Erfaring og ekspertise i leasing og finansielle services

Hortens specialister har et langvarigt og indgående kendskab til leasingbranchen og rådgiver om alle former for leasingaftaler. Foruden leasingforhold, yder vores team juridisk rådgivning vedrørende alle former for løsørefinansiering, herunder inden for kreditaftalelovens område (både i relation til forbruger- og erhvervsforhold), konsignationsprodukter og factoring.

Vi har særlig viden inden for motorkøretøjsbranchen og finansiering af køretøjer og yder også specialistrådgivning vedrørende de skatte- og afgiftsmæssige forhold, der knytter sig til finansiering af motorkøretøjer. Derudover fører vi sager for private aktører mod skattemyndighederne, herunder har vi ført flere principielle sager om afgiftsmæssige spørgsmål.

Gennem en årrække har vi har rådgivet en lang række af de største aktører på det danske marked for leasing- og løsørefinansiering og derigennem opnået en unik indsigt i såvel de juridiske som de kommercielle forhold i markedet. Vi holder os løbende opdateret på udviklingen i national og EU-retlig regulering på området, og holder os desuden ajour med relevant praksis fra domstolene og de administrative myndigheder.

Vi rådgiver naturligvis med udgangspunkt i de gældende juridiske forhold, men bestræber os altid på at yde operativ og løsningsorienteret rådgivning, hvor vi også holder vores klienters kommercielle sigte for øje.

Vi har et stort og stærkt internationalt netværk og omfattende erfaring med internationale projekter og har bistået danske aktører i forbindelse med deres etablering i udenlandske markeder, ligesom vi har hjulpet udenlandske aktører med at etablere sig i Danmark.

Vores klienter

Vores klienter er hovedsageligt danske og internationale finansieringsselskaber og pengeinstitutter, men vi rådgiver også andre erhvervsdrivende inden for vores fagområde.

Leasingaftaler - på 6 minutter

Professionel rådgivning inden for leasing og finansielle services

 • Leasing

  Horten har et langvarigt og indgående kendskab til leasingbranchen og de juridiske udfordringer og muligheder, som branchen rummer. Vi rådgiver om alle former for leasingaftaler, herunder finansielle og operationelle leasingaftaler, leasing til erhverv og privatleasing, sub-leasingforhold osv.

  Vores mangeårige erfaring med leasing vedrører både leasing af løsøreaktiver (herunder køretøjer) og fast ejendom. Vi rådgiver hovedsageligt danske og internationale leasinggivere, og vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Valg af leasingmodel og -struktur
  • Kontraktudarbejdelse og forhandling
  • Håndtering af misligholdte leasingaftaler
  • Tilbagetagelse af leasede aktiver.

  Vi arbejder ofte på kryds af landegrænser, fx med at kortlægge de juridiske muligheder og risici ved introduktion og etablering af leasingprodukter i andre lande end Danmark, eller ved at bistå i forbindelse med sikring af leasede aktiver, der uretmæssigt er flyttet til et andet land.

  Derudover fører vi ofte retssager om fortolkning af leasingaftaler og misligholdte leasingaftaler, hvilket giver os et unikt indblik i gældende praksis samt i de strategiske og processuelle overvejelser, der er vigtige i den type sager.

 • Registreringsafgift

  Horten er særligt specialiserede i finansieringsforhold inden for motorkøretøjsbranchen, herunder alle forhold vedrørende registreringsafgifter på køretøjer.

  Vi yder skræddersyet rådgivning til klienter om registreringsforhold og afgifter, herunder mulighederne og de særlige forhold og krav, der gør sig gældende ved benyttelse af ordningen om forholdsmæssige registreringsafgifter på dansk indregistrerede køretøjer.

 • Forsikringsforhold

  Vi har gennem mange år beskæftiget os indgående med de forsikringsmæssige forhold, som knytter sig til finansieringen af løsøreaktiver. Vi har hovedsagelig bistået pengeinstitutter og finansieringsselskaber med rådgivning om nedenstående forhold i forbindelse med finansiering af løsøre:

  • Panthaverdeklarationer
  • Porteføljeforsikringer
  • Panthaverrettigheder
  • Dækningsomfanget af forsikringer
  • Tvister om urigtige oplysninger fra forsikringstagere.
 • Kreditaftaler

  Horten har et unikt og markedsledende kendskab til reguleringen af kreditaftaler mellem både forbrugere og erhvervsdrivende.

  Vores specialister har gennem en længere årrække bistået finansieringsselskaber og pengeinstitutter med rådgivning om forhold inden for det kreditaftaleretlige område. I den forbindelse har vi bistået kreditgiverne i en række af de senere års kendelser og domme vedrørende kreditaftaler, herunder i en række principielle sager. Derigennem har vi bidraget aktivt til udviklingen af den nuværende retsstilling på området. Vores team er derfor i stand til at identificere eksisterende faldgruber og udtænke operationelle og kommercielle løsninger vedrørende finansiering via kreditaftaler.

  Vores rådgivning omfatter en lang række spørgsmål knyttet til det kreditaftaleretlige område, bl.a.:

  • Udarbejdelse af kreditaftaler og herunder sikring af, at den lovmæssige oplysningspligt iagttages
  • Spørgsmål vedrørende sikkerheder, herunder underpant og ejendomsforbehold og gyldigheden heraf
  • Kreditaftalelovens § 41 og § 42
  • Særlige problemstillinger i forbindelse med inden- og udenretlig tilbagetagelse af aktiver finansieret via kreditaftaler, herunder købekontrakter med ejendomsforbehold.


 • Compliance

  Vi rådgiver om de regulatoriske forhold, der knytter sig til leasing- og finansieringsbranchen.

  Det omfatter bl.a.:

  • Hvidvasklovgivningen
  • GDPR og databeskyttelse
  • Markedsføring, herunder de særlige regler i forbindelse med markedsføring af kreditaftaler
  • Forsikringsdistribution (IDD), herunder rådgivning vedrørende reglerne i Forsikringsformidlingsloven og de tilknyttede bekendtgørelser
  • Lov om forbrugslånsvirksomheder.
 • Konsignation

  Vi rådgiver hovedsageligt finansielle aktører vedrørende finansiering på konsignationsvilkår, herunder særligt konsignationsfinansiering af fabriksnye motorkøretøjer.

 • Kautioner

  Gennem vores mangeårige rådgivning til pengeinstitutter og finansieringsselskaber har vi opnået et særligt kendskab til kautioner, herunder hvornår og i hvilket omfang de kan gøres gældende. Kautioner, hvad enten de har været afgivet af private eller erhvervsdrivende, kan give anledning til en række indsigelser og tvister, og vi har løbende bistået i håndteringen af en lang række kautionsengagementer, der er blevet gjort til genstand for tvister.

  Horten rådgiver – og fører retssager – om alle tænkelige kautionsproblemstillinger, herunder:

  • Lov om finansiel virksomhed §§ 47 og 48
  • Regresspørgsmål
  • Indtrædelsesudfordringer
  • Betingede akkorder
  • Meddelelsesspørgsmål
  • Forældelse.
 • Factoring

  Horten rådgiver alle aktører i factoringarrangementer (factor, overdrager og debitor), uanset om factoringarrangementet er nationalt eller internationalt, og vi har stor erfaring med de lovvalgs- og værnetingsmæssige udfordringer og spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med grænseoverskridende factoring.

  Vi har erfaring med alle kendte former for factoring, herunder strukturerede opkøb af fordringer (recourse og none-recourse) samt strukturerede sikkerhedsstillelser.

 • Inddrivelse

  Se Inkasso

 • Retssager

  Vi har omfattende erfaring med at tilrettelægge og gennemføre retssager vedrørende finansieringsmæssige forhold, herunder at have fokus på sagens forventede omkostninger, udfald og tidshorisont. Vi bestræber os på alene at anbefale sagsførelse, der skønnes at have – eller udløse – en værdi for vores klienter, der overstiger vores klienters investering i omkostninger og tid.

 • Virksomhedspant

  Vi rådgiver løbende pengeinstitutter, leasing- og finansieringsselskaber om virksomhedspant og tilknyttede sikkerheder. Virksomhedspantet som sikkerhedsinstrument rummer såvel muligheder som latente faldgruber, og vi har stor erfaring med at rådgive om finansieringer, der er sikret ved virksomhedspant. Vi rådgiver desuden pengeinstitutter og erhvervsdrivende i forbindelse med nødlidende engagementer, der er sikret ved virksomhedspant, ligesom vi fører retssager om virksomhedspantets udstrækning og omfang.

  Rådgivningen om virksomhedspant fordrer – på grund af pantets flydende karakter – en grundlæggende forståelse for såvel pantsætter som panthavers kommercielle interesser. Vi rådgiver derfor altid ud fra en forståelse af vores klients forretning og konkrete behov, idet det konkrete behov ofte vil kræve en skræddersyet tilgang til, hvordan pantsætningen håndteres, uanset om det er i etablerings-, drifts- eller afviklingsfasen.

Teamet for leasing & finansielle services

Michael Gregersen

Partner

Tanja Lykke Stougaard

Partner

Jeanette Torp

Senioradvokat

Stine Ravnkilde Nielsen

Advokat

Rasmus Bytoft Sundstrup

Specialistadvokat

Anne Steffensen

Advokat

Debbie Lund

Advokatfuldmægtig

Mette Schøler

Advokatfuldmægtig

Steffan Møllerskov Christensen

Advokatfuldmægtig