Erfaring og ekspertise i compliance

Det er en kompleks opgave at drive en virksomhed effektivt og professionelt med de stigende krav til virksomhedens evne til at afdække, prioritere og håndtere juridiske og kommercielle risici, herunder compliance i forhold til juridiske og moralske krav til virksomheden.

Compliance handler ikke bare om at overholde de gældende regler. Det omfatter også, at man overholder samfundets forventninger til god opførsel og har afdækket risiciene for, at virksomheden ikke lever op til myndigheders, forbrugeres, investorers og offentlighedens forventninger og krav til leverandører og samarbejdspartnere.

Lever virksomheden ikke op til de lovmæssige krav kan det medføre kommercielle skader eller sanktioner i form af bødestraf eller fængselsstraf. Derimod medfører det sjældent juridisk straf, hvis virksomheden ikke lever op til samfundets forventninger, men de kommercielle skadevirkninger kan have langt større konsekvenser for virksomheden.

Horten har et indgående kendskab til den komplekse regulering, mange virksomheder er underlagt. Vores eksperter har derfor stor erfaring med at rådgive i forhold til specifikke problemstillinger eller hjælpe med at afdække din virksomheds juridiske og samfundsmæssige risici og prioritere indsatsen for at imødekomme juridiske eller kommercielle sanktioner på grund af virksomhedens manglende compliance.

Vi kan bidrage med forebyggende foranstaltninger såvel som håndtering af risici, krisestyring og eventuelt afgrænsning af sanktioner. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig herunder.

Professionel rådgivning inden for compliance

 • Ansættelsesret

  Horten bistår alle typer af virksomheder, offentlige myndigheder og offentlige institutioner med et compliancetjek af ansættelseskontrakter, aftaler og personalehåndbøger. Det omfatter fx, hvorvidt kontrakten indeholder alle væsentlige vilkår, der er gældende for ansættelsesforholdet, og om arbejdsmiljøreglerne overholdes. Vi hjælper også din virksomhed med at være compliant i forhold til ny lovgivning.

 • Offentlig regulering

  Horten har mere end 60 års erfaring med rådgivning inden for forvaltnings- og kommunalret, herunder socialret, vej- og parkeringsret og mange andre offentligretlige discipliner. Vi tilbyder skræddersyet compliance til offentlige myndigheder, bl.a. gennem:

  • Kurser i forvaltnings- og kommunalretlige forhold, herunder om hjemmel, kommunalfuldmagten, sagsbehandlingsregler mv.
  • Kurser om aktindsigt efter offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven
  • E-læringskursus i udvidet sagsbehandling målrettet sagsbehandlere med borgerkontakt
  • Udarbejdelse af administrationsgrundlag, vejledninger og standardbreve.

  Kontakt
  Rikke Søgaard Berth
  Sidsel Marcussen

 • Udbudsret

  Horten bistår ordregivere med overholdelse og fortolkning af udbudsreglerne. Vi hjælper fx med at gennemføre udbudsprocesser, herunder:

  • Udarbejdning og kvalitetssikring af udbudsdokumenter
  • Projektledelse af udbudsprocessen.

  Derudover hjælper vi tilbudsgivere med:

  • Kommercielle overvejelser
  • Tilbudsstrategi
  • Optimering og compliance af tilbud
  • Anmodning om aktindsigt
  • Kontrol af om ordregivere overholder udbudsreglerne.

  Kontakt

  Andreas Christensen

 • Statsstøtte

  Horten rådgiver offentlige myndigheder og virksomheder, som modtager støtte og klagere, som fx stilles ringere, fordi en konkurrent modtager statsstøtte.

  Vi rådgiver i forbindelse med:

  • Støttevurderinger
  • Retssager
  • Tilsynssager
  • Anmeldelse og registrering af støtte inden for en række sektorer
  • Vurdering, om der er hjemmelgrundlag for yde støtte, fx i sektorregulering eller i kommunalfuldmagtsreglerne.

  Kontakt

  Andreas Christensen
  Marie Løvbjerg


 • Konkurrenceret

  Horten rådgiver om konkurrenceretlige problemstillinger i Danmark og EU, som fx udarbejdelse af complianceprogrammer og målrettet træning i konkurrencereglerne. Vi bistår desuden med:

  • Vurdering og tilpasning af virksomhedens kontrakter, så de undgår konkurrencestridigt indhold
  • Generel vurdering af virksomhedens konkurrencemæssige praksis
  • Førelse af sager ved de almindelige domstole, herunder bistand til den forudgående proces ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  Kontakt
  Andreas Christensen

 • Bank & finans

  Horten har stor erfaring med rådgivning af finansielt regulerede virksomheder herunder med hvidvasklovgivning.

  Vi bistår derfor i stort omfang med en bred vifte af regulatoriske forhold og regulering af finansielle virksomheder, såsom:

  • Etablering af og tilladelse til drift af finansiel virksomhed i Danmark
  • Markedsføring af finansielle ydelser
  • Ejerforhold, ledelse og indretning
  • Kapitalkrav
  • Outsourcing
  • Compliance.

  Vores kunder er typisk:

  • Danske og udenlandske alternative investeringsforvaltere og deres kunder
  • Betalingstjenester og service providers, der ikke er regulerede
  • Fondsmæglerselskaber og banker.

  Vores hvidvaskekspertise favner bredt og vi hjælper med bl.a.:

  • Udarbejdelse af risikovurdering, politikker og procedurer i henhold til hvidvaskloven
  • Implementering af procedurer gennem rådgivning og uddannelse
  • Rådgivning om lovpligtige kontroller
  • Rådgivning om lovpligtige whistleblower-ordninger
  • Assistance ved inspektioner fra tilsynsmyndighederne
  • Kontakt med myndigheder ved eventuelle inspektioner, indberetninger eller lovovertrædelser.

  Kontakt

  Claus Bennetsen
  Lars Lüneborg

 • M&A

  Horten har betydelig erfaring og ekspertise inden for selskabsret. Vores rådgivning retter sig mod alle aspekter af compliance på det selskabsretlige område – lige fra udarbejdelse af lovlige vedtægter, ejeraftaler og forretningsordener til korrekt gennemførelse af generalforsamlinger. Et særligt fokusområde er korrekt og rettidig online-registrering hos Erhvervsstyrelsen af gennemførte selskabsretlige beslutninger og af legale og reelle ejere.

  Vi bistår også ofte som rådgivere i store virksomhedstransaktioner og investeringer. På sælgersiden bistår vi med opbygning af virtuelle datarum, og på købersiden gennemfører vi de juridisk due diligence-undersøgelser. Derudover bistår vi både på sælger- og købersiden med udarbejdelse af overdragelsesaftalen og den tilhørende omfattende transaktionsdokumentation. Vi er således vant til at spotte, hvor virksomhederne ikke er compliant, så det kan bringes i orden.

  Kontakt
  Frans Rossen

Compliance-teamet

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Anne Baandrup

Partner

Jakob Krag Nielsen

Partner

Anna Færch Hansen

Advokatfuldmægtig

Caroline Bang

Advokatfuldmægtig

Clara Øhrgaard

Advokatfuldmægtig