Erfaring og ekspertise inden for inkasso

Som kunde hos os kan du få behandlet alle dine fordringer ét sted. Vores erfaring og kompetencer inden for inddrivelse af fordringer betyder, at vi kan håndtere alle typer opgaver inden for debitorhåndtering. Det gælder uanset, om der er tale om en ren pengefordring, eller om fordringen er sikret fx ved virksomhedspant, pant i fast ejendom eller løsøre.

Horten har udviklet et system, som sikrer, at dine fordringer behandles optimalt og med fokus på bedst mulig inddrivelse. Se en kort introduktion til Hortens inddrivelsessystem i videoen herunder.

Professionel rådgivning inden for inkasso

 • Remindercall og rykkerservice

  En effektiv rykkerprocedure er ofte med til at minimere tab.

  Med remindercall sikres du, at der bliver fulgt effektivt op på dine rykkerskrivelser. For de fleste debitorer er der en klar sammenhæng mellem, hvor hurtigt vi kontakter dem, og hvornår de betaler. Hurtig telefonisk kontakt giver langt bedre resultater for dig som kunde og er effektivt, fordi vores medarbejdere møder alle debitorer i øjenhøjde.

  Man kan kombinere remindercalls med skriftlig rykkerservice. Kombinationen er ofte det mest effektive middel ved krav med månedlig opkrævning, uanset hvilken løbende ydelse kunden leverer til debitor.

  Et remindercall eller rykkerserviceforløb implementeres i tæt samarbejde med dig for at sikre størst mulig automatisering og dermed minimal administration og ressourceforbrug hos dig.

  Der leveres løbende rapportering på de opnåede resultater.

  Alle indbetalinger fra debitorerne sker direkte til dig, medmindre andet aftales. Vi håndterer meget store porteføljer af sager og garanterer, at der bliver taget kontakt til debitor uden for normal arbejdstid, dog altid inden for lovgivningens rammer, hvilket vil sige indtil kl. 21.00 i hverdagene og frem til kl. 16.00 om lørdagen.
  Lykkes det ikke at inddrive kravet i vores remindercall eller rykkerserviceforløb, vil kravet blive taget til (udenretlig) inkasso.

 • Inkasso

  Hurtig og effektiv opfølgning minimerer risikoen for tab. Vi sikrer en hurtig, effektiv og målrettet behandling af alle inkassosager. Sagen indlæses i vores debitorsystem, og debitor kontaktes straks via brev.

  Efter indlæsning vil der straks ske en vurdering af debitor. Det sker for at sætte ind, hvor det giver størst inddrivelseseffekt. Et debitortjek indeholder:

  • Kontrol og søgning af navne- og adresseoplysninger
  • Kontrol af RKI-anmærkninger
  • Kontrol af Statstidende (gældssanering, konkurs, død mv.)
  • Berigelse af ejendomsdata
  • Berigelse af telefonnummer
  • Debitortjek foretages løbende gennem hele inddrivelsesforløbet

  Oplysninger på debitor benyttes til at vælge den bedst egnede inddrivelsesproces. Der anvendes forskellige metoder, alt efter hvilken debitor og type sag vi behandler, herunder:

  • Skriftlige henvendelser
  • Telefoniske henvendelser
  • Vurdering af debitors betalingsevne og eventuelle ejerskab til aktiver via søgning i offentlige registre
  • Erhvervelse af frivilligt forlig/skylderklæring
  • Registrering af debitor i RKI
  • Administration af betalingsaftaler.

  Der er konstant opmærksomhed på ændringer hos debitor, og der reageres straks, hvis det vurderes, at betalingsevnen er forbedret. Fx hvis debitor erhverver fast ejendom.

  Gennem hele processen prioriterer vi at opretholde en god dialog med debitor, og derfor gør vi meget ud af, at vores medarbejdere - ud over at være inkassofagligt kompetente - også har flair for telefonisk kontakt til debitor. Det gør, at vi ofte får debitor til at indgå og overholde en betalingsaftale.

  Vores honorering er typisk præstationsafhængig.

  Lykkes det ikke at inddrive fordringen, vil vi kontakte dig med en vurdering af, hvorvidt sagen bør overgives til retlig inkasso.

 • Retlig inkasso

  Hvis debitor ikke har viljen til at betale, eller der er opstået en tvist om kravets rigtighed – hvis fx debitor anfægter kravets størrelse eller arbejdets udførelse - vil næste skridt kræve en retlig behandling.

  Retlig inkasso behøver ikke nødvendigvis at betyde store ekstraomkostninger. Vores set-up minimerer omkostningerne og sikrer hurtig og smidig håndtering af den fortsatte inddrivelse.

  Overgang til retlig behandling sker kun efter accept fra dig, herunder også accept af de omkostninger, der er forbundet med retlig inkasso.

  Retlig inkasso omfatter bl.a.

  • Varsel om retlig behandling
  • Udarbejdelse af betalingspåkrav, stævning eller fogedrekvisition
  • Administration af retlig behandling
  • Registrering i RKI
  • Tilbagetagelse af leasede eller finansierede aktiver
  • Afholdelse af fogedretsmøder
  • Tilbagetagelse og tvangssalg af udlagte aktive.

  Selvom sagen ikke måtte blive indfriet ved den retlige behandling, har det den fordel, at kravet nu er underlagt en 10-årig forældelsesfrist i stedet for 3-årig, samt at kravet kan indberettes til RKI.

  Vi har gode resultater og erfaring med retlig inkasso og kan derfor som udgangspunkt kun anbefale, at sagen behandles retligt – medmindre oplysninger om debitors betalingsevne tilsiger noget andet. I nogle tilfælde er iværksættelsen af retlige skridt det, der får debitor til at betale.

  Er fordringen uerholdelig, sluttes sagen på en sådan måde, at kunden altid kan tabsafskrive fordringen, og hvis det ønskes, beholder vi gerne sagen i et fortsat overvågningsforløb hos os.

 • Bankinkasso

  Horten er specialiseret i bankinkasso og har mange års erfaring med inddrivelse for banker. Vi ved, hvordan vi skaber de bedste resultater for banken. Vi tilbyder effektiv bankinkasso, der er tilpasset den enkelte banks ønsker, behov og muligheder. I samspil med banken udarbejder vi en procedure for inkassobehandlingen, der kan være skræddersyet den enkelte situation eller som sigter mod et kontinuerligt samarbejde.

  Vi kan bl.a. tilbyde en Horten-model, der er en hurtigere, lettere og billigere måde at opkræve penge på. Det betyder, at Horten kan udfærdige opkrævningsbrev til debitor og fremsende sagen til retten, samme dag som en ny sag modtages fra banken.

  Hos Horten vil bankinkasso typisk omfatte misligholdte pantebreve i fast ejendom eller løsøre, alle former for misligholdte bankengagementer samt afbrydelse af forældelsen i tidligere afsluttede sager.


 • Overvågning

  Hvis det ikke lykkes at få debitor til at betale ved en frivillig aftale i det udenretlige forløb eller efter en retslig behandling, kan sagen lægges til overvågning. Vi håndterer selvfølgelig også gerne afskrevne fordringer, der tidligere har været behandlet af andre advokater eller inkassofirmaer.

  Overvågningsforløbet er meget lig inkassobehandlingen, hvor vi konstant minder debitor om, at gælden stadig skal betales. Det har ofte en positiv effekt, fordi vi er vedholdende. Den aktive indsats betyder, at tab på debitor genvindes.

  I overvågningsprocessen tages der udgangspunkt i den løbende vurdering af debitors betalingsevne og hvilken type sag, vi har med at gøre. Der vil blive gennemført inddrivelsesprojekter for at sikre størst mulig inddrivelse. Der er konstant opmærksomhed på debitor, og der reageres straks, hvis der sker ændringer i debitors forhold.

  Ofte vil vi tage telefonisk kontakt til debitor for at indgå en betalingsaftale, men sagen kan også afsluttes med indgåelse af en frivillig akkord.

  Vores honorar for den type sager er altid præstationsafhængigt, hvilket betyder, at du kun skal betale os, hvis vi inddriver penge på sagen. Med andre ord: Det er gratis for dig, hvis vores inddrivelse ikke giver resultat.

  Selvom sagen har været i fogedretten én gang, kan sagen indbringes på ny, hvis det vurderes at være det rette inddrivelsesmiddel eller for at afværge, at fordringen forældes.

 • Tilbagetagelsessager

  Som noget unikt tilbyder Horten en full-service løsning til kunder inden for leasing- og finansieringsbranchen, hvor vi hjælper med tilbagetagelse af leasede og finansierede aktiver. Det inkluderer rykkerservice, udenretlig inkasso, tilbagetagelse af løsøreaktiver (enten udenretligt eller med fogedrettens hjælp) og overvågning. Således har flere af vores kunder valg at outsource hele deres inddrivelse til os.

  Når vi bistår med tilbagetagelse af leasede og finansierede aktiver er det primære formål at få debitor til at ajourbetale aftalen hurtigst muligt eller frivilligt at aflevere det finansierede. Kundens tilgodehavende vil straks blive taget til inkasso, og hvis debitor ikke reagerer inden for den angivne frist på 10 dage, vil sagen umiddelbart herefter blive overgivet til fogedretten med henblik på tilbagetagelse.

  Et typisk tilbagetagelsesforløb kunne – afhængigt af sagstypen – se således ud:

  • Inkassoskrivelse
  • Fremsendelse af afleveringserklæring
  • Rekvisition til fogedretten – registrering i RKI og Debitor Registret
  • Løbende dialog med debitor – fremsendelse af ajouropgørelser mv.
  • Deltagelse i fysisk fogedretsmøde
  • Afhentning af det finansierede aktiv
  • Indhentelse af fogedbog
  • Sletning af evt. udlæg
  • Besked til RKI om 1-årig registrering.

  Derudover bistår vi med:

  • Anmeldelse af skader og bortkomst under panthaverdeklarationen
  • Udarbejdelse af politianmeldelse
  • Varetagelse af kundens interesser, hvor det finansierede er i tredjemands varetægt som følge af uberettiget overdragelse, herunder konfiskation, beslaglæggelse eller udøvelse af tilbageholdsret i det finansierede
  • Varetagelse af korrespondance og eventuelle retlige skridt mod tredjemand med henblik på tilvejebringelse af det finansierede.

  Hvis debitor er under konkurs, rekonstruktion eller gældssanering, varetager vi ligeledes anmeldelse og sørger for udlevering af det finansierede til vores kunder.

  Vores inkassomedarbejdere er højt specialiserede inden for tilbagetagelse af løsøreaktiver, og vi har 30 års erfaring på området. Vi har desuden vores eget mødenetværk til at give fysisk møde i tilbagetagelsessager i fogedretterne rundt omkring i landet. Disse er nøje udvalgt og uddannet af vores specialiserede inkassoadvokater, ligesom de løbende undergår tilsyn og efteruddannelse for at sikre den højest mulige kvalitet i fogedsagsbehandlingen.

 • Offentlige krav

  Horten bistår også offentligt ejede kreditorer, fx offentligt ejede forsyningsselskaber, med at opkræve deres krav. Offentligt ejede krav er ikke omfattet af inkassoloven, ligesom renteloven heller ikke finder anvendelse. Derfor er der ikke adgang til at pålægge debitor omkostninger udover rykkergebyrer og morarenter i forbindelse med opkrævning.

  Vi tilbyder differentieret inddrivelse, hvor vi løbende validerer og beriger sagerne med oplysninger om debitor. Ligeledes sikrer vi, at jeres sager bliver overvåget, så hvis der skulle ske ændringer i debitors situation, reagerer vi på det.

  Idet det ikke er muligt at belaste debitor med inkassoomkostninger, tilbyder vi opkrævning af offentligt ejede selskabers forsyningskrav til en fast pris afhængig af antallet af sager. Vi tilbyder:

  • Oprettelse af kravet i vores opkrævningssystem
  • Fremsendelse af påkravsskrivelse samt diverse opkrævningsskrivelser
  • Call til debitor
  • Administration af betalingsaftaler i op til 12 måneder
  • Korrespondance med debitor
  • Administration af betalinger samt afregning til jer
  • Varetagelse af jeres interesser i forbindelse med bobehandling.

  Vi håndterer meget store porteføljer af sager og garanterer, at der bliver taget kontakt til debitor uden for normal arbejdstid, dog altid inden for lovgivningens rammer, hvilket vil sige indtil kl. 21.00 i hverdagene og frem til kl. 16.00 om lørdagen.

 • Tvangsauktion/Ejendomsskatterestancer

  Horten forestår løbende salg af alle typer fast ejendom på tvangsauktion for vores kunder. Det gælder både private kunder, såsom banker og realkreditinstitutter, men også offentlige myndigheder og forsikringsselskaber, hvis krav ofte er fortrinsstillede.

  Vi har stor viden om og erfaring med særlige auktionsretlige problemstillinger som fx momsspørgsmål, panthaverregnskaber, uensartede behæftelser af ejendomme, bygning på lejet grund og brugeligt pant.

  Vi bistår en lang række af landets kommuner med inddrivelse af ejendomsskatterestancer og andre fortrinsberettigede krav. Vi har udviklet et specielt it-system, der sikrer en grundig proces, hvor alle sager behandles i et automatisk workflow, som kræver et minimum af mandetimer fra kommunerne.

  Med et filudtræk fra kommunerne indlæses og oprettes sagerne automatisk i vores it-system, og via en webserviceløsning hos KMD valideres og opdateres oplysningerne fra kommunerne dagligt. Herved modtager vi daglige opdateringer af restancerne direkte fra KMD, hvilket er en meget ressourcebesparende løsning for kommunerne, og det sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunernes udestående hos en debitor. Derudover opdateres sagerne løbende med informationer fra:

  • Kreditvagten
  • Debitor Registret
  • RKI
  • Tinglysning - Fast ejendom
  • LIFA - ejendomsoplysninger
  • Statstidende.

  Vores tekniske set-up, hvor alle sager behandles i et automatisk workflow, sikrer den mest korrekte og kosteffektive sagsbehandling for kommunerne.

  Som auktionsrekvirent kan du følge dine sager på Inkassoportalen.dk, som du kan læse mere om herunder.

Inkassoportalen.dk

Inkassoportalen.dk er en brugervenlig webløsning, der sikrer overblikket på den enkelte debitor og den samlede portefølje. Inkassoportalen giver dig fuld indsigt i alle sager, der er sendt til inddrivelse hos os og let adgang til at følge, kommentere og opdatere sagerne.

Du kan hele året – døgnet rundt:

 • indberette sager og uploade dokumenter direkte eller via en fil
 • se status på den enkelte sag – og på hele porteføljen
 • se historiske data som sagsnoteringer, dokumenter, indbetalinger og betalingsaftaler mv.
 • kommunikere direkte på den enkelte sag
 • lave udtræk til statistik og eksportere alle oplysninger til regneark
 • få en oversigt over såvel aktive som afsluttede sager
 • se alle afregninger på porteføljen.

Inkassoportalen.dk er omfattet af firewall-beskyttede servere, kodeordsbeskyttet login og 256-bit SSL-kryptering – den samme teknologi, som bruges af førende finansielle institutioner verden over.

Inkassoportalen

Bliv gældfri

Du kan betale din gæld på flere måder:

Betalingsaftale

Mange havner med en inkassosag, fordi de har mistet overblikket over økonomien. Derfor handler det om at skabe overblik og tage hånd om det hurtigst muligt og finde en vej ud af gælden.

I langt de fleste tilfælde kan du indgå en betalingsaftale med os. Kontakt os allerede i dag på tlf. 70 20 58 88, så vi sammen kan finde en løsning på din gæld.

Du kan også logge på debitorportalen.dk, hvor du kan udarbejde et forslag til afdragsordning samt tilmelde aftalen til betalingsservice.

Onlinebetaling - kort eller MobilePay

Med onlinebetaling kan du hurtigt indfri din gæld, såfremt din sag ikke allerede er overgivet til retten.

Vi sender dig et betalingslink via e-mail eller SMS, hvor du kan indtaste dine kortoplysninger eller betale med MobilePay.

Du skal blot ringe til os på tlf. 70 20 58 88 og oplyse dit mobilnummer. Du kan også logge på debitorportalen.dk med NemID, hvor du har mulighed for at betale din gæld med betalingskort eller MobilePay.

Horten anvender DIBS – Dansk Internet Betalingssystem. DIBS er en gennemtestet løsning, der garanterer sikre betalinger. Vi modtager følgende kort:Girokort

Hvis du har modtaget brev fra os, kan du anvende det vedhæftede girokort.

Bankoverførsel

Du kan overføre beløbet via netbank eller en bankoverførsel ved at benytte nedenstående oplysninger:

Bank:


Spar Nord Bank
Klientkonto:Reg. nr.: 9004 / Kontonr.: 0007453639
Swift code:


SPNODK22
IBAN:


DK7790040007453639

Husk at påføre sagsnummer og dit fulde navn, da betalingen ellers ikke kan identificeres.

Debitorportalen

Privatlivspolitik

Hvis du er debitor i et krav, hvor vores klient er kreditor, kan du læse vores privatlivspolitik her.

Inkassoteamet

Michael Gregersen

Partner

Tanja Lykke Stougaard

Partner

Thomas Jensen

Direktør, Inkasso, Herning

Anne Steffensen

Advokat

Jeanette Torp

Senioradvokat

Rasmus Bytoft Sundstrup

Specialistadvokat

Debbie Lund

Advokatfuldmægtig

Mette Schøler

Advokatfuldmægtig

Steffan Møllerskov Christensen

Advokatfuldmægtig

Anne Wagner

Sagsbehandler

Dansk Inkassobrancheforening

Horten er medlem af Dansk InkassoBrancheforening.
Dansk Inkassobrancheforening - Horten medlem

Foreningen er grundlagt i 1992 og har til formål at arbejde for en sund udvikling af inkassovirksomhed i Danmark.

Foreningen følger lovgivningsarbejdet og offentlige myndigheders afgørelser, afgiver udtalelser og samarbejder i øvrigt med offentlige myndigheder for at fremme medlemmernes interesser.