Folketinget vedtog 8. juni 2022 lov om ændring af museumsloven, lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet og en række øvrige love (lov nr. 900 af 21. juni 2022), der trådte i kraft 1. juli 2022. Ændringslovens hovedformål er at sikre en bedre balance mellem beskyttelse, formidling og tilgængelighed af fortidsminder.

De nye regler åbner mulighed for en mere lempelig administration af fortidsminder, der i dag benyttes til beboelse eller anden anvendelse uden relation til det historiske anlæg. I forarbejderne til ændringsloven fremgår følgende: "Kulturministeriet finder derfor, at der er grundlag for en lempeligere administration på sådanne lokaliteter, når faglige forhold ikke taler imod det."

Forbuddet mod tilstandsændringer fastholdes

Det fremgår af museumslovens § 29 e, stk. 1, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. Dette grundlæggende princip om forbud mod tilstandsændringer er fastholdt i ændringsloven.

Tilstandsændringer af underordnet betydning

Ændringsloven medfører dog, at tilstandsændringer i beskyttede fortidsminder ikke længere kræver dispensation, når tilstandsændringen er af underordnet betydning. Ændringsloven fastsætter således som noget nyt en bagatelgrænse i forhold til museumslovens forbud mod ændringer i fortidsminder.

Formålet med ændringen er ifølge lovforarbejderne bl.a. at udvise større fleksibilitet i forhold til at imødekomme private beboeres behov og almene offentlige behov samt at sikre administrative lettelser for ejere og myndigheder.

Forhold der kan tillægges positiv vægt ved dispensationer

Det følger af museumslovens § 29 j, at kulturministeren i særlige tilfælde kan gøre undtagelse fra museumslovens grundlæggende princip om, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. Som noget nyt er det indskrevet i museumslovens § 29 j, stk. 3, at bl.a. følgende forhold kan tillægges positiv vægt ved vurderingen af, om der foreligger et særligt tilfælde, der kan give dispensation til ændringer i fortidsminder:

  • Forholdet er foranlediget af anden lovgivning.
  • Forholdet muliggør nutidig, etableret anvendelse.
  • Forholdet sikrer og styrker fortidsmindets bevaring.
  • Forholdet sikrer og styrker formidling og tilgængelighed af fortidsmindet.
  • Forholdet er forskningsbetinget.
  • Fortidsmindet danner ramme om midlertidige aktiviteter.

Formålet med ændringen er ifølge lovforarbejderne at skabe et mere gennemsigtigt administrationsgrundlag og mere eksplicitte rammer for, hvilke forhold der kan tillægges positiv vægt i vurderingen af, om der kan meddeles dispensation. De seks oplistede forhold er ifølge lovforarbejderne ikke udtømmende.

Beskyttelse af fortidsminder opført i år 1865 eller senere

Som noget nyt skal de fortidsmindetyper, der er nævnt i museumslovens bilag 1, kapitel 1, og som er opført i år 1865 eller senere, fremover beskyttes ved konkret meddelelse. Ændringsloven indebærer derfor, at den hidtidige automatiske beskyttelse for fortidsminder, der er opført i år 1865 eller senere, fjernes.

Hensigten med ændringen er ifølge lovforarbejderne bl.a. at forhindre den automatiske og ikke fagligt begrundede tilvækst af nyere tids anlæg, som er opført i år 1865 eller senere, samt at muliggøre at der i stedet foretages en konkret udvælgelse af beskyttelsesværdige fortidsminder.

Forfattere