Regeringens ekspertudvalg på vandløbsområdet afleverede i december udvalgets anbefalinger om fremtidens vandløbsregulering til miljø- og fødevareministeren. Vandløbsudvalget skulle bl.a. finde løsninger på de oversvømmelser af marker og boliger, som vi har set i stigende omfang. Anbefalingerne peger på øgede muligheder for at bruge vandløb til klimatilpasning.

Regeringens vandløbsudvalg har siden december 2016 undersøgt samspillet mellem natur, miljø, klima og afvanding. På baggrund af disse konklusioner afleverede udvalget i december 2017 sine anbefalinger til fremtidens vandløbs­regulering. Anbefalingerne har fokus på, hvordan vandløbene kan anvendes til at sikre land og by mod oversvømmelser som følge af klimaforandringerne.

“Vand kender ikke kommune-grænser”

Denne efterhånden noget slidte tale­måde bliver kun mere rigtig i fremtiden. Og allerede nu kæmper mange kommuner og spilde­vands­selskaber med at håndtere øgede regnmængder. Derfor har ekspertudvalget fokuseret meget på, hvordan plan­lægning og forvaltning af overflade­vandshåndteringen kan ske efter en mere samordnet tilgang mellem flere kommuner, som har ansvaret for forskellige dele af et samlet vandløbs­system.

Udvalget anbefaler derfor, at kommunerne fremover skal arbejde mere sammen, så vandløbssystemerne ses i helhed. Den meget strækningsopdelte forvaltning af vandløb bør efter udvalgets mening være fortid. Vandløbene bør ses som en del af et større samlet vandsystem, der hænger både hydrologisk og hydraulisk sammen. Det vil sige, at påvirkninger fra både grundvands­spejlet og havvandet bør medtages i de hel­hedsplaner, som eksperterne foreslår, at der skal udarbejdes. Og så skal spilde­vandsselskaberne også inddrages i planlægningen, fordi selskaberne har stor viden om, hvordan øgede vand­mængder bedst håndteres.

Til brug for planlægningen foreslår udvalget, at kommunerne skal have stillet et virkemiddelkatalog til rådighed, som indeholder klimatilpasnings­løsninger, så vandløbene kan anvendes til håndtering af de øgede regnmængder.

Fleksibel finansiering skal involvere spildevands­selskaberne

Som nævnt finder udvalget, at spilde­vandsselskaberne skal have en stor del af ansvaret for at bidrage til klima­tilpasningen – også for vandløbene. Udvalget anbefaler, at spildevands­selskaberne også fremover skal kunne bidrage økonomisk til klimatilpasnings­projekter. Udvalget peger på det kommunale samarbejde om Harrestrup Å som en god inspirationskilde.

Harrestrup Å er et spændende projekt, hvor 10 kommuner og deres spildevands­selskaber samarbejder om at finde en fælles løsning, der kan skabe tilstrækkelig kapacitet i vandløbet og forhindre skadevoldende oversvømmelser.

Parterne har allerede gjort sig mange erfaringer med mulighederne for at øge samarbejdet, ligesom projektet viser, hvor svært det kan være at lave en samlet løsning for et vandløb, som løber gennem så mange kommuner og håndterer vand fra mange spildevands­selskaber.

Der arbejdes med en lang række forskellige løsninger, som involverer alle parter og flere forskellige finansierings­former.

Hvis udvalgets anbefalinger følges, vil det indebære væsentlige ændringer i vandløbsreguleringen. Harrestrup Å-samarbejdet kan give konkrete løsninger, når anbefalingerne skal udmøntes i lovændringer. Nogen let opgave bliver det dog nok ikke.

Forfattere

Line Markert

Partner (L)

Henriette Soja

Partner (H)