Skatteministeren har fremsat et lovforslag om en ny model for stiftelse af erhvervsdrivende fonde. Lovforslaget adskiller sig på væsentlige punkter fra det lovudkast, der tidligere har været i høring. Horten har afgivet høringssvar.

I oktober 2019 sendte Skatteministeriet et udkast til lovforslag i høring. Udkastet vedrørte udmøntningen af den længe ventede model for stiftelse af nye erhvervsdrivende fonde, og som skulle gøre dette mere attraktivt. Lovudkastet indebar for det første indførelsen af en ny model for beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.

Lovforslag fremsat i ændret form efter høring

Modellen, som baserede sig på et forslag fra en arbejdsgruppe, introducerede et nyt begreb, stifterskat. For det andet indebar udkastet til lovforslag en afskaffelse af den såkaldte holdingmodel, som i praksis har været en anerkendt og attraktiv model til skattefri stiftelse af almennyttige, erhvervsdrivende fonde.

Flere organisationer og fonde, herunder Dansk Industri, FRS – danske revisorer og Danske Advokater, har afgivet høringssvar. Det samme har Christian Gregersen og Thomas Fog Christensen fra Horten.

Mens det fremsatte lovforslag holder fast i modellen med stifterskat, bevares holdingmodellen. Derudover er der indarbejdet væsentlige præciseringer i lovforslaget.

Ny stifterskatmodel

Den nye stifterskatmodel har til formål at gøre det muligt at overdrage sin erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond med almennyttigt uddelingsformål, uden at overdrageren (stifteren eller boet efter denne) skal betale en betydelig skat på overdragelsestidspunktet. I stedet opgøres der for fonden en saldo for stifterskat, som fonden efterfølgende og løbende skal afdrages på i takt med, at fonden modtager indtægter i form af udbytte eller avance ved salg af aktierne.

Hortens høringssvar

Som følge af Hortens høringssvar er det desuden blevet tydeliggjort i lovforslaget, at stifterskatten kan blive nedbragt med skatteværdien af fradraget for uddelinger og hensættelser til almennyttige formål. Dette betyder, at stifterskatten ikke nødvendigvis skal betales i fonden, men kan udlignes gennem fondens opfyldelse af sit formål, nemlig uddeling til almennyttige formål.

Dette vurderes at få stor praktisk betydning, da det herved er tydeliggjort, at stiftelse af en fond efter dette regelsæt reelt kan ske, uden at der skal betales avanceskat på aktierne i stifterens virksomhed, hverken af stifteren eller fonden, og der er således flere midler til uddeling til de almennyttige formål, som stifteren – udover den fortsatte drift af virksomheden – har ønsket at varetage med fondsstiftelsen.

Stifterskatmodellen er fortsat forbeholdt aktive erhvervsvirksomheder, og de nye regler udelukker dermed overdragelse af virksomheder omfattet af den såkaldte pengetanksregel, fx ejendomsselskaber eller selskaber med en stor kapital opsamlet. Derudover kan heller ikke fonde med familieformål anvende reglerne om stifterskat.

Holdingmodellen bliver bevaret

Skatteministerens arbejdsgruppe, som kom op med forslaget om en stifterskat, var på grund af dets kommissorium forhindret i at udtale sig om holdingmodellen.

I lighed med Horten udtalte også en række andre sig kritisk i deres høringssvar, da det stod klart, at skatteministeren lagde op til at afskaffe holdingmodellen.

Glædeligvis indebærer det fremsatte lovforslag, at holdingmodellen bevares. Det vil således fortsat være muligt at stifte fonde uden skat, når et holdingselskab vederlagsfrit overdrager datterselskabsaktier til en almennyttig fond.

Som noget nyt kodificeres holdingmodellen. Der indføres samtidig et krav om, at der skal være indhentet en tilladelse fra Skatterådet, som bekræfter, at betingelserne for anvendelse af holdingmodellen er opfyldt. I praksis ville man sædvanligvis indhente et bindende svar fra skattemyndighederne ved en betydelig transaktion som en fondsstiftelse efter holdingmodellen, og det nye krav vurderes derfor ikke at være en reel ændring.

Horten bemærker

Horten er tilfreds med, at skatteministeren har lyttet til de indkomne høringssvar og på den baggrund har justeret lovudkastet i en langt bedre retning. Ændringerne er centrale og støtter den lange danske tradition med fondsejerskab af erhvervsvirksomheder.

Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange flere nye erhvervsdrivende fonde dette lovforslag kan medføre, da mange andre forhold spiller ind herpå. Det er dog vores vurdering, at det er et skridt i den rigtige retning, og at det giver nogle flere muligheder for virksomhedsejere, der går med overvejelser om stiftelse af en fond til at varetage ejerskabet fremover.

Erhvervsdrivende fonde spiller en stor rolle i dansk erhvervsliv og generelt i det danske samfund, hvor de yder betydelig støtte til en lang række almennyttige formål.

Hvis du har spørgsmål til lovforslaget, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Christian Gregersen

Managing Partner