Konkursrådet har 3. juli 2020 afgivet en udtalelse om ændringerne i rekonstruktionsreglerne som følge af COVID-19. Vi giver et overblik og følger lovarbejdet og implementeringen af reglerne tæt.

Reglerne om rekonstruktion har til formål at skabe mulighed for at videreføre virksomheder, som i øvrigt er levedygtige, når der bortses fra virksomhedens aktuelle økonomiske vanskeligheder.

De foreslåede regelændringer tager sigte på at gøre rekonstruktionsreglerne mere smidige og mindre omkostningskrævende bl.a. med den ændring, at der indføres en indledende periode af rekonstruktionen, som bliver en slags kontrolleret timeout på 4-8 uger.

Her er de væsentligste ændringer, som Konkursrådet foreslår gennemført hurtigst muligt:

Beskikkelse af regnskabskyndig tillidsmand

Det gøres valgfrit for skyldner, om en regnskabskyndig tillidsmand skal beskikkes ved indledning af rekonstruktionen. Rekonstruktøren eller kreditorerne kan på mødet om afstemning om rekonstruktionsplanen efter fire uger (eller senere) anmode om, at skifteretten beskikker en regnskabskyndig tillidsmand.

Fristen for vedtagelse af en rekonstruktionsplan

Det foreslås, at mødet i skifteretten til afstemning om rekonstruktionsplanen, der skal afholdes efter fire uger, uden begrundelse skal kunne begæres udsat af rekonstruktøren med op til fire uger (til afholdelse senest otte uger efter indledning af rekonstruktionen).

Retsvirkningen af en fejlslagen rekonstruktion – sikkerhedsstillelse for konkursbehandling

En rekonstruktion skal, før der er vedtaget en rekonstruktionsplan, kunne bringes til ophør, uden at skyldnerens bo automatisk tages under konkursbehandling – uanset årsagen til ophøret, herunder hvis planen ikke stemmes igennem på fireugers mødet.

Derimod tages en skyldners bo efter gældende ret automatisk under konkursbehandling, hvis en rekonstruktion mislykkes.

Samtidig foreslår Konkursrådet, at den lovpligtige sikkerhedsstillelse for en eventuel efterfølgende konkursbehandling ophæves.

I sammenhæng med de øvrige foreslåede lovændringer bliver det i så fald fremover staten, der skal stille den lovpligtige sikkerhedsstillelse for konkursbehandlingen, hvis rekonstruktionen mislykkes efter rekonstruktionsplanen er vedtaget.

Virksomhedsoverdragelse under rekonstruktionsbehandling

Konkurs- og rekonstruktionsbehandling sidestilles i relation til virksomhedsoverdragelsesloven. Lønmodtagernes Garantifond (LG) kan således pålægges at dække løn til ansatte for perioden indtil indledningen af rekonstruktionen, mens erhververen fremover indtræder alene i krav, der oparbejdes i tiden efter rekonstruktionens indledning.

Rekonstruktionsbehandling vil herefter blive udbetalingsgrund efter LG-loven fremover, hvilket ikke er tilfældet efter gældende ret.

Der indføres en fast-track-procedure, hvorefter virksomhedsoverdragelse uden vedtagelse og stadfæstelse af rekonstruktionsforslag kan foretages udelukkende med rekonstruktørens samtykke, hvis rekonstruktøren skønner det hensigtsmæssigt for at bevare værdien af skyldnerens virksomhed. Denne lempelse af kravene skal alene finde anvendelse, indtil der er vedtaget en rekonstruktionsplan på fireugers mødet.

"Frysning" af virksomhedspant

Virksomhedspant skal ikke længere automatisk "fryses" ved indledning af rekonstruktionsbehandling af skyldneren.

Det tilsigtes hermed at gøre det lettere at iværksætte de nødvendige tiltag til at videreføre skyldnerens virksomhed og samtidig give skyldnerens pengeinstitut – som oftest er virksomhedspanthaver – mulighed for fortsat at finansiere skyldneren under rekonstruktionsbehandlingen.

Skyldneren og virksomhedspanthaver får dog mulighed for at begære "frysning" af virksomhedspantet. I førstnævnte tilfælde skal det kræve samtykke fra rekonstruktøren.

Status på lovarbejdet

De foreslåede lovændringer skal ses i lyset af, at Konkursrådet i skrivende stund arbejder på implementeringen af et nyere EU insolvensdirektiv, som formentlig vil give anledning til yderligere ændring af reglerne. Læs mere om implementeringsarbejdet her.

Yderligere er lovændringerne fremsat, imens lovgiver overvejer en bredere revision af virksomhedspanteordningen, som blev indført i 2006.

De foreslåede lovændringer om regler for virksomhedsoverdragelse og om ansattes retsstilling i relation til LG under rekonstruktionsbehandling er tidligere fremsat og behandlet i Konkursrådet betænkning nr. 1555/2015 om ansattes retsstilling under insolvensbehandling.

Hele Konkursrådets udtalelse om forslaget til lovændringen kan læses her: .

kontakt

Piya Mukherjee

Partner (L)