Version 1.3 af 20. marts 2024

1. Indledning

I denne privatlivspolitik finder du information om, hvordan Horten Advokatpartnerselskab ("Horten" og "vi") behandler personoplysninger om debitorer ("dig") i inkassosager og i rykkerservicesager (samlet betegnet inddrivelsessager).

Vi er forpligtet til at give denne information efter artikel 13, 14 og 21 i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016, "GDPR"). Vi henviser i politikken endvidere til databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018, "DBL").

I det følgende vil vi orientere dig om formålene med og behandlingsgrundlagene for vores behandling af personoplysninger, kilderne til oplysningerne, modtagere af oplysningerne, opbevaringsfrister og dine rettigheder i henhold til GDPR.

Vi har tavshedspligt efter retsplejeloven og de advokatetiske regler om klientrelaterede oplysninger.

Du er velkommen til at kontakte Hortens interne compliance team på intern-compliance@horten.dk eller telefonnummer 3334 4000 (omstillingen), hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

2. Den dataansvarlige

Horten er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som vi indsamler og modtager om dig i en inkassosag, hvor Horten, som repræsentant for kreditor, er anmodet om at inkassere kreditors tilgodehavende hos dig.

Vores juridiske oplysninger er følgende:

Horten Advokatpartnerselskab
CVR-nr. 33775229
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Danmark

Vi har også afdelinger på Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C og på Godsbanevej 1B, 7400 Herning under samme CVR-nummer.

3. Tv-overvågning

Hvis du indfinder dig på Hortens kontorer, oplyses du hermed om, at vi foretager tv-overvågning af indgangspartier og parkeringskældre som led i vores sikkerhedsforanstaltninger og forebyggelse og opklaring af kriminalitet. Det gør vi med hjemmel i vores legitime interesse i at sikre vores bygninger og vores oplysninger (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Tv-overvågning sker i øvrigt i medfør af tv-overvågningsloven.

Vi videregiver tv-overvågningsbilleder til politiet, hvis der er en hændelse, der nødvendiggør det.

4. Behandling af personoplysninger i forbindelse med inddrivelsessager

4.1 Hvad er formålet med behandlingen?

I inkassosager er Hortens opdrag som advokat at inddrive vores klients udestående pengefordring mod dig. Det gør vi fx via frivillige afdragsordninger eller via tvangsmidler, herunder fx i form af en retssag, der måtte udspringe af inkassosagen, tilbagetagelse af et finansieret aktiv eller tvangsrealisering af pant.

I rykkerservicesager er Hortens opdrag som advokat at administrere vores klients rykkerservice i fordringer mod dig.

4.2 Hvilke personoplysninger behandler Horten, og hvor får vi dem fra?

I inddrivelsessager modtager vi sædvanligvis fra vores klient (kreditor) dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail) og oplysninger om gældsforholdet.

Vi kan derudover i inkassosager modtage dit CPR-nummer og oplysning om dine forhold vedrørende gæld, økonomi, erhvervsmæssig tilknytning, familie, helbred og strafferetlige forhold.

Vi kan modtage disse og andre oplysninger direkte fra dig selv, din advokat eller øvrige rådgivere skriftligt, under telefonsamtaler og møder i retten. I fogedretten vil du have pligt til at besvare spørgsmål om dine økonomiske forhold. Men i andre tilfælde er det frivilligt, hvilke oplysninger du vil dele med os om dig.

Vi registrerer alene oplysninger om dine helbredsmæssige forhold eller andre følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at fastlægge krav eller gennemføre inddrivelsen, og hvis du selv har givet os oplysningerne, eller hvis du har offentliggjort disse oplysninger selv.

Derudover indhenter vi oplysninger fra offentlige tilgængelige kilder om dine økonomiske forhold. Ved sagens opstart validerer vi de oplysninger, som vi har modtaget fra vores klient (kreditor).

Datavalideringsprocessen inkluderer søgning i:

 • Kreditsikring eller offentlige myndigheder (adresse)
 • BIQ (adresse, telefonsøgning og fast ejendom)
 • Tinglysning og LIFA (fast ejendom)
 • RKI (registrerede skyldnere)
 • Statstidende og Kreditvagten (insolvensbehandling, gældssanering, konkurs og død)

Når det er relevant, indhenter vi oplysninger om finansierede aktiver, hvilket kan omfatte søgning i:

 • Motorregistret (ejer-, bruger- og forsikringsforhold)
 • Dit forsikringsselskab og Forsikring & Pensions EDI-System (kaskoforsikring)
 • Tinglysning (pant i biler)

4.3 Hvad er Hortens behandlingsgrundlag?

Vi behandler almindelige personoplysninger baseret på vores legitime interesse i, at vores klient (kreditor) opnår betaling af sit tilgodehavende hos dig (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Derudover behandler vi almindelige personoplysninger for at håndhæve eller forsvare et retskrav (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR).

Vi behandler følsomme personoplysninger, afhængigt af sagens omstændigheder, for at håndhæve eller forsvare et retskrav (artikel 9, stk. 2, litra f, i GDPR), eller når oplysningerne er offentliggjort af dig selv (artikel 9, stk. 2, litra e, i GDPR).

Vi behandler oplysninger om strafbare forhold, når det er nødvendigt for at varetage en berettiget interesse i sagen, og interessen overstiger hensynet til dig (DBL § 8, stk. 3, 2. led, og artikel 10 i GDPR), samt når behandlingen er nødvendig for at forfølge og fastlægge et retskrav (DBL § 8, stk. 3).

Vi behandler CPR-numre for at håndhæve eller forsvare et retskrav (DBL § 11, stk. 2, nr. 4, og § 7, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, litra f, i GDPR), og når vi fx er underlagt lovpligtige indberetninger til offentlige myndigheder (DBL § 11, stk. 2, nr. 1).

4.4 Videregiver Horten personoplysningerne til andre?

Vi har tavshedspligt efter retsplejeloven og de advokatetiske regler om klientrelaterede oplysninger.

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klients interesser.

Som led i vores sagsbehandling kan det blive nødvendigt at dele personoplysninger om dig med fx:

 • Vores klient (kreditor)
 • Politiet
 • Domstole
 • Autoriserede inkassokonsulenter
 • Forbindelsesadvokater og andre advokater, som møder på Hortens vegne
 • Vognmænd, låsesmede, håndværkere, auktionshuse mv. antaget af Horten som led i sagens behandling
 • Skatteforvaltningen, din udlejer eller andre, som skal modtage underretning om foretagne udlæg i dine aktiver
 • Forsikringsselskaber
 • Gældsstyrelsen (transport i overskydende skat)
 • Kreditoplysningsbureauer, fx RKI Kredit Information A/S, Debitor Registret A/S og eventuelle andre kreditoplysningsbureauer (registrering af dig som såkaldt dårlig betaler)
 • Nets (tilmelding af betalingsaftale)
 • Statstidende

Vi kan endvidere videregive personoplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for overholdelse af lovgivning, herunder underretningsforpligtelser, som vi er underlagt.

Vi overlader derudover personoplysninger til vores databehandlere, som behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os, som fx leverer IT-systemer, backup og support til Horten.

4.5 Overfører Horten personoplysningerne til tredjelande?

Vi overfører i nogle tilfælde personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Når det sker, er det baseret på Europa-Kommissionens standardkontrakter for overførsel til tredjelande (SCC). Du kan kontakte os, hvis du som registreret person ønsker at modtage en kopi heraf.

4.6 Forekommer der automatiske afgørelser og profilering?

Vi anvender ikke automatiske afgørelse af sager. Vi benytter os af debitor rating baseret på, hvorvidt du er registreret i RKI, ejer fast ejendom og har kendt eller ukendt bopæl.

Vi anvender udelukkende debitor rating internt i Horten, som slettes automatisk efter din sag er afsluttet.

4.7 Hvor længe opbevarer Horten personoplysningerne?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe oplysningerne er nødvendige for at varetage de formål, hvortil oplysningerne behandles. Når du er registreret som debitor i en inkassosag, beholder vi relevante personoplysninger som hovedregel i mindst fem år fra dagen for den pågældende inkassosags afslutning, hvorefter oplysningerne slettes.

Hvis vi har en relevant legitim interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil ti år efter sagens afslutning.

4.8 Hvad er dine rettigheder som registreret?

Nedenfor har vi oplistet rettighederne efter databeskyttelsesreglerne, men vi skal gøre opmærksom på, at der er knyttet betingelser til brugen af nogle af dem, og der gælder undtagelser til dem i GDPR, DBL, retsplejeloven og de advokatetiske regler.

Hvis vores behandling er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket baseret på samtykket forinden tilbagetrækningen.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, modtage en kopi af oplysningerne samt en række yderligere oplysninger. Imidlertid er vi som advokatvirksomhed omfattet af reglerne om tavshedspligt efter retsplejeloven og de advokatetiske regler om klientrelaterede oplysninger. Vores tavshedspligt kan begrunde, at vi i visse tilfælde afviser at give indsigt i alle eller nogle af de efterspurgte oplysninger, men det er en konkret vurdering fra gang til gang.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet eller fuldstændiggjort, hvis de er ufuldstændige.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden sletning for behandlingen normalt indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis behandlingen er begrænset, må vi fremover behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – alene med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav eller beskytte en person (fysisk eller juridisk) eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Indsigelsesret: Du har ret til at gøre indsigelse, når vores behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, medmindre behandlingen af personoplysninger er nødvendig for, at vi kan fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende. Du har også ret til at gøre indsigelse, når behandlingen sker til direkte markedsføringsformål.

Vi opbevarer dokumentation for, at vi har imødekommet eller afvist din anmodning om brug af dine rettigheder efter GDPR i fem år.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

4.9 Klage til datatilsynet

Du kan indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af personoplysninger om dig eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på kontaktoplysningerne i pkt. 1.