Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlag er detaljerede og udtømmende. Her, hvor valgkampen nærmer sig, rejser det spørgsmålet: Hvad er rammerne for kommunalbestyrelsesmedlemmers brug af it-udstyr stillet til rådighed af kommunen? Vi ser nærmere på en udtalelse fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Forvaltningen må ikke bistå kommunal­bestyrelsesmedlemmer med at føre valgkamp. Det giver sig selv – og det er også en del af embedsmandspligterne; kravet om partipolitisk neutralitet.

Men hvad med kommunen som retlig enhed? Er det i strid med lovgivningen, hvis det udstyr, kommunen stiller til rådighed for det politiske arbejde, anvendes til at føre valgkamp? Det har Indenrigs- og Boligministeriet udtalt sig om i februar 2021.

Pligt til at stille udstyr til rådighed

Det følger af kommunestyrelseslovens § 8a, at en kommune har pligt til at stille udstyr til rådighed, hvis sagsmateriale formidles elektronisk.

Det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte, hvad dette omfatter, men det vil normalt omfatte i hvert fald pc, software og netforbindelse, men i mange tilfælde også iPad og printer.

Privat brug af it-udstyr

Ifølge tilsynspraksis om de folkevalgtes brug af mobiltelefoner, som er stillet til rådighed af kommunen, kan et medlem af kommunalbestyrelsen benytte en mobiltelefon, der er stillet til rådighed af kommunen, i privat øjemed. Betingelsen er, at den private brug ikke indebærer merudgifter for kommunen.

I den nye udtalelse anføres, at der – tilsvarende – ikke er noget til hinder for, at folkevalgte anvender it-udstyr mv. i privat regi, hvis dette ikke medfører merudgifter for kommunen.

Valgkamp

Vanskeligere stiller det sig, når det drejer sig om kommunalbestyrelses­medlemmets mulighed for at benytte it-udstyr, som er stillet til rådighed af kommunen, til at føre valgkamp. Udgør det forskelsbehandling, hvis de, der allerede er valgt, kan benytte udstyr stillet til rådighed for dem af kommunen, mens de, der ikke p.t. er valgt, selv skal anskaffe sådant udstyr?

Det har Indenrigs- og Boligministeriet udtalt sig om 18. februar 2021. Ministeriet finder, at det taler for, at de folkevalgte kan anvende udstyr stillet til rådighed af kommunen, at det ikke gør nogen forskel for kommunen, om udstyret anvendes privat eller til valg­kamp, og at det i praksis vil være vanskeligt at skelne mellem formålet med brugen af udstyret.

Imod taler ifølge ministeriet, at embeds­værket skal være neutralt, at der er et særligt demokratisk hensyn til lige­stilling af kandidater, og at der gælder skærpede krav til, at rådgivning er og fremtræder som partipolitisk neutralt, hvilket taler for, at der gælder strengere regler for brug af it-udstyr under en valgkamp, end der gør for privat brug.

Ministeriet finder, at brug af it-udstyr kan være væsentligt for et medlems valgkamp, og at dette i særlig grad gælder i forbindelse med coronakrisen. En, der har udstyr stillet til rådighed af kommunen, vil være stillet “afgørende bedre med hensyn til at føre digital valgkamp” end en, der ikke har sådant udstyr til sin rådighed. Samlet set finder Indenrigs- og Boligministeriet derfor, at brugen af it-udstyr mv. stillet til rådighed af kommunen til valgkamp er uberettiget. Ministeriet er opmærksomt på, at det kan være vanskeligt i praksis at skelne imellem privat brug og brug i valgkamp, men at dette praktiske forhold ikke berettiger brug som led i valgkamp.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat