Et nyt tværkommunalt samarbejde har set dagens lys: Det fælleskommunale Databehandlersekretariat; DBS. Mød foreningens nyvalgte bestyrelsesformand Erik Sørensen og tovholderen på projektet Beth Tranberg – og bliv klogere på, hvilke opgaver foreningen kommer til at varetage for de kommuner, der har meldt sig ind i DBS.

Begejstringen er ikke til at tage fejl af hos den nyvalgte bestyrelsesformand i Det fælleskommunale Databehandlersekretariat (DBS), Erik Sørensen, der til daglig er it- og digitaliseringschef i Viborg Kommune. Han glæder sig til at komme i gang med arbejdet i DBS og skabe resultater:

“Vi er mange kommuner, der arbejder med de samme systemer og indgår den samme type databehandleraftale med de samme leverandører. Det resulterer i en masse ensartet arbejde ude i kommunerne. Det kan vi gøre mere effektivt og til en bedre kvalitet ved at samle opgaverne. Vi skal passe godt på borgernes data.”

Han henviser bl.a. til, at et af formålene med DBS er at forhandle databehandleraftaler på vegne af medlemskommunerne:

“Vi samler kræfterne ét sted og ensretter forhandlingen for medlemskommunerne. Det frigør ikke alene ressourcer i medlemskommunerne, men skaber også et stærkere forhandlingsgrundlag – og det er en mere fornuftig måde at bruge borgernes penge på. Også for leverandørerne er det en kæmpe fordel, at de kun skal tale med én aktør én gang om året i stedet for at holde kontrolsamtaler med hver eneste kommune, de har en databehandleraftale med.”

DBS og kommunerne

Erik Sørensen peger på, at en del af DBS’ fokus vil være samarbejdet med medlemskommunerne:

“DBS og medlemskommunerne skal være et fælles ‘vi’. Vi skal ikke være ‘dem inde i sekretariatet’. DBS tager sig af de store aftaler, og DBS har også et stort fagligt fællesskab med kommunerne som følge af fagområdet. I DBS vil vi fokusere på den faglige sparring på tværs og trække på de mange enormt dygtige folk inden for området ude i medlemskommunerne.”

Han fremhæver, at han derfor også er glad for, at foreningens sekretariat har hjemsted i Viborg Kommune og dermed er til stede fysisk helt ude i den kommunale hverdag, hvor der er let adgang til sparring om driften og systemerne med de ansatte i kommunen.

Det er samtidig vigtigt for Erik Sørensen at understrege, at kommunerne efter etableringen af DBS fortsat skal have specialiserede kompetencer på området. Og her stemmer Beth Tranberg i. Hun er programleder i KL og har været ansvarlig projektleder for etableringen af DBS:

“Foreningens medlemskommuner har de store databehandleraftaler til fælles, men den enkelte kommune er fortsat ansvarlig for de aftaler, der ikke er store nok til at komme ind under DBS.”

Beth Tranberg udtaler desuden, at hun er overvældet af den tilslutning, DBS har fået. Aktuelt har i alt 61 kommuner meldt sig ind i foreningen, herunder 11 af de 12 største kommuner i landet, og det er Beth Tranbergs opfattelse, at tilslutningen ikke slutter dér:

“Jeg var til at begynde med nervøs for, om foreningen ville opnå den nødvendige tilslutning for at kunne løfte sit formål. Foreningen drives ikke med økonomisk overskud for øje, men den skal driftes økonomisk ansvarligt, og den skal kunne ansætte de fornødne faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Men jeg kunne godt have pakket den bekymring væk. Vi har oplevet en overvældende tilslutning fra kommuner landet over på baggrund af deres begejstring for projektet, og jeg kan kun forestille mig, at interessen fortsætter – nu desværre også i lyset af den stigende trussel om cyberkrig og et deraf følgende større fokus på at passe bedre på borgernes data”.

Høje ambitioner

Foreningens bestyrelse blev valgt på den stiftende generalforsamling 2. marts 2022, og blækket på de vedtagne vedtægter og forretningsorden er knap nok tørt, men ambitionerne for foreningens arbejde det kommende år er allerede høje.

Allerede nu er stillingen som sekretariatsleder slået op, og derefter følger ansættelse af en række øvrige medarbejdere, så foreningen kan begynde sine egentlige tilsyns- og forhandlingsopgaver i efteråret.

“På generalforsamlingen i 2023 er det vores mål, at jeg sammen med resten af bestyrelsen kan fortælle om de resultater og gevinster, vi allerede har skabt gennem foreningens arbejde, og om det faglige samarbejde mellem medlemskommunerne og sekretariatet. Og forhåbentligt har vi til den tid endnu flere medlemskommuner med – alle er velkomne, store som små”, fortæller Erik Sørensen

Etableringen af foreningen

KL udbød i august 2020 et partnerskab om informationssikkerhed. Ét af partnerskabets initiativer var etablering af et fælleskommunalt databehandlersekretariat (DBS).

Horten har bistået KL og partnerskabet med etableringen af partnerskabet. Indledningsvis beskrev Horten en række af de mulige organisationsformer. På den baggrund blev det efterfølgende besluttet at etablere DBS som en forening, blandt andet fordi foreninger er en velkendt måde at samarbejde på i kommunalt regi, men også på grund af foreningsformens fleksibilitet.

Horten har derefter udarbejdet foreningens vedtægter og forestået etableringen på den stiftende generalforsamling.

Den overordnede og strategiske ledelse af DBS varetages af foreningens bestyrelse, mens den daglige ledelse varetages af en sekretariatschef.

Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune.


Om DBS

Formålet med DBS er at sikre en ensartet praksis og styrke kompetencerne på det kommunale databehandlerområde og at sikre en bedre forhandlingsposition for medlemskommunerne.

Konkret indebærer det, at foreningen skal bistå medlemskommunerne med:

  • Tilsyn og kontrol med de databehandleraftaler, som medlemskommunerne har indgået med leverandører og samarbejdspartnere.
  • Forhandling af databehandleraftaler på vegne af medlemskommunerne, herunder risikovurderinger af de databehandlinger, som aftalerne vedrører.
  • Ovenstående er under forudsætning af, at mindst 20 medlemskommuner har aftale med samme leverandør/samarbejdspartner; de små aftaler, som færre medlemmer har indgået, håndteres fortsat af kommunerne selv.

Enhver dansk kommune kan blive medlem af foreningen. Aktuelt har 61 kommuner meldt sig ind i foreningen. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat, p.t. Beth Tranberg på BETR@kl.dk.

Foreningen er finansieret gennem et årligt medlemskontingent. Kontingentet er skaleret i fire kategorier, hvori den enkelte kommune placeres ud fra indbyggertal.

Foreningens hjemmeside kommunedbs.dk er under etablering.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat

Emma Sophie Bruun

Advokatfuldmægtig