Bæredygtig finansiering kom med vedtagelsen af FN's verdensmål og Paris-aftalen for alvor på dagsordenen. I dag er bæredygtig finansiering et 'must' for en lang række virksomheder, og mange flere vil følge efter i de kommende år.

Lars Lüneborg er partner i Horten og har mange års erfaring med finansieringsmarkedet. Ifølge ham er finansiering, der integrerer bæredygtighedsfaktorer i både investeringsbeslutninger og løbende gennem investeringernes levetid, allerede i dag central for mange virksomheders konkurrenceevne. Der er ikke længere blot tale om et moralsk imperativ.

Lars Lüneborg ser nogle klare tendenser på finansieringsmarkedet:

"De finansielle institutioners lyst til og behov for at kanalisere midler mod bæredygtige projekter er accelereret i en sådan grad, at en ny dynamik præger forhandlingerne på finansieringsmarkedet. Virksomheders muligheder for at opnå fordelagtig, bæredygtig finansiering er blevet flere og bedre, også hvor bæredygtighed udgør selve grundlaget for adgang til finansiering. Virksomhederne bør derfor gøre sig klart, at långivere i stadig højere grad vurderer alle lånemuligheder med ESG i tankerne."

Bæredygtighedsformål kan både være miljø- og klimahensyn samt sociale og ledelsesmæssige aspekter, herunder bl.a. ulighed, menneskerettigheder og tiltag til at imødegå korruption og skatteunddragelse.

"Det er dog væsentligt vanskeligere for virksomhederne at påvise, hvordan de sociale og ledelsesmæssige aspekter af deres bæredygtighedsindsats skaber et afkast i forhold til de miljø- og klimamæssige, selvom alle tre områder i stigende grad vil blive pålagt rapporteringskrav (CSRD) og være fremtrædende i dialogen med långivere."

"Der er derfor generelt størst fokus på E'et i ESG, og mange virksomheder skal netop også fokusere på at udvikle sig inden for det klimamæssige område for at opfylde pålagte krav og forblive konkurrencedygtige," fortæller Lars Lüneborg.

Rapporteringskrav rummer udfordringer og forretningsmuligheder

Lars Lüneborg oplever, at virksomhedernes udfordring i forhold til at opnå bæredygtig finansiering uden for projekter med et klart bæredygtighedsformål ofte ligger i at få defineret og konkretiseret bæredygtighedsmål i samspil med deres långiver, og at monitorering og rapportering af disse aktiviteter ligeledes er kompliceret.

Det er dog hans forventning, at udfordringerne på længere sigt vil blive mindre i takt med, at rapporteringskravene for bæredygtighed, herunder oplysningskrav og datapunkter, bliver mere standardiserede ved indførelse af European Sustainability Reporting Standards (ESRS), der er de standarder for bæredygtighedsrapportering, som gælder for alle de virksomheder, der er omfattet af CSRD.

Efterhånden som de finansielle institutioners erfaring med bæredygtig finansiering vokser, vil udfordringerne også blive mindre, da de kan klargøre og systematisere kriterierne for at opnå bæredygtig finansiering.

"Man skal dog ikke undervurdere den store udfordring, der ligger i at skulle navigere inden for de 82 forskellige rapporteringskrav og 1.200 forskellige datapunkter, som er indeholdt i de standarder, der fremgår af CSRD, og som danske børsnoterede finansielle og statslige virksomheder med over 500 ansatte skal efterleve allerede fra 2024, når de skal rapportere deres bæredygtighedsarbejde."

Når standarder for definition og monitorering af bæredygtighedsmål for virksomheders aktiviteter udvikles, bliver forhandlingerne om finansiering af grønne initiativer mellem banker og virksomheder givetvis nemmere.

Samtidig pointerer Lars Lüneborg, at virksomhederne er bevidste om, at bæredygtighed på langt sigt er en grundlæggende præmis for en bredere forretningsværdi og deres forretningsmuligheder. Det gælder både i forhold til at få adgang til finansiering og for at bevare et godt omdømme blandt deres kunder og øvrige interessenter – og dermed i sidste ende for deres konkurrenceevne," siger han og forsætter:

"Rapporteringskravene vil til stadighed blive klarere for virksomheder og finansielle institutioner, som også vil blive mere kvalificerede til at forstå virksomhedernes virkelighed i relation til kommercielle forhold, udfordringer og krav fra kunder i en bæredygtighedskontekst"

"De finansielle institutioner vil også blive omfattet af rapporteringskravene for bæredygtighed og vil derigennem motiveres til at finansiere bæredygtigt. Men de vil også gøre deres indflydelse gældende ved at 'opdrage' på de virksomheder, som de allerede finansierer, og kræve, at de bliver grønnere. Rapportering af bæredygtige tiltag vil derfor handle om langt mere end blot compliance for både virksomheder og långivere."

Fem gode råd til at opnå bæredygtig finansiering

Lars Lüneborg deler sine anbefalinger til, hvad der er vigtigt for virksomheder at holde sig for øje i forhold til bæredygtig finansiering:

 • 1. Lad ESG blive en strategisk prioritet for virksomheden, da dette er et af de væsentligste minimumskrav for at få adgang til kapital. Sørg for at have en åben og kontinuerlig dialog med finansieringskilder og kunder om krav nu og i fremtiden, om krav bagud i værdikæden og om forudsætningerne for adgang til og opretholdelse af bæredygtig finansiering.
 • 2. Afgør i samspil med långiver, hvordan krav, som långivers bæredygtige finansiering er betinget af, kan omstilles til konkrete og målbare KPI'er. Det er afgørende, at virksomhedens indsats inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder kan monitoreres, dokumenteres og rapporteres.
 • 3. Hav en realistisk dialog med långiver om tidshorisonten for implementering af bæredygtige processer eller transition fra miljøbelastende til mere bæredygtige aktiviteter for at tilsikre, at kravene fra långivers side er opnåelige inden for den aftalte tidsramme. De skal være målbare og mulige at rapportere effektivt på.
 • 4. Implementér bæredygtighedsinitiativer og omstil i henhold til krav og tidsplan. Det er naturligvis afgørende reelt at se på alle virksomhedens aktiviteter og leverandører og afgøre hvilke af dem, der skal transformeres eller udskiftes.
 • 5. Udarbejd bæredygtighedsrapporter, der dokumenterer indsatser og resultater på området. Det er grundlaget for opretholdelse af lån.

Hvad kræver långivere for at yde bæredygtig finansiering?

 • Bæredygtig forretningsstrategi: Långivere kræver, at virksomheden har en klar og kommunikerbar bæredygtig forretningsstrategi, der integrerer miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn i dens drift og beslutninger.
 • Evaluering af virksomhedens ESG-præstation: Långivere gennemgår virksomhedens præstation inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) områder for at vurdere dens bæredygtighed. Dette kan omfatte aspekter som miljøpåvirkning, arbejdsforhold, menneskerettigheder og ledelsesstrukturer.
 • Bæredygtighedsmål og indikatorer: Långivere kan kræve, at virksomheden fastsætter bæredygtighedsmål og indikatorer for at måle og rapportere dens fremskridt inden for bæredygtighed. Dette skal sikre ansvarlighed og gennemsigtighed i virksomhedens indsats.
 • Risk Management: Långivere ønsker at se, at virksomheden tager hensyn til og håndterer risici relateret til bæredygtighed. Dette kan omfatte identifikation af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige udfordringer og udvikling af strategier til at minimere risici, det er forbundet med.
 • Bæredygtighedsrapportering: Mange långivere kræver eller vil kræve, at virksomheden regelmæssigt rapporterer om dens bæredygtighedsindsatser. Dette indebærer at levere information om ESG-præstation, opdateringer om bæredygtighedsmål og -fremskridt samt åbenhed om håndtering af bæredygtighedsudfordringer.

Hvad kan Horten bidrage med ift. bæredygtig finansiering?

 • Opstilling af principper for Grønne Lån: Give en opstilling af, hvad kernekriterierne er for, at et projekt, som virksomheden måtte have i støbeskeen, kan klassificeres som værende tilstrækkeligt grønt og dermed kunne opnå finansiering gennem et grønt lån. (Baseret på the Loan Market Association's (“LMA”) Green Loan Principles (“GLP”), som mange långivere baserer deres interne standarder for tildeling af grønne lån på.)
 • Indføring i principper for Sustainability-Linked Lån: Give en indføring i principperne for, hvordan virksomheden som helhed måtte kunne opnå et sustainability-linked lån samt en indgående gennemgang af processen for det, herunder hvordan der skal selekteres og opstilles Key Performance Indicators (KPIs) og kalibreres Sustainability Performance Target (SPTs). (Baseret på the Loan Market Association's (“LMA”) Sustainability-Linked Loan Principles (“SLLP”), som mange långivere baserer deres interne standarder for tildeling af sustainability-linked lån på.)
 • Analyse af mulighederne for at opnå bæredygtig finansiering: Udarbejde en nærmere analyse af, om virksomheden eller dens påtænkte projekt må forventes at kunne opfylde de centrale kriterier for at opnå et grønt lån eller et sustainability-linked lån.
 • Udarbejdelse af lånedokumentation: Udarbejdelse/gennemgang af lånedokumentation for tildeling af grønne lån eller sustainability-linked lån, som lever op til de standarder, som danske og internationale långivere må forventes at kræve.
 • Bistå i dialog og forhandling med långiver i forbindelse af aftaleindgåelse: Bistå virksomheden i dens dialog og forhandling med långiver i forbindelse med indgåelse af lånedokumentation, herunder beskrive rammevilkårene for opstilling af KPI'er og deres opfyldelse.

Kontakt

Lars Lüneborg

Partner