EU-Kommissionen har revideret den generelle gruppefritagelse for statsstøtte. Det bliver nu muligt for medlemsstaterne og offentlige myndigheder at tildele støtte til danske havne og lufthavne uden forudgående godkendelse fra Kommissionen. Samtidigt øges beløbet, der kan tildeles kulturprojekter og sportsinfrastruktur.

Statsstøtte omfatter som udgangs­punkt enhver offentlig støtte eller anden fordel, som tildeles virksomheder. For at statsstøtten kan betragtes som lovlig, skal støtten anmeldes og godkendes af Kommissionen.

Formålet med statsstøttereglerne er at forhindre, at medlemsstaterne påvirker konkurrencen ved tildeling af selektive fordele.

Revidering af gruppe­fritagelses­­­forordningen for statsstøtte

Nogle kategorier af støtte er dog af Kommissionen vurderet til ikke at fordreje konkurrencen, og disse er omfattet af gruppefritagelses­forordningen for statsstøtte. Målet med gruppe­fritagelsesforordningen er at fremme offentlige investeringer for at skabe job og vækst, dog uden at påvirke konkurrencen.

Det er denne forordning, der er revideret, så den nu også omfatter støtte til havne og lufthavne. Samtidigt hæves tildelingsbeløbene for kultur­projekter og sportsinfrastruktur. Selvom reglerne nu lempes, skal offentlige myndigheder registrere beløbet i stats­støtteregistret ved tildeling af stats­støtte på beløb over 500.000 EUR.

Havne og lufthavne

I henhold til de reviderede regler kan medlemsstaterne og offentlige myndigheder fremover tildele investeringsstøtte til havne. Søhavne (havne, der hovedsageligt er beregnet til at modtage søfartøjer fra havet) kan tildeles op til 150 mio. EUR, mens ind­landshavne (havne, som ikke er sø­havne, men er beregnet til at modtage fartøjer til sejlads på indre vandveje) kan tildeles op til 50 mio. EUR i investerings­støtte. Det er fortsat ikke muligt at tildele driftsstøtte til havne uden godkendelse fra Kommissionen.

Derudover kan lufthavne med op til tre millioner passagerer om året også tildeles investeringsstøtte af medlems­staterne og de offentlige myndigheder. Små lufthavne med op til 200.000 passagerer vil desuden kunne tildeles driftsstøtte uden godkendelse fra Kommissionen.

Forhøjet støtte til kultur­projekter og sports­infrastruktur

Ændringen gælder også for kultur­projekter samt sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur. Grænsen for, hvornår der skal ske anmeldelse til Kommissionen, er også forhøjet for disse anlægstyper. Kulturprojekter kan nu tildeles op til 150 mio. EUR i investerings­støtte, og sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur op til 30 mio. EUR eller de samlede omkostninger, som overstiger 100 mio. EUR. Sportsinfrastruktur kan med den reviderede gruppefritagelses­forordning tildeles driftsstøtte på 2 mio. EUR årligt pr. projekt.

Kommissionen udtaler

I forbindelse med revisionen udtalte konkurrencekommissær Margrethe Vestager, at det var Kommissionens ønske “at sikre, at virksomheder kan konkurrere på lige vilkår på det indre marked – og at det sker så effektivt som muligt. EU’s statsstøtteregler er de samme i alle medlemslande. Ændringerne i dag vil spare dem tid og besvær i forbindelse med investeringer i havne og lufthavne […] Ændringerne giver også Kommissionen mulighed for at fokusere opmærksomheden på statsstøtteforanstaltninger, der har størst indvirkning på konkurrencen på det indre marked”.

Det har tidligere været en udfordring for danske kommuner, at det ikke var muligt at tildele støtte ud over de minimis grænsen på 200.000 EUR til de lokale havne og lufthavne, uden at der var tale om statsstøtte, der skulle anmeldes til Kommissionen. Revisionen af gruppefritagelsesforordningen gør nu op med dette problem, og det vil fremover gøre det nemmere for kommunerne at tildele støtte til at udvikle disse områder.

Forfattere

Andreas Christensen

Partner (H)