Arbejdsgivere har ret til sygedagpengerefusion fra dagen efter en medarbejders ferie, hvis medarbejderen inden ferien har været sygemeldt og fortsat er syg efter ferien, og hvis medarbejderen alene har raskmeldt sig for at afholde ferie.

Det har Ankestyrelsen slået fast i en nyere afgørelse, der som noget nyt også fastslår, at arbejdsgivere er part i sagen om sygedagpengerefusion.

Arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion

En person har ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis vedkommende er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og desuden opfylder beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven.

Både arbejdsgivere, der betaler løn under sygdom, og arbejdsgivere, der ikke gør, skal i de første 30 dage af en medarbejders sygdom enten betale løn eller betale sygedagpenge til med­arbejderen uden at kunne få refusion fra medarbejderens kommune. Dette betegnes i sygedagpengeloven som “arbejdsgiverperioden”.

Efter arbejdsgiverperiodens udløb har arbejdsgivere, der betaler løn under en medarbejders sygdom, ret til refusion fra kommunen svarende til de sygedagpenge, medarbejderen ville have været berettiget til, hvis arbejdsgiveren ikke udbetalte løn under sygdom.

Som udgangspunkt indtræder der en ny arbejdsgiverperiode, hver gang medarbejderen sygemelder sig efter i en periode reelt at have genoptaget arbejdet.

“Teknisk raskmelding” ved afholdelse af ferie

En sygemeldt medarbejder, der holder ferie, har ikke ret til sygedagpenge, da det er ferien – og ikke sygdommen - der afholder medarbejderen fra at arbejde i perioden.

Hvis en medarbejder ønsker at afholde ferie i en sygdomsperiode, kan medarbejderen foretage en “teknisk raskmelding” hos kommunen. Dette medfører, at arbejdsgiveren ikke modtager sygedagpengerefusion i perioden, men til gengæld anvender medarbejderen sin ferie, hvilket normalt ikke kan lade sig gøre, når medarbejderen er sygemeldt. En teknisk raskmelding sikrer således også, at der ikke indtræder en ny arbejdsgiverperiode, når medarbejderen igen sygemelder sig efter ferien.

Sag ved Ankestyrelsen: Medarbejder havde ikke foretaget en teknisk raskmelding

I sagen for Ankestyrelsen havde en medarbejder, der under sygdomsperioden holdt ferie, raskmeldt sig hos kommunen uden at oplyse, at raskmeldingen var begrundet i afholdelse af ferie. Spørgsmålet var, om arbejdsgiveren stadig havde ret til dagpengerefusion efter ferien, selvom medarbejderen ikke havde fulgt proceduren for en “teknisk raskmelding”.

Medarbejderen, der under hele forløbet havde været fuldt uarbejdsdygtig, opfyldte betingelserne for at få udbetalt sygedagpenge på tidspunktet for feriens afslutning. Medarbejderens aftale med arbejdsgiveren om afholdelse af ferie kunne derfor ifølge Ankestyrelsen ikke sidestilles med en raskmelding.
Raskmeldingen stod derfor ikke ved magt efter endt ferie, og Ankestyrelsen gav arbejdsgiveren medhold i at have ret til sygedagpengerefusion fra dagen efter feriens afslutning.

Arbejdsgivere har partsstatus i en sag som sygedagpengerefusion

Ankestyrelsen udtalte i afgørelsen kritik af kommunen for ikke at have partshørt arbejdsgiveren, som Ankestyrelsen fandt var part i sagen. At Ankestyrelsen tillagde arbejdsgiveren partsstatus medfører, at arbejdsgivere fremover skal partshøres, inden der træffes afgørelse i lignende sager om sygedagpengerefusion.

Ankestyrelsen udtalte også, at manglende partshøring som udgangspunkt medfører, at afgørelsen er ugyldig, da kommunen herved tilsidesætter en væsentlig retsgaranti.


Kontakt

Thomas Christian Thune

Director, advokat