Den kommende ferielov blev vedtaget 25. januar 2018. Fra september 2020 indfører loven samtidighedsferie for samtlige lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. Nye på arbejdsmarkedet eller personer, som ikke tidligere har været omfattet af ferieloven, kan dermed holde betalt ferie allerede fra det første år af deres ansættelse.

Fra september 2020 indføres med den kommende ferielov samtidighedsferie for alle lønmodtagere, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Dette optjenings- og afholdelsesprincip er ganske forskelligt fra det nugældende princip, hvor der optjenes ferie i et kalenderår og først afholdes ferie i det efterfølgende ferieår.

Samtidighedsferie og nyt ferieår

Der bliver ikke ændret i det antal ferie­dage, som lønmodtagere vil have ret til, idet en lønmodtager, som arbejder fem dage om ugen, også fremover vil have ret til 25 feriedage. Det, som ændres, er perioden, hvor ferien optjenes og afholdes. Fremover vil ferie blive optjent fra 1. september til 31. august (det nye ferieår er på 12 måneder), og den optjente ferie afholdes i perioden fra 1. september samme år til 31. december det efterfølgende år (16 måneder). Dermed er afholdelses­perioden fire måneder længere end optjeningsperioden. Ferie­afholdelses­perioden udvides til 16 måneder for at sikre mulighed for fleksibilitet.

Ferieåret ændres med den kommende ferielov fra 1. maj til 30. april til fremover at være fra 1. september til 31. august. Denne ændring sker for at sikre, at de fleste lønmodtagere kan fastholde det almindelige feriemønster, hvor der holdes tre ugers sommerferie.

Omlægningen medfører, at nye på arbejdsmarkedet eller personer, som ikke tidligere har været omfattet af ferieloven, kan holde betalt ferie allerede fra det første år af deres ansættelse.

Optjening og ferie på forskud

Optjening af ferie sker fremover løbende i forhold til ansættelsens længde. Den kommende ferielov indeholder en mulighed for, at arbejdsgiveren giver lønmodtageren ferie på forskud, så lønmodtageren kan holde en længere ferie tidligt i ferieåret, selvom løn­modtageren først ville have optjent retten til denne ferie senere på året.

OVERFØRSEL AF FERIE

Derudover videreføres de nuværende regler om afholdelse af ferie i størst muligt omfang. Den kommende ferielov indeholder dog enkelte ændringer i relation til overførsel af ferie i forbindelse med en feriehindring, så de første fire ugers optjente betalte ferie altid skal overføres, hvis der foreligger en feriehindring. Dette er forskelligt fra i dag, hvor ikke-afholdt ferie, som skyldes en feriehindring, i mange tilfælde vil kunne udbetales til løn­modtageren.

Betaling af ferie med løn, feriegodtgørelse og ferie­tillæg

De hidtidige regler om ferie med løn og feriegodtgørelse bevares under den nye ferieordning. Dog bliver tidspunktet for udbetalingen af ferietillæg ændret, så udbetalingen enten vil kunne ske samtidig med, at ferien afholdes, eller ferietillægget kan udbetales i to årlige bagudrettede rater henholdsvis 31. maj og 31. august.

Under den nuværende ferielov vælger mange arbejdsgivere at udbetale ferietillægget på 1 % i forbindelse med ferieårets begyndelse 1. maj. Dette vil dog ikke være muligt, hvis der indføres samtidighedsferie. Her kan man ikke længere opgøre ferietillægget ved ferieårets begyndelse, idet beregnings­grundlaget på dette tidspunkt endnu ikke er bekendt.

Overgangsordning

Der bliver indført en overgangsordning. Ved overgangen til den nye ferieordning med samtidighedsferie vil lønmodtagere efter de nuværende regler have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Desuden vil de på overgangstids­punktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med optjeningen.

Det ville indebære, at lønmodtagere kunne optjene to års ferie (10 uger) til samtidig afholdelse det første år med samtidighedsferie, hvis der ikke blev fundet en anden løsning.

Overgangsordningen finder anvendelse for alle lønmodtagere, der er på arbejds­markedet ved overgangen til sam­tidigheds­ferie. Disse lønmodtagere vil få de tilgodehavende feriemidler indefrosset (altså uden adgang til at bruge pengene), så lønmodtagerne (alene) har fem ugers betalt ferie i overgangsåret. Der er ingen valgfrihed eller undtagelsesmuligheder.

Lønmodtagerne vil få de indefrosne feriepenge udbetalt, når de forlader arbejdsmarkedet. Lønmodtagernes feriemidler sikres mod eksempelvis arbejdsgivers konkurs frem til udbetaling af en nyoprettet fond, og pengene vil blive forrentet perioden. Først når lønmodtagerne forlader arbejdsmarkedet på grund af pension, efterløn, dødsfald eller udrejse fra Danmark, vil de hensatte midler blive udbetalt.

Ikrafttræden

Den nye ordning med samtidigheds­ferie træder i kraft 1. september 2020. Ferie optjenes efter gældende regler indtil da, men ferie optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses og kan ikke afholdes eller udbetales.