Fra 1. januar 2018 er kommuners mulighed for at etablere WiFi-hotspots udvidet. Udvidelsen skal ses i sammenhæng med en ny EU-støtteordning.

En kommune kan ikke uden videre etablere WiFi-hotspots, hvor “punktvis” internetadgang stilles til rådighed for offentligheden, som vi kender det fra toge, caféer og andre områder med offentlig adgang.

Det er som udgangspunkt ikke en kommunal opgave at stille elektroniske kommunikationsnet til rådighed for borgerne i kommunen eller offentligheden i øvrigt. Det forudsætter særskilt hjemmel i lov.

Der er lovgivning, som giver kommuner mulighed for at stille internetdækning til rådighed for offentligheden på bestemte områder. Fra 1. januar 2018 har en ændring af teleloven udvidet kommuners mulighed for at stille dækning til rådighed som WiFi-hotspots. Ændringen er foranlediget af en EU-støtteordning, som er vedtaget med den såkaldte WiFi4EU-forordning i oktober 2017.

Støtte fra EU

Med den nye § 60 c i teleloven kan kommuner etablere WiFi-hotspots for at give offentligheden gratis adgang til internet, når det sker på kommunens egne adresser eller udendørs på offentligt tilgængelige steder. Det er som udgangs­punkt en betingelse, at kommunen opnår hel eller delvis støtte fra EU til etableringen af WiFi-hotspots.

Det ville kunne medføre en usikkerhed for beslutningsprocessen i tilfælde, hvor kommuner ansøger om EU-støtte til at finansiere etableringen, men ikke får tildelt støtte. Der er fra EU-Kommissionens side lagt op til, at støtten fordeles efter et “først-til-mølle-princip”.

Det er imødegået ved, at den nye bestemmelse giver hjemmel til, at kommuner også vil kunne etablere WiFi-hotspots i et område, som kommunen har ansøgt om støtte til, i tilfælde, hvor kommunen ikke har fået del i støttemidlerne fra EU.

For at “beholde” retten til at etablere WiFi-hotspots i den situation, skal kommunen dog senest 45 dage efter at have konstateret, at kommunen ikke bliver tildelt støtte, orientere Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

EU-støtteordningen vil blive administreret af EU-Kommissionen og har et budget på 120 mio. euro for perioden 2017-2019. Der er lagt op til, at der oprettes et websted, hvor der kan ansøges direkte i løbet af indkaldelsesperioden.

I skrivende stund kender vi ikke de konkrete støttebetingelser, da EU-Kommissionen endnu ikke har lanceret første ansøgningsrunde, men har meldt ud, at det forventes at ske i begyndelsen af 2018.

De øvrige betingelser

Kommunalt etablerede WiFi-hotspots må ikke bruges til at stille sammen­hængende gratis internetdækning til rådighed i større områder. Det er derfor også en betingelse i den nye bestemmelse, at der ikke er tale om sammen­hængende net i større områder.

Kommunen skal købe etablering og drift af WiFi-hotspots af en privat udbyder til markedspris. Det vil således være den private udbyder, som ejer og driver den nødvendige infrastruktur.

Klima-, energi- og forsyningsministeren har mulighed for at fastsætte regler om begrænsninger i den WiFi-adgang, som kommuner stiller til rådighed ud fra hensynet om at undgå skadelig på­virkning af konkurrencen. Det kan
f.eks. være tidsmæssige begrænsninger eller begrænsninger i datamængde pr. enhed, som benytter adgangen.

Forfattere

Line Markert

Partner (L)