Når en fysisk person eller en virksomhed erklæres konkurs, må også de forsynings­selskaber, som leverer til den konkursramtes ejendom, forsøge at sikre deres tilgodehavender bedst muligt. Det kan f.eks. ske ved at modregne i forsynings­selskabets eventuelle gæld til kunden.

Betingelserne for modregning varierer alt efter, hvornår modregningen foretages.

Grundbetingelserne for modregning uden for konkurs

For at kunne modregne et tilgode­havende i en gæld til en kunde, der er gået konkurs, skal en række betingelser være opfyldt. De vigtigste af disse er:

  • at begge krav er pengekrav
  • at forsyningsselskabets krav mod kunden er forfaldent til betaling, og at forsyningsselskabet på modregnings­tidspunktet har ret til at betale sin gæld til kunden
  • at kravene er gensidige, dvs. at kravene består mellem de samme parter.

Modregning i konkurs

Fristdagen, dvs. den dato, hvor skifte­retten har modtaget konkursbe­gæringen, har betydning for adgangen til at mod­regne. Ifølge konkursloven kan der som hovedregel ikke ske modregning mellem krav, der er stiftet på hver sin side af fristdagen.

Er kravene stiftet på samme side af fristdagen, kan modregning imidlertid ske, når grundbetingelserne nævnt ovenfor er opfyldt. Forsynings­selskabets krav behøver dog ikke være forfaldent.

Modregning som koncern?

En forsyningskoncern vil ofte bestå af flere forsyningsselskaber, herunder typisk et serviceselskab, et vand­selskab, et spildevandselskab og evt. et varme- eller affaldsselskab.

I tilfælde af konkurs kan forsynings­koncernen have et ønske om at lade ét forsyningsselskabs krav mod den konkurs­ramte kunde modregne i et andet selskabs gæld til samme. Den mulighed afskæres imidlertid af kravet om gensidighed. De enkelte forsynings­selskaber er selvstændige juridiske enheder, som ikke hæfter for hinandens gældsforpligtelser. En kundes aftale med hhv. et spildevandsselskab og et vandselskab er derfor indgået med to forskellige parter, uanset at begge selskaber indgår i samme koncern.

Ejer af flere ejendomme – hvad så?

Et forsyningsselskab, der ønsker at modregne i en kundes fordring mod forsyningsselskabet, vil – når de generelle modregningsbetingelser er opfyldt – kunne modregne over for den konkursramte kunde, hvis kravene er opstået på samme side af fristdagen, også selvom de ikke vedrører den samme aftale.

Det er usikkert, om et forsyningsselskab vil kunne modregne et krav mod kunden vedrørende én ejendom med en gæld vedrørende anden ejendom, som den konkursramte kunde også ejer.

Hvis kravene er opstået på hver sin side af fristdagen, vil det være en betingelse for modregning, at kravene udspringer af samme aftale (konneksitet). Det er ikke afklaret i praksis, om denne betingelse er opfyldt, når der er tale om leverings­aftaler med forskellige ejen­domme mellem de samme parter.

Er kravene opstået på samme side af fristdagen, kan der modregnes, hvis de almindelige modregningsbetingelser er opfyldt.

Beslutningen om at foretage mod­regning er et standpunkt, som næsten altid vil blive bestridt af kurator. Risikoen for, at betingelserne for modregning i konkurs er opfyldt, vil påhvile forsynings­selskabet, som den der modregner. Er du i tvivl er du altid velkommen til at ringe for sparring om de konkrete forhold.

Forfattere

Line Markert

Partner (L)

Line Lundorff Brokholm

Partner

Julie Brøndby Ørbeck

Advokat