I september 2016 fremlagde energi-, forsynings- og klimaministeren Danmarks første samlede forsyningsstrategi. Et element i strategien er at skabe en effektiv forsyningssektor, der aktivt bidrager til udvikling af nye forsyningsløsninger og samtidig danner grundlag for dansk eksport af viden til det globale marked.

Samarbejder mellem vandselskaber og private aktører, hvor parterne går sammen om at udvikle produkter til gavn for både borgere og virksomheder, er blevet en vigtig del af løsningen på at efterkomme målene i forsyningsstrategien. I denne artikel giver vi inspiration til organisering og gennemførelse af de forskellige former for samarbejder, der kan indgås mellem vandselskaber og erhvervsliv.

Samarbejder mellem vandselskaber og private virksomheder

Videndeling og innovation i vandsektoren kan blandt andet ske ved udviklingssamarbejder mellem vandselskaber og private virksomheder.

Et samarbejde mellem vandselskaber og private virksomheder kan have både økonomiske og miljømæssige fordele for parterne. På den ene side får de private aktører mulighed for at udnytte vandselskabernes højtspecialiserede viden inden for fx vandteknologi, infrastruktur eller klimatilpasning. Omvendt opnår vandselskaberne hjælp til finansiering af større projekter eller specialiseret viden inden for andre områder som fx softwareudvikling.

Et væsentligt opmærksomhedspunkt er dog, at vandselskaberne er underlagt intensiv regulering. Det betyder, at vandselskabet både er begrænset af de aktiviteter, selskabet må udøve, ligesom der er grænser for, hvad selskabets midler kan anvendes til. Derfor er det vigtigt at få fastlagt en klar ramme for samarbejdet og for parternes bidrag og betalinger i projektet. Typisk vedrører denne type af samarbejder udviklings­projekter inden for vandselskabets kerneopgave.

40/60-selskabskonstruktionen kan dog dæmme op for nogle af disse udfordringer.

Etablering af 40/60-selskaber

Et 40/60-selskab er et aktie- eller anpartsselskab, som i fællesskab ejes af et vandselskab og en privat virksomhed. Gennem det fælles ejerskab har parterne mulighed for at drive kommercielle aktiviteter sammen uden de samme omsætningsbegrænsninger, der ellers gælder for vandselskabers udøvelse af tilknyttede aktiviteter. Som navnet antyder, er det en betingelse for et 40/60-selskab, at ejerskabsforholdene i selskabet er delt mellem vandselskabet og den private virksomhed således, at vandselskabet ejer mindre end 40 % af selskabet, og at den eller de private deltagere ejer mere end 60 %. 40/60-selskabet kan have flere ejere fra hver sektor og en anderledes fordeling af ejerandelene, så længe 40 %-grænsen for vandselskabets ejerskab respekteres.

Fordelene ved 40/60-selskaber er blandt andet, at vandselskabet får mulighed for at opnå erfaringer, der styrker selskabets kompetencer, ligesom selskabet gennem 40/60-konstruktionen får lejlighed til at engagere sig i eksport af driftsmæssig viden. Etableringen af et 40/60-selskab skaber dermed rammerne for videndeling på flere forskellige niveauer, hvilket blandt andet giver grundlag for udvikling af nye teknologier og produkter, som kan styrke den danske vandsektor, og som private virksomheder kan eksportere.

Ud over muligheden for videndeling har 40/60-selskabet den fordel, at vandselskabet får lejlighed til at udføre andre aktiviteter end sine hovedopgaver. Herudover er 40/60-konstruktionen ikke begrænset af et omsætningsloft, om end det er et krav, at omsætningen i 40/60-selskabet til enhver tid skal være af væsentlig mindre omfang end vandselskabets hovedvirksomhed.

SAMARBEJDER GENNEM NETVÆRK OG FORENINGER MV.

Videndeling og innovation i forsyningssektoren kan også ske gennem en række projekter mellem forsyningsselskaber, kommuner, private virksomheder og/eller videninstitutioner, som har etableret et organiseret netværk, fx inden for rammerne af en forening.

En forening stiftes med henblik på varetagelse af et fælles formål for foreningens medlemmer, der er nærmere fastsat i foreningens vedtægter.

Foreninger kan skabe grundlag for videndeling og udviklingsprojekter på mange forskellige niveauer mellem flere partnere, som har en erklæret interesse i udvikling af produkter og drift af vandsektoren i kraft af deres medlemskab.

Foreningens medlemmer kan opnå rig mulighed for at videndele på tværs af sektorer, og det skal heller ikke undervurderes, at foreningsmedlemmer qua deres medlemskab ofte føler et stort ansvar for de aktiviteter, foreningen beskæftiger sig med. Endvidere er der en nem adgang til parter i andre sektorer, som kan være relevante for konkrete projekter, der på sin side fx kan danne grundlag for etablering af et udviklingssamarbejde som beskrevet ovenfor.

Herudover er det ikke af uvæsentlig betydning, at fx kommuner og videninstitutioner kan være medlemmer uden at begrænse foreningens aktiviteter ved øremærket kontingent eller støtte.

Forfattere

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Julie Brøndby Ørbeck

Advokat