Hortens studerende giver viden videre om erstatningsret til jurastuderende på landets universiteter. I videoerne kan du høre mere om en række emner inden for erstatningsretten - klik på titlerne for at scrolle direkte til videoen.

Videofix: Erstatningsretten

01. Introduktion til erstatningsretten

Videoen er en introduktion til erstatningsretten, herunder erstatningsrettens område, erstatning i og uden for kontrakt og et overblik over erstatningsrettens forskellige retskilder.
02. Erstatningsret: De almindelige erstatningsbetingelser

I dansk ret skal de almindelige erstatningsbetingelser altid være opfyldt, før skadelidte kan få erstatning. I videoen ser vi nærmere på de almindelige betingelser, og hvad de mere specifikt indeholder. I videoen drøfter vi også kort andre elementer, fx ansvarsfrihedsgrunde.
03. Erstatningsret: Ansvarsgrundlag - culpa

Culpa er dansk rets almindelige ansvarsgrundlag og er en ulovbestemt retsgrundsætning. Culpa er en af de almindelige erstatningsbetingelser og foreligger, når en person har handlet forsætligt eller uagtsomt. Du kan lære mere om culpa-begrebet i denne video, hvor vi også kort kommer ind på professionsansvar, børns ansvar og præsumptionsansvar.

04: Erstatningsret: Ansvarsgrundlag - objektivt ansvar

Definitionen objektivt ansvar dækker over et ansvarsgrundlag, som hverken kræver forsæt eller culpa hos skadevolderen. Skadevolderen ifalder således ansvar, uanset om skaden kan tilregnes skadevolder som forsætlig eller culpøs. Objektivt ansvar er hjemlet ved lov eller gennem domspraksis.
05. Erstatningsret: Konkurrerende skadesårsager

Hvordan forholder erstatningsretten sig til tilfælde, hvor der er flere skadevoldere? I denne video ser vi nærmere på reglerne om konkurrerende skadesårsager samt undersøger, om skadevolder kan blive erstatningsansvarlig i tilfælde, hvor skadelidte har en særlig sårbarhed.
06: Erstatningsret: Principalansvar (arbejdsgiveransvar)

Hvornår er en arbejdsgiver ansvarlig for sine ansattes skadegørende handlinger? Vi ser nærmere på betingelserne for at ifalde et arbejdsgiveransvar efter DL 3-19-2.
07. Erstatningsret: Ansvar for motorkøretøjer

Hvordan skal det objektive ansvar i færdselsloven behandles? I denne video gennemgår vi betingelserne for at pålægge objektivt ansvar efter færdselsloven og ser nærmere på de sondringer, som ofte kan volde problemer i en eksamenssituation.
08. Børns erstatningspligt

Hvornår er børn erstatningsansvarlige for deres skadegørende handlinger? Vi ser i denne video nærmere på betingelserne for børns erstatningsansvar efter EAL § 24a. Vi kommer også ind på lempelse- og bortfaldsreglerne i relation til børns erstatningsansvar.
09. Erstatningsret: Ansattes erstatningsansvar

Ansattes erstatningsansvar reguleres overordnet set af erstatningsansvarsloven. Bestemmelserne i loven tager stilling til, hvem skadelidte kan rette et krav imod, den interne ansvarsfordeling mellem arbejdstager og arbejdsgiver, og et eventuelt regresopgør efter udbetaling til skadelidte. Det kan du lære om i denne video, hvor vi også kommer ind på begreberne lempelse af erstatningsansvaret og principalansvaret i danske lov.
10. Objektive ansvarsfrihedsgrunde

Kan skadevolder i nogle tilfælde være ansvarsfri, selvom skadevolder opfylder erstatningsbetingelserne? I denne video gennemgår vi de objektive ansvarsfrihedsgrunde, som kan føre til ansvarsfrihed for skadevolder, selvom han egentlig opfylder erstatningsbetingelserne
11. Erstatningsret: Skadelidtes medvirken

Der kan ske nedsættelse eller bortfald af erstatningen, hvis skadelidte i større eller mindre grad har medvirket til skadens tilblivelse eller konkret har accepteret en risiko. I videoen gennemgår vi accept af risiko og egen skyld, herunder passiv identifikation.
12. Erstatningsret: Erstatning for skader dækket af forsikring

Når en skade indtræder opstår spørgsmålet, hvem skal bære tabet? Det følger af dansk erstatningsret, at skadevolder skal bære tabet, hvis de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt. Dette udgangspunkt må dog fraviges, hvis skadelidte er dækket af en skadesforsikring.
13. Erstatningsret: Den generelle lempelsesregel i EAL § 24

Skadevolders erstatningsansvar kan i særlige tilfælde lempes eller bortfalde efter den almindelige lempelsesregel i erstatningsansvarslovens § 24, stk. 1. Se videoen og bliv klogere på, hvornår denne lempelsesregel anvendes.
14. Flere erstatningsansvarlige

I denne video gennemgår vi de problemstillinger, der kan opstå, hvis der er flere erstatningsansvarlige. Videoen behandler også det efterfølgende regresspørgsmål.