Herunder finder du en række videoer, hvor Hortens studerende giver viden videre om obligationsret til jurastuderende på landets universiteter. I videoerne kan du høre mere om følgende emner:

01. Introduktion til obligationsretten

I denne video får du et generelt overblik over obligationsretten og dens anvendelsesområde. Bliv klogere på de forskellige emner inden for obligationsretten og dan dig et overblik over faget.
02. Kontraktstyper

Inden for obligationsretten findes mange typer af kontrakter inden for flere forskellige områder. I denne video giver vi et overblik over de nogle af de vigtigste kontraktstyper, herunder entrepriseaftaler, lejeaftaler og it-kontrakter.
03. Grundbegreber i obligationsretten

Det er vigtigt at kunne de grundlæggende begreber inden for obligationsretten. Denne video gennemgår de mest centrale begreber.
04. Levering

Rettidig opfyldelse af en aftale dækker over, at både realydelsen og pengeydelsen skal leveres på rette sted og tidspunkt. Sker dette ikke vil der foreligge misligholdelse i form af forsinkelse. Rette sted og tidspunkt er som oftest fastlagt i aftalen mellem parterne. Et dette ikke tilfældet opstår spørgsmålet om, hvornår og hvordan rettidig levering skal ske.
05. Faktiske mangler

En realydelse er mangelfuld, når det leverede ikke stemmer overens med det aftalte. I videoen gennemgår vi mangelsbegrebet, herunder hvilke momenter der kan indgå i vurderingen af, om ydelsen lider af en faktisk mangel.
06. Debitor- og kreditorskifte

Hvornår er der mulighed for, at der i et gensidigt bebyrdende skyldforhold indtræder en ny debitor eller kreditor? I denne video ser vi nærmere på, hvad der kræves for et debitor- eller kreditorskifte.
07. Negativ kontraktsinteresse og positiv opfyldelsesinteresse"

Erstatning tilkendes enten efter den negative kontraktsinteresse eller den positive opfyldelsesinteresse. Det er vigtigt at kende forskellen på de to former for erstatning, og det ser vi nærmere på i denne video.
08. Ophævelse

Ophævelse er den mest vidtgående misligholdelsesbeføjelse. Derfor gælder der nogle særlige betingelser for, hvornår realkreditor kan gøre ophævelse gældende. Få styr på betingelserne i videoen her.
09. Naturalopfyldelse

Hvis der er opstået misligholdelse i form af forsinkelse, faktiske eller retlige mangler, har den ikke-misligholdende part som udgangspunkt ret til naturalopfyldelse. Hermed menes, at den misligholdende part skal opfylde aftalen efter dens indhold. Naturalopfyldelse er således baseret på et princip om, at parter skal kunne have tillid til aftalers bindende virkning.
10. Hæftelse

Hvordan hæfter debitor over for kreditor – og hvilken betydning har kaution for debitor og kreditors retsstilling? I denne video ser vi nærmere på, hvilke former for hæftelse der findes med særligt fokus på kaution.
11. Direkte krav og subrogation

Relativitetsprincippet indebærer, at en aftale kun har retsvirkninger for parterne. Direkte krav og subrogation er undtagelser til relativitetsprincippet. Bliv klogere på begreberne i videoen her.