Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte 9. juli 2019 et forslag til lov om ændring af udbudsloven i høring. Vi ser på lovforslagets væsentligste indhold.

Det kan undre, at der kommer et ændringsforslag nu, da evalueringen af udbudsloven er i gang og først forventes afsluttet i 2020.

Ændringsforslaget er imidlertid nødvendiggjort af den åbningsskrivelse, som Kommissionen i starten af året sendte til Danmark med beskeden om, at udbudsdirektivet ikke er implementeret korrekt.

Ændringerne vedrører primært udelukkelse – og har begrænset betydning i praksis

Lovændringerne består primært i at gøre forarbejder til lovtekst, hvilket for så vidt er fint i tråd med Klagenævnet for Udbuds gentagne udmeldinger om, at Nævnet alene anser sig for bundet af selve lovteksten – ikke bemærkningerne.

Af mere substantielle ændringer skal fremhæves følgende ændringer/tilføjelser til udbudslovens afsnit om udelukkelse.

Lovforslaget medfører en ændring til udbudslovens § 135, stk. 3 (ny), hvorefter der ikke kan ske udelukkelse, når ansøger/tilbudsgiver har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt. Selv hvis en ansøger/tilbudsgiver har gæld på mere end 100.000 kr., kan der således ikke ske udelukkelse, hvis virksomheden har indgået og i øvrigt overholder en afviklingsaftale.

Det fremgår af forarbejderne til ændringsforslaget, at lovforslaget på det punkt ikke indebærer en egentlig ændring, men alene en præcisering af den gældende retstilstand. At det skulle forholde sig sådan, er ikke helt tydeligt henset til den nuværende formulering af udbudslovens § 135, stk. 4, men udbudspraktikeren bør under alle omstændigheder notere sig, at det også efter de nugældende regler gælder, at der ikke kan ske udelukkelse, hvis ansøger/tilbudsgiver har indgået og overholder en afviklingsordning med inddrivelsesmyndigheden.

I forarbejderne til den nugældende udbudslov fremgår det om denne (ikke-) udelukkelsesgrund, at det er en betingelse, at "indgåelse af en aftale om en bindende ordning skal være sket inden udløbet af ansøgningsfristen for ansøgere ved en begrænset procedure eller ved tilbudsfristen for tilbudsgivere ved en offentlig procedure." En virksomhed kan altså ikke unddrage sig risikoen for udelukkelse ved at indgå en afviklingsordning efter ansøgnings-/tilbudsfristens udløb.

Samtidig indsættes der i udbudslovens § 138, stk. 4 en bestemmelse om, at en virksomhed, som ved endelig dom er blevet udelukket fra deltagelse i udbudsprocedurer, ikke kan gøre brug af retten til selvrenselse efter udbudslovens § 138 i den udelukkelsesperiode, som følger af dommen. Efter dansk ret finder tilføjelsen anvendelse på virksomheder, som efter straffelovens § 79, stk. 1 frakendes retten til forsat at udøve virksomhed. Det forventes, at ændringen vil have begrænset betydning i praksis.

Der er lagt op til, at loven skal træde i kraft 1. januar 2020 med virkning for alle udbud, som offentliggøres derefter.

Læs høringsforslaget her.

Kontakt