Konkurrencerådet traf den 30. januar 2019 afgørelse om, at Falck Danmark A/S har misbrugt sin dominerende stilling til at ekskludere konkurrenten BIOS Ambulance Service Danmark A/S fra ambulancekørsel i Region Syddanmark.

Ifølge Konkurrencerådet har Falck Danmark A/S (Falck) misbrugt sin dominerende stilling i perioden fra 25. august 2014 til oktober 2015. Afgørelsen udspringer af, at Falck i august 2014 tabte et udbud om ambulancetjeneste i Region Syddanmark. Udbuddet bestod af fire delaftaler, hvoraf BIOS Ambulance Service Danmark A/S (BIOS) vandt de tre af dem, og en gik til konsortiet Responce A/S og Life Care One A/S.

I forlængelse af udbuddet fastlagde Falck ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en overordnet strategi om at ekskludere BIOS fra det danske marked for ambulancetjenester. Strategien indebar helt overordnet, at man ville forsøge at skabe usikkerhed og bekymring om BIOS som leverandør og arbejdsplads.

Denne strategi blev ifølge Konkurrencerådet implementeret gennem en række ekskluderende aktiviteter, som bl.a. bestod i aktiviteter på de sociale medier, formidling af negative historier om BIOS til pressen samt målrettede forsøg på at påvirke ambulanceredderne i Region Syddanmark til ikke at tage arbejde hos BIOS.

Mange af de ekskluderende aktiviteter blev udført i såkaldt armslængde, således at de ikke kunne føres direkte tilbage til Falck. Det medførte bl.a., at de negative historier om BIOS kom til at fremstå som objektive og troværdige, idet de ikke direkte kunne føres tilbage til Falck som afsender.

Hvorfor misbrug?

Selvom en virksomhed er dominerende, udelukker det ikke virksomheden fra at konkurrere på pris, kvalitet, markedsføring eller lignende, og det er derfor ikke enhver eliminering af en konkurrent, der vil være ulovlig. Hvis virksomheden imidlertid anvender metoder, der adskiller sig fra normal konkurrence på ydelser, vil det som udgangspunkt være til skade for konkurrencen på markedet og i sidste ende til skade for forbrugerne.

Konkurrencerådet kom i dette tilfælde frem til, at Falcks ekskluderende aktiviteter ikke udgjorde normal konkurrence på ydelser og var egnet til at begrænse konkurrencen på det danske marked for ambulancetjenester. Det skyldtes en samlet vurdering af de ekskluderende aktiviteter, herunder det faktum at Falck havde forsøgt at forhindre BIOS i at rekruttere ambulancereddere fra Falck, idet ambulancereddere er en begrænset ressource, som er meget væsentlig for ambulancevirksomheder.

Konkurrencerådet har givet Falck påbud om at ophøre med den ulovlige adfærd samt anmeldt sagen til SØIK med henblik på strafferetlig forfølgelse. Det vil dog først ske efter en eventuel ankesag er afgjort, og Falck har i flere medier tilkendegivet af afgørelsen ankes til Konkurrenceankenævnet.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)