Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fremsatte 23. oktober 2019 et lovforslag, der vil ændre reglerne om støtteordninger for biogasanlæg. Vedtages lovforslaget, kan nye anlæg fra den 1. januar 2020 ikke søge om støtte efter de fem gældende støtteordninger til anvendelsen af biogas.

Lovforslaget vil betyde ændringer i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) og lov om naturforsyning (naturgasforsyningsloven). VE-loven hjemler støtteordninger til anlæg, der producerer elektricitet fra anvendelsen af biogas, mens naturgasforsyningsloven hjemler støtteordning til anlæg, der opgraderer biogas, som leveres til naturgas- eller bygasnettet. Det fremsatte lovforslag implementerer energiaftalen af 29. juni 2018 indgået af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Konservative.

Sideløbende med den politiske lovproces vil bekendtgørelsen, der skal realisere lovforslaget, blive udarbejdet. I bekendtgørelsen vil der blive fastlagt en række elementer – heriblandt kravene til de ansøgninger alle biogasproducenter (både nye og gamle biogasanlæg) skal sende inden 1. maj 2020 for ikke at miste støtten.

Ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas

Lovforslaget lægger op til store ændringer for støtteordninger på biogasområdet. Dette betyder blandt andet, at adgangen til at opnå støtte ophæves fra 1. januar 2020 for nye anlæg på de fem eksisterende støtteordninger. Formålet med ændringen er at begrænse de statslige udgifter til biogasstøtte, som er steget efter indførslen af støtteordningerne i 2012.

For nye anlæg eller opgradering af eksisterende anlæg, hvor der allerede er foretaget investeringer, kan der gives dispensation, så der stadig kan opnås støtte, selvom anlægget først er driftsklart efter 1. januar 2020.

Anlæg, der allerede modtager støtte efter en af de fem ordninger, vil fortsat modtage støtte i en periode på 20 år fra den dato, hvor der første gang var støtteberettiget produktion efter en af støtteordningerne. Et anlæg, som har modtaget støtte siden oprettelsen af støtteordningerne i 2012, vil altså forsat kunne modtage støtte frem til 2032.

Derudover vil der blive fastsat et årligt maksimum for, hvor meget af produktionen der er støtteberettiget. Det maksimum vil blive differentieret alt efter, hvilken støtteordning, der er givet tilsagn efter.

Lovforslaget hjemler også muligheden for overdragelse af støttetilsagnet fra støttemodtager til det bagvedliggende biogasanlæg. Dermed kan biogasanlægget modtage støtten i stedet for den oprindelige støttemodtager. Det kan blandt andet være nyttigt, hvis den oprindelige støttemodtager ikke længere vil bruge biogas.

Nedbringelse af metanudslip

Foruden reguleringen af støtteordninger til biogasanlæg betyder lovforslaget, at klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om udledning af drivhusgasser fra biogasanlæg. Af lovforslaget fremgår det, at drivhusgasser i første omgang omfatter metan, så metantab hos de enkelte biogasanlæg skal formindskes.

Biogasanlæg skal, såfremt ministeren anvender bemyndigelsen, overholde kravene om metantab, for at anlæggene kan få støtte.

Den videre proces

Lovforslaget har 31. oktober 2019 været igennem første behandling i Folketinget. Det forventes at blive tredjebehandlet i starten af december, så loven kan træde i kraft 1. januar 2020.

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)