Østre Landsret afviste sag med den begrundelse, at der allerede var anlagt sag om en del af det samme erstatningskrav, og at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at anlæggelse af en retssag har litispendensvirkning. Derfor kunne der ikke anlægges en tilsvarende sag om det samme krav.

OW Bunker-konkursboerne havde anlagt to sager vedrørende det samme erstatningskrav på 1 mia. kr. Konkursboerne havde identificeret kravet og gjort det gældende, men kunne selv kun finansiere en retssag om en mindre del af det samlede krav og havde derfor anlagt retssag med påstand om betaling af 200 mio. kr.

Efter anlæggelsen af denne første sag opnåede konkursboerne imidlertid procesfinansiering fra en ekstern finansieringsvirksomhed til at rejse krav ved for yderligere 800 mio. kr. Konkursboerne valgte at anlægge en separat retssag herom. Der verserede derfor to parallelle retssager imellem de samme parter om det samme erstatningskrav. De sagsøgte påstod den anden sag på 800 mio. kr. afvist.

Dommes retskraft og litispendensvirkning

Efter dansk ret har domme retskraft mellem parterne. Der gælder som udgangspunkt et forbud imod udstykning af et krav i flere sager, da flere sager om samme krav indebærer en risiko for, at sager om det samme krav afgøres forskelligt. Derfor kan ikke anlægges sag om et krav, der er gjort gældende i en allerede verserende retssag mellem de samme parter.

En sagsøger skal derfor som udgangspunkt medtage samtlige forfaldne erstatningskrav i en og samme sag, i stedet for at udstykke kravet i flere sager.

Ikke særligt grundlag for at fravige udgangspunktet

Østre Landsret henviste til de ovenfor omtalte principper og udtalte, at der ikke forelå særlige økonomiske eller øvrige omstændigheder, der kunne medføre, at dette udgangspunkt skulle fraviges.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at konkursboerne først havde opnået det økonomiske grundlag for at føre sagen for det samlede krav gennem en ekstern investor efter anlægget af den første sag, ligesom det ikke kunne føre til en fravigelse af udgangspunktet, at de to sager efter landsrettens bestemmelse skulle behandles samlet.

Østre Landsret afviste derfor den anlagte sag om det resterende erstatningskrav.

Afgørelsens betydning

Med landsrettens afgørelse gør det klart, at vanskeligheder med at få en retssag finansieret ikke er tilstrækkelig tungtvejende grund til at fravige reglen, om at krav ikke må udstykkes på flere sager.

Kontakt

Birgitte Frølund

Partner (H)