Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde 2. december 2020 nye Anbefalinger for god Selskabsledelse. Ved revisionen har komitéen haft særlig fokus på vigtigheden af selskabets langsigtede værdiskabelse, bæredygtighed, samt selskabets stillingtagen til dets overordnede formål. De opdaterede anbefalinger indeholder på denne baggrund en række nye anbefalinger.

De nye anbefalinger træder i kraft for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. Anbefalingerne for god selskabsledelse retter sig mod danske børsnoterede selskaber og bygger på ”følg eller forklar”-princippet. Børsnoterede selskaber optaget til handel på Nasdaq Copenhagen er gennem Nasdaq's udstederregler (Main Market Rulebook) forpligtede til mindst én gang årligt at offentliggøre, hvordan selskabet følger anbefalingerne for god selskabsledelse. Ikke-børsnoterede selskaber kan dog også med fordel anvende anbefalingerne som inspiration til deres arbejde med god selskabsledelse.

Opdateringen af anbefalingerne kommer på baggrund af, at børsnoterede selskaber har udtrykt ønske om færre, men mere relevante anbefalinger. Komitéen har på den baggrund valgt at udelade anbefalinger, som allerede fremgår af lovgivningen eller i vidt omfang er indarbejdet i praksis. Således er en række anbefalinger vedrørende ledelsens vederlag udgået, da det nu er særskilt reguleret i medfør af den danske implementering af andet aktionærrettighedsdirektiv . Komitéen har således reduceret anbefalingerne fra 47 til 40 og opdateret følg-og-forklar rapporteringsskemaet, så det er mere tilgængeligt og nemmere at arbejde med.

Overordnede principper og forklaring af centrale begreber

Som en del af opdateringen har komitéen ændret indledningen til hvert af de fem afsnit med anbefalinger, så de nu indeholder en beskrivelse af de overordnede principper, der ligger til grund for anbefalingerne i de respektive afsnit. Principperne beskriver de grundtanker, som med fordel kan overvejes, når selskabet forholder sig til og arbejder med de enkelte anbefalinger.

Med opdateringen introduceres en række nye begreber, fx selskabets bæredygtighed og overordnede formål. For at lette forståelsen af de nye begreber indeholder de reviderede anbefalinger, som noget nyt, et afsnit med forklaring af de nye begreber, og enkelte eksisterende begreber, som ikke tidligere har været forklaret.

De opdaterede anbefalingers fokus

Ved opdateringen er der særligt lagt vægt på at fremhæve vigtigheden af selskabets:

  • langsigtede værdiskabelse, herunder øget dialog med en bred kreds af interessenter, fx også det omkringliggende samfund, som selskabet har mulighed for at påvirke

  • bæredygtighed i bred forstand, som indebærer, at selskabet forholder sig til både selskabets interne (fx økonomiske) og eksterne (fx miljømæssige) bæredygtighed

  • overvejelser og gennemsigtighed i forhold til ledelsesaflønning og

  • "overordnede formål", som er et nyt begreb, der dækker over selskabets langsigtede formål og den værdi – ud over den økonomiske værdiskabelse for investorerne – som selskabet leverer til sine interessenter og samfundet.

Dette fokus har affødt en række nye anbefalinger, herunder at bestyrelsen skal sikre aktionærerne mulighed for at overvære generalforsamlingen via fx webcast, at bestyrelsen skal godkende en skattepolitik, der offentliggøres på selskabets hjemmeside, samt at bestyrelsen i selskabets ledelsesberetning skal forholde sig til selskabets overordnede formål, herunder om selskabets kultur og værdier aktivt understøtter dette overordnede formål.

Foruden nye anbefalinger har komitéen også foretaget en række ændringer af de eksisterende anbefalinger, hvor enkelte er blevet udvidet, flyttet eller sammenskrevet.

Ikrafttræden og særlige opmærksomhedspunkter

De reviderede anbefalinger afløser komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse af 23. november 2017 og træder i kraft for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. Det betyder, at børsnoterede selskaber skal forholde sig til dem første gang i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2021.

Børsnoterede selskaber kan dog med fordel allerede nu vurdere, om de opdaterede anbefalinger giver anledning til opdatering af selskabets politikker eller forretningsgange. Visse af komitéens anbefalinger indeholder også nye elementer, der kan kræve, at selskaberne allerede på den ordinære generalforsamling for 2021 skal forholde sig til de nye anbefalinger. Det gælder blandt andet anbefaling 4.1.3. om et loft for den variable del af vederlaget på tildelingstidspunktet og anbefaling 4.1.6. om claw-back, som kan give anledning til ændringer i selskabets vederlagspolitik.

Kontakt

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Christian Vesterling

Advokat