Østre Landsret ændrede for nylig en kendelse fra Sø- og Handelsretten, idet landsretten traf afgørelse om, at en kreditor i et konkursbo havde ret til aktindsigt i en konkursbegæring indleveret af Finanstilsynet mod et selskab.

Skifterettens adgang til at give aktindsigt i en konkursbegæring reguleres af konkursloven, hvis konkursbegæringen har været fremlagt i et offentligt retsmøde. Den, der har en individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

Retten til aktindsigt kan dog begrænses, hvis der er tale om oplysninger, som er fortrolige i medfør af EU-retlige eller folkeretlige forpligtelser. Det samme gælder, hvis dokumentet indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold eller virksomheders erhvervshemmeligheder.

For nylig tog Østre Landsret stilling til, om en kreditor i et konkursbo kunne nægtes aktindsigt i Finanstilsynets konkursbegæring efter en af disse undtagelser.

Sø- og Handelsretten: Finanstilsynets konkursbegæring indeholdte fortrolige oplysninger

En kreditor og Finanstilsynet indgav begge konkursbegæringer imod et selskab. Selskabet blev taget under konkurs på baggrund af Finanstilsynets begæring, og den anden kreditor anmodede herefter om aktindsigt i konkursbegæringen. Da Finanstilsynet protesterede mod aktindsigtsanmodningen, modtog kreditoren alene et begrænset anonymiseret uddrag af konkursbegæringen.

Herefter anmodede kreditoren om, at der blev afsagt kendelse med påstand om at få aktindsigt i Finanstilsynets konkursbegæring. Kreditoren gjorde gældende, at vedkommende havde en individuel, væsentlig interesse i at få udleveret konkursbegæringen, da denne var en betydelig kreditor i konkursboet, og oplysningerne skulle bl.a. bruges til at vurdere behovet for udpegning af en ad hoc kurator. Da retsmøder, hvori der afsiges konkursdekret er offentlige, har kreditorer i konkursboet ret til aktindsigt i begæringen.

Finanstilsynet anførte derimod, at konkursbegæringen indeholdte oplysninger underlagt tavshedspligt, og at de derfor var undtaget fra aktindsigt.

Sø- og Handelsretten traf afgørelse om, at Finanstilsynets konkursbegæring indeholdte fortrolige oplysninger, hvorfor kreditoren ikke havde ret til aktindsigt.

Østre Landsret ændrer Sø-og Handelsrettens kendelse

Kreditoren kærede skifterettens kendelse til Østre Landsret, der ændrede kendelsen og fastslog, at kreditoren havde krav på fuld aktindsigt i Finanstilsynets konkursbegæring.

Østre Landsret anførte, at møder afholdt i skifteretten i anledning af en konkursbegæring anses for retsmøder, der som udgangspunkt er offentlige. Der blev ikke truffet afgørelse om, at mødet ikke skulle være offentligt, og Finanstilsynets begæring blev fremlagt på mødet.

Landsretten skønnede, at kreditoren havde en individuel, væsentlig retlig interesse i konkursbegæringens indhold. Finanstilsynet og konkursboet havde gjort gældende, at oplysningerne var fortrolige, men de havde ikke redegjort nærmere for grundlaget for at tilbageholde oplysningerne. Østre Landsret fandt derfor, at der ikke var dokumenterede forhold til hinder for at meddele aktindsigt.

Østre Landsret ændrede derfor skifterettens afgørelse, hvorved kreditoren fik aktindsigt i konkursbegæringens indhold.

Kreditor har ret til aktindsigt i konkursbegæring, hvis indhold ikke er fortroligt

Afgørelsen viser, at enhver kreditor i et konkursbo har ret til indsigt i den konkursbegæring, der ligger til grund for konkursdekretet, medmindre den konkursrekvirent, der har indleveret begæringen og ønsker at forhindre aktindsigt i konkursbegæringens indhold, kan dokumentere, at denne indeholder fortrolige oplysninger eller erhvervshemmeligheder, der bør vægtes tungere end hensynet til øvrige kreditorers adgang til aktindsigt heri.

Kontakt

Nicolai Dyhr

Partner (H)