Skifteretten har for nylig stadfæstet tvangsakkorder i to rekonstruktioner for personlige skyldnere, der ikke var erhvervsdrivende.

Reglerne om rekonstruktion har som hovedformål at forbedre mulighederne for at redde og videreføre overlevelsesdygtige virksomheder i økonomiske vanskeligheder. Højesteret har dog tidligere bekræftet, at reglerne også kan anvendes af personlige skyldnere.

Skifteretten kan imidlertid nægte at stadfæste et rekonstruktionsforslag, hvis vilkårene i et rekonstruktionsforslag står i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling, selvom flertallet af fordringshavere stemmer for.

Det spørgsmål har været omdrejningspunktet for flere sager ved Højesteret, men der mangler fortsat klare retningslinjer for, hvornår et rekonstruktionsforslag står i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling.

Der blev i december 2019 afsagt to nye kendelser, der kan præcisere, hvornår et rekonstruktionsforslag står i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling.

Sø- og Handelsrettens skifteret stadfæster rekonstruktionsforslag på 2,5 %

Sø- og Handelsrettens skifteret stadfæstede 13. december 2019 et rekonstruktionsforslag for en personlig skyldner med en dividende på 2,5 % og tog i den forbindelse bl.a. stilling til konkurslovens § 13 e, stk. 5.

Et mindretal af kreditorerne gjorde gældende, at forslaget næsten udelukkende tilgodeså skyldnerens interesse i at få slettet gæld, samt at undersøgelsen af skyldners kontooverførsler vidnede om en ekstravagant livsstil.

På den anden side gjorde skyldner gældende, at rekonstruktionsforslaget var den mest fordelagtige ordning for kreditorerne, idet ægtefællen ejede parrets hus og sommerhus i et særeje etableret mere end 12 år forud for rekonstruktionen, mens skyldner var solvent. Skyldneren, der var 63 år, havde tilvejebragt en væsentlig del af dividenden via lån fra tredjemand og tilbudt at hæve og indskyde en væsentlig del af sin kreditorbeskyttede kapitalpension, betinget af tvangsakkordens vedtagelse og stadfæstelse, da gældsposterne overvejende bestod af kautionsforpligtelser, der var forfaldet til betaling for mere end 10 år siden, ligesom skyldners økonomiske udsigter og indtjeningsmuligheder var meget begrænsede.

Skifteretten stadfæstede rekonstruktionsforslaget bl.a. under henvisning til oplysningerne om skyldners økonomiske forhold og indtjeningsmuligheder, herunder særligt skyldners alder, gældens alder og vedkommendes meget begrænsede indtjeningsmuligheder. Derudover lagde skifteretten vægt på, at rekonstruktionsforslaget indebar en dividende på 2,5 %, mens dividenden i tilfælde af konkurs ville være 0 %, samt at kravene ikke stammede fra en personlig konkurs.

Retten på Bornholms skifteret stadfæster rekonstruktionsforslag på 8,6 %

Retten på Bornholms skifteret stadfæstede 16. december 2019 et rekonstruktionsforslag for en personlig skyldner med en dividende på 8,6 %.

Et mindretal af kreditorerne gjorde bl.a. gældende, at rekonstruktionsforslaget stod i misforhold til skyldners økonomiske stilling, samt at forslaget skulle nægtes stadfæstelse, da det alene tilgodeså skyldners interesse i at få slettet personlig gæld.

Skifteretten stadfæstede imidlertid rekonstruktionsforslaget og lagde vægt på, at rekonstruktionsforslaget indebar en dividende på 8,6 %, mens dividenden i tilfælde af konkurs ville være 0 %, samt at kravene ikke stammede fra en personlig konkurs. Det blev tilsvarende tillagt vægt, at gælden havde bestået i mere end 8 år, at skyldneren aktivt havde søgt at servicere sine kreditorer forud for rekonstruktionen, og at finansieringen til tvangsakkorden blev tilvejebragt via lån fra tredjemand, betinget af rekonstruktionens vedtagelse og stadfæstelse.

Højesterets afgørelser i U 2018.3090 H og U 2019.1859 H

Til sammenligning stadfæstede Højesteret Østre Landsrets kendelse (U 2018.3090 H) og nægtede at stadfæste et rekonstruktionsforslag med en dividende på 1,03 %, da forslaget stod i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling, jf. konkurslovens § 13 e, stk. 5.

Læs mere om Højesterets kendelse her: Ny Højesteretsafgørelse i en personlig rekonstruktion

Modsat stadfæstede Højesteret skifterettens kendelse og vedtog et rekonstruktionsforslag med en dividende på 4,8 % (U 2019.1859 H)

afgørelser vedrørende rekonstruktionsforslag beror på helhedsvurdering

Samlet set må formålet med en rekonstruktion ikke alene tilgodese skyldnerens interesse i at få slettet gæld. Når der tages stilling til, om vilkårene i et rekonstruktionsforslag står i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling med nægtet stadfæstelse til følge, skal der foretages en konkret helhedsvurdering.

Kravet om, at et rekonstruktionsforslag ikke må stå i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling, må forstås sådan, at fordringshaverne ikke må stilles ringere ved rekonstruktionen end i tilfælde af konkurs. Skifteretten skal derfor som udgangspunkt stadfæste et rekonstruktionsforslag, hvis den tilbudte dividende overstiger den forventede konkursdividende.

De nye kendelser fra Retten på Bornholms skifteret og Sø- og Handelsrettens skifteret samt Højesterets kendelser i 2018 og 2019 kan imidlertid ses som udtryk for, at der for fysiske personer gælder yderligere begrænsninger i adgangen til at få stadfæstet et rekonstruktionsforslag.

Ved vurderingen af, om et rekonstruktionsforslag står i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling, jf. konkurslovens § 13 e, stk. 5, er det afgørende, om rekonstruktionsforslaget næsten udelukkende tilgodeser skyldnerens interesse i at få slettet personlig gæld. Her lægges der bl.a. vægt på baggrunden for gældens opståen, herunder hvordan gælden er oparbejdet, og om det er sket i forbindelse med en personlig konkurs. Det var tilfældet i U 2018.3090 H, hvor stadfæstelse blev nægtet.

De to kendelser fra Højesteret viser, at der ikke kan indfortolkes et krav om en minimumsdividende. Højesterets kendelse i U 2018.3090 H peger dog i retning af, at en tilbudt dividende, der kun marginalt overstiger den forventede konkursdividende, indgår i vurderingen som et moment, der taler imod stadfæstelse. I kendelsen af 16. december 2019 fra skifteretten i Rønne, hvor dividenden var 8,6 %, mens dividenden i forbindelse med konkurs ville være 0 %, blev det ligeledes tillagt vægt af skifteretten, at dividenden var forholdsvis høj.

Derudover lægges der vægt på omstændighederne omkring gældsstiftelsen. I U 2018.3090 H var der tale om gæld stiftet i forbindelse med strafbare og erstatningspådragende handlinger, hvilket bl.a. var årsag til, at stadfæstelse blev nægtet. Det kan antages, at stadfæstelse vil blive nægtet, hvis gælden stammer fra en groft uforsvarlig forretningsførelse.

Sammenfattende vil følgende forhold indgå i vurderingen af, hvorvidt et rekonstruktionsforslag står i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling:

  • Om forslaget stiller kreditorerne (væsentligt) bedre end alternativet – konkurs.
  • Om de krav, der blev rejst under rekonstruktionsbehandlingen stammer fra skyldners personlige konkurs.
  • Omstændighederne omkring gældsstiftelsen, herunder fx om gælden stammer fra strafbare eller groft uforsvarlige forhold samt gældens alder.
  • Oplysninger om skyldners økonomiske forhold og indtjeningsmuligheder, herunder særligt skyldners alder, gældens alder og skyldners indtjeningsmuligheder.
  • Den tilbudte dividende, herunder hvorvidt den tilvejebringes ved lån fra uafhængig långiver og/eller om skyldner desuden viser sin gode vilje ved at tilbyde at hæve og indskyde kreditorbeskyttede pensionsmidler, såfremt tvangsakkorden vedtages og stadfæstes.

Kontakt

Nicolai Dyhr

Partner (H)