Klagenævnet for Udbud har 16. januar 2020 besluttet at forelægge en række spørgsmål for EU-Domstolen om, hvorvidt anslået og maksimal værdi og mængde på en rammeaftale skal angives i udbudsbekendtgørelsen – samt om manglende angivelse skal medføre, at en kontrakt skal erklæres for uden virkning.

Den præjudicielle forelæggelse skal ses i sammenhæng med Autorità- dommen (C-216/17), som har fået en del omtale – ikke mindst efter dommen blev kommenteret af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens notat af 20. august 2019, som efterfølgende blev revideret 13. november 2019.

Klagesagen hos klagenævnet

Region Nordjylland og Region Syddanmarks udbød i starten af 2019 en rammeaftale om køb af sonderemedier. Efter tildeling af rammeaftalen klagede en forbigået tilbudsgiver, Simonsen & Weel A/S, til Klagenævnet for Udbud.

Klagen gik på, at der i udbudsbekendtgørelsen for den pågældende rammeaftale hverken var udfyldt "anslået samlet værdi" (pkt. II.1.5) eller "anslået værdi" (pkt. II.2.6), og udbudsbekendtgørelsen indeholdt desuden ingen oplysninger om udbuddets anslåede værdi eller den anslåede værdi af rammeaftalen.

Udbudsbekendtgørelsen indeholdt heller ikke oplysninger om rammeaftalernes maksimale værdi enkeltvis eller samlet, ligesom der ikke i udbudsbekendtgørelsen var oplysninger om den anslåede eller maksimale mængde varer, der påtænktes indkøbt under rammeaftalerne.

Klager gjorde herefter gældende, at ordregiver har handlet i strid med udbudslovens §§ 56 og 128, stk. 2, samt ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2 ved ikke i udbudsbekendtgørelsen at angive hverken (I) den anslåede mængde eller den anslåede værdi eller (II) den maksimale mængde eller maksimale værdi af de varer, der skal leveres i henhold til den udbudte rammeaftale.

Klager nedlagde påstand om, den indgåede rammeaftale skal erklæres for uden virkning. Dette begrundes med, at de nævnte undladelser indebærer, at den indgåede rammeaftale ikke har sammenhæng med den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse, hvorfor udbudspligten ikke er afløftet.

De præjudicielle spørgsmål

Klagenævnet for Udbud har forelagt EU-domstolen en række spørgsmål, her gengivet i forsimplet form:

- Skal udbudsbekendtgørelsen indeholde oplysning om den anslåede mængde og/eller den anslåede værdi af leverancerne i den udbudte rammeaftale?

- Skal udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne indeholde en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af leverancerne i den udbudte rammeaftale, således at rammeaftalen har udtømt sine virkninger, når denne grænse er nået?

- Skal udbudsreglerne fortolkes således, at en kontrakt skal erklæres for uden virkning efter reglerne om kontrakttildeling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, hvis:

  1. udbudsbekendtgørelsen ikke lever op til kravet om oplysning af anslåede mængder og/eller anslåede værdi, uanset at udbudsbetingelserne indeholder et estimat over dette?
  2. ordregiver har tilsidesat pligten til i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne at fastsætte en maksimal mængde og/eller maksimal værdi af leverancerne under den udbudte rammeaftale?

Først når EU-Domstolens svar foreligger, vil Klagenævnet for Udbud træffe en endelig afgørelse i klagesagen.


Kontakt