Østre Landsret har for nylig afsagt en kendelse om politiets beslaglæggelser på en konto, tilhørende et selskab under rekonstruktion, hvor direktøren var sigtet for overtrædelse af skatte- og momslovgivningen. 

Ifølge retsplejeloven kan politiet beslaglægge genstande, som en mistænkt har rådighed over, hvis der er mistanke om en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale, og der er grund til at antage, at genstanden kan tjene som bevis eller bør konfiskeres.

Desuden følger det af retsplejeloven, at formuegoder, som en person, der ikke er mistænkt, har rådighed over, kan beslaglægges som led i efterforskningen af en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale, hvis der er grund til at antage, at disse formuegoder bør konfiskeres.

Beslaglæggelse i rekonstruktion

Retsplejeloven bestemmer, at afgørelse om beslaglæggelse træffes af retten ved kendelse efter politiets begæring. Politiet kan dog træffe beslutning om beslaglæggelse, såfremt øjemed ville forspildes, hvis retskendelse skulle afventes.

Det følger af retsplejeloven, at beslaglæggelse har samme retsvirkning som arrest. Ifølge konkursloven bortfalder en arrest, der er foretaget inden rekonstruktionsbehandlingens indledning.

Byrettens kendelse

I forbindelse med sigtelsen for overtrædelse af skatte- og momslovgivning af direktøren i et selskab beslaglagde politiet uden forudgående retskendelse cirka 3,4 mio. kr. på en konto tilhørende selskabet, der ikke var sigtet i sagen.

Politiet forelagde ikke beslaglæggelsen for retten inden for 24 timers fristen i retsplejeloven. Direktørens forsvarer begærede derfor beslaglæggelsen ophævet. Beslaglæggelsen blev imidlertid ikke ophævet, hvilket betød, at selskabet ikke kunne fortsætte driften. Selskabet blev derfor taget under rekonstruktion med fristdag 16. januar 2020.

Den 21. januar 2020 anmodede selskabet i rekonstruktion om, at beslaglæggelsen blev ophævet, og 11. februar 2020 anmodede anklagemyndigheden om rettens kendelse til opretholdelse af beslaglæggelsen i medfør af retsplejeloven.

Retten på Frederiksberg afsagde 10. marts 2020 kendelse om opretholdelse af beslaglæggelsen, hvorefter direktøren og selskabet i rekonstruktion kærede til Østre Landsret, idet selskabet ville blive erklæret konkurs, hvis beslaglæggelsen blev opretholdt.

Østre Landsrets kendelse

I forbindelse med Østre Landsrets kendelse af 26. maj 2020 påstod selskabet i rekonstruktion beslaglæggelsen ophævet.

Til støtte herfor blev det gjort gældende, at beslaglæggelsen var i strid med retsplejeloven, at politiet havde tilsidesat 24 timers fristen, at beslaglæggelsen var disproportional, og at beslaglæggelsen var bortfaldet som følge af rekonstruktionens indledning.

Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse, dvs. opretholdelse af beslaglæggelsen. Til støtte herfor gjorde anklagemyndigheden gældende, at beslaglæggelsen var i overensstemmelse med retsplejeloven, da direktøren via sit holdingselskab ejede 100 % af selskabet og dermed havde rådighed over selskabets midler.

Desuden gjorde anklagemyndigheden gældende, at det kunne ske i medfør af retsplejeloven, da det var politiets opfattelse, at de beslaglagte midler var udbytte ved strafbare handlinger, der kunne konfiskeres med henblik på konfiskation, jf. straffeloven.

Anklagemyndigheden mente desuden, at beslaglæggelse efter retsplejeloven er sikret mod enhver kreditorforfølgning,

Østre Landsret kom frem til, at beslaglæggelsen skulle have været indbragt for retten inden for 24 timer, men at den forsinkede indbringelse ikke i sig selv var nok til ikke at godkende beslaglæggelsen.

Østre Landsret kom desuden frem til, at politiet ikke havde hjemmel til beslaglæggelsen, idet beslaglæggelsen ikke var sket hos direktøren, men derimod hos selskabet, der ikke var mistænkt i sagen.

Østre Landsret fandt dog, at betingelserne for beslaglæggelse var opfyldt på tidspunktet for beslaglæggelsens foretagelse, hvorfor beslaglæggelsen blev godkendt.

Østre Landsret gav imidlertid selskabet i rekonstruktion medhold i, at beslaglæggelsen havde virkning som arrest, hvorfor den bortfaldt ved indledning af rekonstruktionsbehandlingen. Østre Landsret bestemte således, at beslaglæggelsen ikke kunne opretholdes længere end til fristdagen, 16. januar 2020, hvorefter den var bortfaldet.

Principiel afgørelse

Østre Landsrets afgørelse er principiel, da den viser, at de af Anklagemyndigheden foretagne beslaglæggelser over for insolvente virksomheder skal behandles efter konkurslovens regler om arrest. I det konkrete tilfælde kostede det cirka 20 arbejdspladser, idet selskabet nu vil blive likvideret solvent og virksomhedens drift indstillet.

Advokat Line Lundorff Brokholm og partner Nicolai Dyhr har bistået selskabet som rekonstruktør under den anmeldte rekonstruktion.


Læs Østre Landrets kendelse


Kontakt

Line Lundorff Brokholm

Partner