Med virkning pr. 1. oktober 2019 kan det medføre beskatning for debitor, hvis fordringen på debitor overdrages. Det gælder uanset, at debitor såvel før som efter overdragelsen vil skylde det samme beløb.

Det er almindelig kendt, at det kan have skattemæssige konsekvenser for et debitorselskab i form af beskatning eller underskudsbegrænsning, hvis der sker en gældseftergivelse eller gældskonvertering.

Disse regler gælder også i en række tilfælde, hvor der sker nedbringelse eller indfrielse af en fordring, i forbindelse med at der ydes et tilskud til debitorselskabet, eller der foretages en kapitalforhøjelse i debitorselskabet.

Gældseftergivelse – ændrede regler

Det har derimod ikke tidligere haft skattemæssige konsekvenser for debitorselskabet, hvis kreditor overdrager fordringen på debitor til en ny kreditor. Dette kan siges at være helt naturligt – debitor skylder jo såvel før som efter en sådan overdragelse det samme beløb.

Men denne retstilling er altså nu ændret med virkning for overdragelser af fordringer, der sker den 1. oktober 2019 eller senere.

I henhold til de ændrede regler vil kreditorselskabets overdragelse af fordringen medføre skattemæssige konsekvenser for debitorselskabet, hvis:

1) fordringen overdrages til en ny kreditor, der er koncernforbundet med debitorselskabet og
2) fordringen i dag indehaves af en ekstern kreditor (dvs. en kreditor der ikke er koncernforbundet med debitorselskabet) og
3) fordringen på overdragelsestidspunktet har en lavere værdi end kurs 100, f.eks. fordi debitors egenkapital er negativ.

I dette tilfælde vil de ændrede regler medføre, at debitorselskabet skattemæssigt anses for at have modtaget en gældseftergivelse, og det kan medføre beskatning eller underskudsbegrænsning i debitorselskabet.

Det beløb, som debitorselskabet skal beskattes eller underskudsbegrænses af, opgøres som det beløb, hvormed den overdragne fordrings nominelle værdi overstiger fordringens kursværdi på overdragelsestidspunktet.

Debitorselskabet skylder stadig det samme beløb, selvom fordringen er blevet overdraget uanset den indtrådte beskatning/underskudsbegrænsning. Debitorselskabet får derfor med de nye regler en ny anskaffelsessum for gælden, svarende til kursværdien af fordringen på det tidspunkt, hvor fordringen blev overdraget.

Formået med den nye anskaffelsessum for debitorselskabet er at undgå dobbeltbeskatningssituationer, hvis debitorselskabet senere bliver solvent og indfrier sin gæld, eller hvis der senere modtages en "rigtig" gældseftergivelse fra den nye kreditor.

Hvor der altså tidligere har været behov for at udvise forsigtighed, når der blev gennemført gældseftergivelser eller gældskonverteringer – herunder indfrielse eller afdrag på fordringer – skal der altså fremadrettet også udvises forsigtighed, når der sker overdragelse af fordringer.

Skattemæssig behandling af renter

Der er også sket justeringer med virkning pr. den 1. oktober 2019, hvad angår reglerne om den skattemæssige behandling af påløbne, men ikke betalte renter. Nu kan der således også ske korrektion – og dermed genoptagelse af skatteansættelsen – i forhold til påløbne renter i en række tilfælde, hvor der sker en gældskonvertering af debitors gæld. Tidligere har reglerne alene været gældende i tilfælde af gældseftergivelser.

Kontakt

Henrik Stig Lauritsen

Partner