Der er mulighed for at få transport/sikkerhed i krav på moms- og lønsumsafgiftslån udbetalt under COVID-19 hjælpepakken på samme måde som med andre udbetalinger vedrørende moms, skatter og afgifter.

Moms- og lønsumsafgiftslån

Rentefrie moms- og lønsumsafgiftslån kan gives til små og mellemstore virksomheder indenfor visse erhverv. Lån kan ansøges i perioden 5. maj til 15. juni 2020.

Det er forudsat i vejledningen, at der er mulighed for at overdrage krav på moms- og lønsumsafgiftslån og dermed at give transport i sådanne krav.

Negativt momstilsvar

Der er fortsat adgang til at give transport i krav på tilbagebetaling af blandt andet moms (negativt momstilsvar). Transport i eventuelle negative momstilsvar kan være særligt relevant i en periode, hvor flere virksomheder sandsynligvis vil få negative momstilsvar.

Kravene til en transport

Det er en forudsætning, at de almindelige retningslinjer for transport er opfyldt, hvis der gives transport i krav på moms- og lønsumsafgiftslån og negativt momstilsvar.

På grund af den korte frist mellem ansøgning og udbetaling af moms- og lønsumsafgiftslån oplyser SKAT, at anmodning om notering af transport i disse lån skal sendes til transporter@ADST.dk senest samtidig med ansøgningen om lånet.

Transporten skal respektere den dækningsrækkefølge, der gælder i forhold til modregning af eventuel offentlig gæld. Hvis transporten er gyldig og meddelt SKAT inden udbetaling, vil SKAT være retligt forpligtiget til at udbetale til transporthaver, og udbetaling kan derfor kun ske med frigørende virkning til denne.

Betingelserne for notering af transport hos SKAT

Betingelserne for at få en transport noteret hos Gældsstyrelsen er ifølge Gældsstyrelsens vejledning grundlæggende følgende:

1. Transporten skal være underskrevet af både transportgiver og transporthaver.

2. Dokumentet skal indeholde både transportgivers og transporthavers:

  • Navn
  • Adresse
  • CPR-nummer/CVR-nummer

3 Transporten skal angive, hvilken type krav den omfatter. Af hensyn til korrekt notering og styring af afregningen af transporten, kan der alene angives én type krav i transportdokumentet.

4. Hvad angår transport i negativt momstilsvar, skal transporten være givet efter udløbet af den afregningsperiode, som kravet vedrører.

5. Transportdokumentet skal vedhæftes/medsendes selve anmodningen om notering af transporten.

Vær opmærksom på risiko for omstødelse

Hvis transport i moms- og lønsumsafgiftslån og i negativt momstilsvar gives til sikkerhed for en eksisterende gæld til transporthaver, vil der være en risiko for, at transporten omstødes, hvis transportgiver efterfølgende går konkurs.

Hvis transporten gives til sikkerhed for en ny kredit eller lån, vil transporten som udgangspunkt ikke kunne omstødes, hvis meddelelse om transporten er givet til Gældsstyrelsen senest samtidig med, at lånet udbetales.

Ingen transport/sikkerhed i kompensationsbeløb

Der kan ikke gives transport/sikkerhed i kompensationsbeløb efter hjælpepakkerne. Dette fremgår af Virksomhedsguiden, uanset at hjemlen må anses for uklar, idet dette alene støttes på, at der i loven står, at udbetaling skal ske til virksomhedens Nemkonto.

Kontakt vores team af specialister, hvis du måtte have behov for rådgivning i forhold til ovenstående enten som transportgiver eller som transporthaver.

Kontakt

Piya Mukherjee

Partner (L)

Claus Steen Hansen

Director, advokat