Justitsministeren Nick Hækkerup fremsatte den 21. oktober 2020 et forslag til en ny lov om retsafgifter, der til foråret skal erstatte den gældende lov fra 1969. Lovforslaget indeholder en række ikke ubetydelige ændringer, som blandt andet får betydning for retsafgiftens størrelse, beregning og forfaldstidspunkt.

Når sager anlægges ved domstolene henholdsvis civil-, foged- og skifteretten opkræves en række afgifter for rettens behandling af sagen. Ifølge de gældende regler beregnes retsafgiften ud fra en grundafgift og et procentmæssigt tillæg beregnet af sagens økonomiske værdi.

Lovforslaget indeholder en række forenklinger, som skal gøre de procesøkonomiske overvejelser lettere og mere overskuelige. Det foreslås blandt andet, at alle afgifter som beregnes ud fra en procentsats fremadrettet skal fastsættes ud fra en fast sats.

Helt overordnet betyder dette, at sager om mindre krav bliver dyrere at gennemføre ved domstolene, mens sager om større krav kan blive billigere at gennemføre ved domstolene. De væsentligste ændringer i relation til retssager og fogedsager gennemgås i det følgende.

Civile sager

De foreslående regler er forskellige alt afhængig af, om sagsgenstanden er over eller under 100.000 kr.

For sager, der har en økonomisk værdi på højest 100.000 kr., betales der en retsafgift på 750 kr. Der skal ikke betales nogen berammelsesafgift i forbindelse med at disse sager senere berammes til domsforhandling.

Er sagsgenstanden større end 100.000 kr. betales der en fast retsafgift på 1.500 kr.

I disse sager skal der tillige betales berammelsesafgift efter følgende tabel:

Finansielt netværk 2020 - tabeloversigt

Berammelsesafgiften forfalder til betaling, når retten fastsætter tidspunktet for hovedforhandlingen, dog tidligst 3 måneder før hovedforhandlingen. Afgiftspligten bortfalder, hvis retten senest 2 uger før hovedforhandlings begyndelse modtager meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

Opnås der udeblivelsesdom eller forliges sagen senest 2 uger før hovedforhandlingens begyndelse, udgør retsafgiften således alene 1.500 kr.

Fogedsager

Der betales en fast retsafgift på 750 kr. for følgende fogedsager:

  • Betalingspåkrav
  • Udlæg
  • Indsættelse- og udsættelsesforretninger
  • Arrester

Når tvangsfuldbyrdelse efterfølgende iværksættes på grundlag af et betalingspåkrav, betales der ikke yderligere afgift herfor.

Tilsvarende gælder, hvis der under en tilbagetagelsesforretning anmodes om udlæg efter kreditaftalelovens § 42.

Den således betalte retsafgift dækker alle fogedforretninger, som kreditor begærer over for debitor inden for et år efter sagens opstart. Der skal således ikke betales yderligere retsafgift for politifremstillinger af debitor eller afholdelse af udkørende fogedforretning hos debitor forudsat, at begæringen herom er fremsat inden for 1 års fristen.

Angår fogedforretningen samme krav mod flere debitorer skal der betales retsafgift for hver debitor. Dette gælder dog ikke, hvis debitorerne er samlevende ægtefæller, eller hvis fogedforretningen angår fast ejendom, der tilhører begge debitorer.

Hvis en udlægsbegæring fremsendes alene med det formål at afbryde forældelsen, jf. Retsplejelovens § 490 stk. 3 sker der ikke længere tilbagebetaling af den erlagte afgift.

Tvangsauktioner

For tvangsauktioner over fast ejendom skal der fremover betales en fast retsafgift på 1.500 kr. Der skal ikke betales afgift for begæring af ny auktion. Afsluttes auktionen med hammerslag betales yderligere 1.500 kr. i retsafgift af køber. Sidstnævnte er en væsentlig forenkling i forhold til de gældende regler, som både er afhængig af salgsværdi, budsum m.v.
Skal der forud for auktionen foretages et pantebrevsudlæg i ejendommen, er der tale om en almindelig udlægsforretning, hvor der altså fremadrettet skal erlægges 750 kr. i retsafgift.

Ikrafttrædelse

Loven forventes at træde i kraft den 1. april 2021 og frem til da finder den nuværende lovgivning anvendelse.

Ved at vente med at iværksætte retslige skridt til efter den 1. april 2021, kan der være betydelige retsafgifter at spare for kreditor, for eksempel i relation til anlæggelse af retssager om større krav, hvor der ikke forventes at skulle gennemføres en egentlig domsforhandling.

På tilsvarende vis vil der også kunne opnås store besparelser i retsafgifter ved at vente med at opstarte udlægssager om store beløb til efter den 1. april 2021.

For kreditorer som har større porteføljer af mindre krav, vil det omvendt være en idé at opstarte udlægssager vedrørende disse inden den 1. april 2021, hvor retsafgiften vedrørende sådanne krav stiger