Vejledningen til hvidvaskloven er blevet revideret med skærpede kundekendskabsprocedurer, forbud mod brug af 500-eurosedler og rapporteringspligten til virksomhedens bestyrelse om advarsler mod hvidvask.

Finanstilsynets reviderede vejledning til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) har til formål at støtte virksomhederne i deres arbejde med at leve op til hvidvaskloven.

Vejledningen til hvidvaskloven er blevet revideret som følge af 5. hvidvaskdirektiv og de politiske aftaler på hvidvaskområdet af 19. september 2018 og 27. marts 2019. Den reviderede vejledning erstatter den oprindelige vejledning af 11. oktober 2018.

De væsentligste ændringer i den nye vejledning til hvidvaskloven

Ændringerne i vejledningen omfatter blandt andet korrespondentforbindelser og skærpede kundekendskabsprocedurer. Der er også tilføjet en række afsnit på baggrund af nye krav i hvidvaskloven, som blandt andet omfatter forbuddet mod brug af 500-eurosedler og rapporteringspligten til virksomhedens bestyrelse om advarsler om hvidvask og terrorfinansiering.

Desuden er der foretaget ændringer i afsnit om indhentelse og kontrol af identitetsoplysninger på reelle ejere. Blandt andet kan virksomheder fremover, i visse situationer, undlade at indhente CPR-nummer på den eller de reelle ejere, hvis virksomheden på en anden lige så sikker måde kan identificere de reelle ejere. Dette kan i visse tilfælde undlades, hvis den reelle ejer er en offentligt kendt person, hvilket vil sige, at personen skal være alment kendt i den brede offentlighed i ind- eller udland. Det kan fx være borgmestre, ejere af, direktører i eller bestyrelsesformænd for store almenkendte virksomheder, erhvervsfolk, departementschefer eller styrelsesdirektører.

Ny bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til Finanstilsynet

Virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven skal fremadrettet, afhængig af virksomhedens type, kvartalsvist eller årligt indberette en række oplysninger til Finanstilsynet. Det fremgår af en ny bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven. Indberetningspligten omfatter blandt andet oplysninger om virksomhedens vurdering af den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering, udbudte produkttyper samt oplysninger om kundeforhold og kundetransaktioner.

Finanstilsynet har desuden udarbejdet en teknisk anvisning, der indeholder vejledning til virksomhederne om oplysningerne, der skal indberettes.

Læs vejledning fra november 2020:
Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs nyhed og bekendtgørelsen fra Finanstilsynet:
Bekendtgørelse om indberetning af AML/CTF data

Vores team har betydelig erfaring med rådgivning om regulatoriske forhold vedrørende hvidvask og bistår gerne med rådgivning om og opdatering af hvidvaskpolitikker.

Kontakt

Claus Bennetsen

Partner

Lars Lüneborg

Partner