Højesteret har i en nylig dom fastslået, at en procesunderretning alene har forældelsesafbrydende virkning, hvis den retssag, der underrettes om, ikke er forældet.

Dommen vedrører forældelse af et erstatningskrav mod en advokat, der afhang af udfaldet af en genanlagt retssag mod en anden virksomhed. Advokaten var procesunderrettet om den genanlagte sag, hvori erstatningskravet viste sig at være forældet. Spørgsmålet var derfor, om procesunderretningen afbrød forældelsen af kravet mod advokaten.

Advokatfejl førte til afvisning

En virksomhed ApS anlagde i december 2010 erstatningssag mod en virksomhed A/S.
Sagen blev i marts 2014 afvist af retten, idet virksomheden advokat havde undladt at indlevere et processkrift rettidigt.

Sagen blev i marts 2015 genanlagt af virksomhedens nye advokat. Den nye advokat varslede samtidig et erstatningskrav mod den tidligere advokat med forbehold for at gøre et erstatningskrav gældende, hvis retten fandt hovedsagen mod virksomheden A/S forældet. Parterne indgik en proces- og suspensionsaftale om det varslede erstatningskrav.

I oktober 2016 fastslog landsretten, at kravet i den genanlagte hovedsag var forældet. Begrundelsen var, at virksomheden ApS ikke havde forfulgt sagsanlægget inden for rimelig tid efter forældelseslovens § 16, stk. 1, ved først at genanlægge sagen i marts 2015, hvor der var gået et år siden sagen blev afvist ved retten.

Erstatningskrav mod procesunderrettet advokat

Herefter anlagde virksomheden ApS erstatningssag mod advokaten og advokatvirksomheden som følge af mangelfuld sagsførelse, der havde ført til, at sagen var blevet afvist tilbage i marts 2014.

Byretten frifandt advokaten og advokatvirksomheden, idet kravet var forældet. Byretten udtalte i den sammenhæng, at betingelserne for at afbryde forældelsen ved procesunderretning i forældelseslovens § 22 ikke var opfyldt. Landsretten var uenig heri og fandt, at der var tale om en fristafbrydende procesunderretning.

Højesteret: Hovedsagen må ikke være forældet

Advokatansvarssagen blev dog indbragt for Højesteret, som stadfæstede byrettens dom.

Højesteret udtalte, at det er en betingelse for, at en procesunderretning foreløbigt afbryder forældelsen, at kravet i den sag, der procesunderrettes om (hovedsagen), ikke var forældet. Dette gælder også, hvis det først senere bliver fastslået, at forældelse er indtrådt.

Virksomheden ApS erstatningskrav mod advokaten afhang af udfaldet af den genanlagte sag mod virksomheden A/S. Denne hovedsag var ifølge den tidligere landsretsdom forældet, da den blev genanlagt (for sent), og virksomhed ApS kunne derfor ikke afbryde forældelsesfristen ved at procesunderrette advokaten om sagen.

Virksomhedens erstatningskrav mod advokat i anledning af, at hovedsagen var forældet, var derfor også forældet.

Læs dommen her:
Højesterets dom afsagt fredag den 13. november 2020

Kontakt

Birgitte Frølund

Partner (H)

Ida Bech Sanggaard

Advokatfuldmægtig