Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler imødekommer et behov hos de almene fonde for at investere på anden vis end i obligationer, og åbner nye muligheder for at afdække valutarisici. Bekendtgørelsen træder i kraft allerede den 1. november 2020. 

Civilstyrelsen sendte den 1. september 2020 et udkast til ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler i høring. Udkastet kommer på baggrund af længere tids debat om ønskede ændringer og blev da også taget positivt imod. I høringsprocessen kom bemærkninger til, hvorledes den praktiske anvendelse af de nye regler kunne udvides. Nogle, men ikke alle, af disse er blevet imødekommet, og der foreligger nu en ny anbringelsesbekendtgørelse med flere afgørende ændringer.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2020.

Forøgelse af "halvdels-reglen"

Den væsentligste ændring i den nye bekendtgørelse er forøgelse af den såkaldte "halvdels-regel". Den del af fondenes midler, som kan anbringes i andet end obligationer, det vil sige fx aktier øges fra 50 % til 75 %.

Forøgelsen giver fondene mulighed for et større afkast, da en markant større del af midlerne nu kan investeres i aktier fremfor obligationer.

Alternative investeringsfonde

Som noget nyt åbnes mulighed for, at fondene fremover kan anbringe midler i alternative investeringsfonde. Det er imidlertid en betingelse, at forvalteren af den alternative investeringsfond har tilladelse til at markedsføre den alternative investeringsfond over for detailinvestorer i Danmark.

Der er kun få alternative investeringsfonde, som har tilladelse til at henvende sig til detailmarkedet. Det indebærer, at almene fondes muligheder for at anbringe deres midler i alternative investeringsfonde vil være relativt begrænsede. Ændringen er derfor mere af principiel end reel karakter, men markerer et vigtigt nybrud og introduktion af en ny investeringsmulighed i bekendtgørelsen, som forhåbentlig kan udvides ved næste revision af bekendtgørelsen.

Rentebærende obligationer og nulrentekuponer

I markedet ses obligationer uden rente, herunder fx skatkammerbeviser, ligesom den danske stat arbejder på en ny model for grønne statsobligationer, hvor der udstedes et grønt certifikat, som er en nulkuponobligation.

Det præciseres nu i anbringelsesbekendtgørelsen, at rentebærende obligationer også omfatter obligationer med en rente på 0 % eller derover. Den nye anbringelsesbekendtgørelse giver således mulighed for investering i disse obligationer med nulkupon.

Finansielle instrumenter

Bekendtgørelsen åbner nu mulighed for, at fonde kan anvende finansielle instrumenter til afdækning af fx valutarisici, forudsat at dette sker på dækket basis og med en bank eller lignende som modpart.

Øvrige ændringer

Den nye bekendtgørelse indeholder en række andre ændringer, herunder vedrørende princippet for kreditvurdering og maksimal ejerandel i underliggende aktiver ved investering i alternative investeringsfonde.


Læs hele bekendtgørelsen her:
Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler

Kontakt

Christian Gregersen

Managing Partner

Søren Toft Bjerreskov

Partner