Et udkast til revision af affaldsbekendtgørelsen og affaldsdatabekendtgørelsen er sendt i høring og forventes at træde i kraft 1. januar 2021. Ligeledes er udkast til vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald også sendt i høring og forventes offentliggjort senest 1. december 2020.

Affaldsbekendtgørelsen

Formålet med revision af affaldsbekendtgørelsen er at implementere de nye og ændrede krav i affaldsrammedirektivet 2018/851. Herudover ændres bekendtgørelsen som følge af den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, der har fokus på at ensrette indsamlingen af affald. Endelig er formålet at præcisere de nuværende krav for virksomheders og bygherres affaldsbehandling.

Nogle af de væsentligste ændringer i udkastet til den reviderede affaldsbekendtgørelse er:

  • Nye krav om særskilt indsamling af affald. Dette indebærer bl.a., at der fremover vil være særskilt hustandsnær indsamling af 10 fraktioner. Dette gælder dog ikke, hvis indsamlingen af forskellige affaldstyper kan puljes.
  • Skærpet opgørelsesmetode og dokumentation for reel genanvendelse af hus-holdning- og husholdningslignende affald.
  • Nyt krav om, at alt mad- og haveaffald enten skal frasorteres og genbruges el-ler indsamles særskilt og ikke blandes med andre former for affald.
  • Forbud mod afbrænding af haveaffald, da alt bioaffald fremover skal indsamles og genanvendes.
  • Herudover ændres centrale begreber, hvorefter fx ”kildesortering” erstattes med ”særskilt indsamling”.

Affaldsdatabekendtgørelsen

Ændringen af affaldsdatabekendtgørelsen har til formål at implementere artikel 35 i affaldsrammedirektivet, der fastsætter skærpede krav til indberetning af data om farligt affald.

Indtil nu har virksomheder og anlæg, som modtager affald til behandling, kun haft pligt til at indberette, hvor meget farligt affald de har modtaget i det indeværende år samt angive de anvendte affaldsproducenter. Ved implementering af artikel 35 i bekendtgørelsen skal der fremover også indberettes data om, hvem der transporterer det farlige affald.

Vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald

Miljøstyrelsens udkast til nye vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald fortolker de nye krav, som følger af den reviderede affaldsbekendtgørelse, herunder bl.a. kravene om henteordninger, sorteringskriterier samt brug af piktogrammer. Herudover har vejledningerne til formål at orientere kommuner og selskaber, der håndterer affald, om hvordan de bedst muligt kan implementere de nye krav, som fremgår af affaldsbekendtgørelsen.

Læs hele udkastet til bekendtgørelserne samt høringsbrevet her:
Høring vedr. ændring af affaldsbekendtgørelsen og affaldsdatabekendtgørelsen

Læs hele udkastet til vejledningerne samt høringsbrevet her:
Høring vedr. vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)