I tilknytning til Konkursrådets "Betænkning om revision af reglerne om rekonstruktion, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet (Betænkning nr. 1579)" fra 1. februar 2022 er der afgivet betænkning om modernisering og revision af reglerne om gældssanering (Betænkning nr. 1578).

Hovedpunkterne i Betænkning nr. 1578 om gældssanering er blandt en regulering/ændring af følgende forhold:

  • Sammenlægning af de almindelige regler for gældssanering og reglerne for gældssanering i konkurs med henblik på ensretning af reglerne i og uden for konkurstilfælde.
  • Fastsættelse af regler der regulerer forholdet mellem konkurskarantæne og gældssanering, og som udelukker gældssanering for personer, der har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse (og dermed er idømt konkurskarantæne).
  • Nedsættelse af afdragsperioden til i alt 3 år gældende for såvel ”almindelig” gældssanering og gældssanering i konkurs, således at afdragsperioden for alle typer af gældssanering fremadrettet vil være 3 år (dog med konkret mulighed for forlængelse, herunder f.eks. ved studiegæld).
  • Udvidede regler omkring muligheden for at afsige kendelse om gældssanering inden konkursbehandling er afsluttet.
  • Ændring af regler omkring håndtering af skattekrav (B-skatter og restskat) i året, hvor der indledes gældssanering.
  • I Betænkning nr. 1579 omkring rekonstruktion indebærer regler omkring håndtering af indestående opsparing hos andelsselskaber (typisk relevant i forbindelse med afvikling af landbrug, hvor der ofte for landmanden vil være en opsparing på en andelskonto hos det grovvareselskab/mejeri/slagteri, som denne har samarbejdet med), at der vil være mulighed for at kræve førtidig udbetaling under en forudgående rekonstruktion/konkurs, og at de afledte skattekrav herefter vil kunne indgå i gældssaneringen. Reglerne får ingen betydning for et eventuelt pengeinstituts pant i indeståendet, men konsekvensen vil være, at udbetalingen vil ske under rekonstruktionen/konkursen, således at beskatning sker i umiddelbar forlængelse heraf og således at skatten vil indgå som et krav i gældssaneringen. Dette er i praksis en meget væsentlig ændring, da dette medfører, at der bliver mulighed for at slutte landbrugskonkurser for personlige skyldnere på et langt tidligere tidspunkt end i dag, uden at dette ødelægger mulighederne for at landmanden kan opnå en gældssanering af den skattegæld, der følger af udbetaling af andelsformuen. Dette har tidligere været et stort problem, grundet de typisk lange udbetalingsperioder i andelsselskabernes vedtægter på op til 10 år.

Tiden må så vise, om alle konkursrådets forslag slipper igennem i forbindelse med det videre lovgivningsarbejde, og om reglerne således gennemføres som forudsat i betænkningen.

Reglerne er forudsat at skulle træde i kraft 17. juli 2022, således at reglerne alene finder anvendelse, hvor begæring om gældssanering er indgivet efter lovens ikrafttræden.

Kontakt

Flemming Bastholm

Partner

Claus Steen Hansen

Director, advokat