Nye regler betyder ret til omsorgsorlov fem arbejdsdage om året, beskyttelse af medarbejdere på omsorgsorlov og mulighed for fleksible arbejdstider til forældre med børn under ni år.

Den 9. juni 2022 vedtog Folketinget nye regler om omsorgsdage, fleksible arbejdstider samt forlænget orlov. Lovforslaget implementerer dele af orlovsdirektivet og har til formål at udmønte den politiske aftale mellem regeringen og Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet af 26. oktober 2021 om implementering af EU’s orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov. Dele af lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2023, mens øvrige dele først træder i kraft den 1. januar 2024.

Ret til omsorgsorlov fem arbejdsdage om året

De nye regler medfører, at medarbejdere får ret til omsorgsorlov i fem dage hvert kalenderår. Medarbejderen vil ikke have ret til løn fra arbejdsgiveren ved afholdelse af omsorgsorlov.

Det er en betingelse, at omsorgsorloven benyttes til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som medarbejderen, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det kan f.eks. være at ledsage en pårørende til udredning af en alvorlig sygdom.

Arbejdsgiveren kan kræve lægelig dokumentation for, at der er et behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Omsorgsorloven kan afholdes som en samlet periode eller som enkelte dage. Hvis medarbejderen ikke har brugt sine omsorgsdage inden kalenderårets udgang, bortfalder dagene.

En medarbejder vil have to omsorgsdage fra den 2. august 2022 til den 31. december 2022 som en overgangsperiode.

Særlig beskyttelse af medarbejdere på omsorgsorlov

De nye regler sikrer, at en medarbejder, der udnytter sin ret til omsorgsorlov, har ret til at vende tilbage til samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige for medarbejderen.

Enhver forbedring i arbejdsforholdene, som medarbejderen havde været berettiget til under sit fravær, skal medarbejderen fortsat kunne nyde godt af.

Medarbejderen kan anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønstre i en nærmere angivet periode, hvis medarbejderen har minimum seks måneders anciennitet.

Arbejdsgiveren skal give medarbejderen sin stillingtagen til anmodningen inden for et rimeligt tidsrum under hensyn til både arbejdsgiverens og lønmodtagerens behov.

Hvis medarbejderen bliver afskediget på grund af anmodningen om eller udnyttelsen af omsorgsorlov, vil der gælde en delt bevisbyrde. Den delte bevisbyrde indebærer, at arbejdsgiveren skal bevise, at der ikke foreligger en krænkelse af medarbejderen, hvis medarbejderen kan påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er sket en krænkelse, og at medarbejderen således er blevet afskediget på grund af anmodning eller udnyttelse af omsorgsorlov.

Hvis en medarbejders rettigheder krænkes af arbejdsgiveren, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse.

Fleksible arbejdstider til forældre med børn under ni år

De nye regler åbner også for, at medarbejdere med børn under ni år skriftligt kan anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønstre i en nærmere angiven periode.

Medarbejderen har ret til at anmode arbejdsgiveren om at vende tilbage til den oprindelige arbejdstid eller arbejdsmønster inden udløbet af den aftalte periode, hvis ændrede omstændigheder berettiger dette.

Arbejdsgiveren skal besvare medarbejderens anmodningen inden for et rimeligt tidsrum under hensyn til både arbejdsgiverens og lønmodtagerens behov. Hvis arbejdsgiveren afslår anmodningen, skal der gives en begrundelse til medarbejderen.

Retten til at anmode om fleksible arbejdstider og -mønstre vil også omfatte sociale forældre, der fra 1. januar 2024 også vil have ret til orlov efter reglerne i barselsloven.

26 ugers orlov til medarbejdere, der får tre eller flere børn ved samme fødsel

Endelig giver de nye regler forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, ret til ekstra fravær i 26 uger tilsammen med barselsdagpenge.

Orloven skal afholdes inden 18 måneder efter fødslen. Forældrene vil selv have mulighed for at fordele orloven imellem sig.