Investeringsscreeningsloven trådte i kraft 1. september 2021, og vi har nu gjort os de første erfaringer. Her får du overblikket over, hvilke investeringer og aftaler der skal FDI-screenes, og hvordan det foregår.

FDI-screening er screening af udenlandske investeringer og særlige økonomiske aftaler efter reglerne i investeringsscreeningsloven. Formålet er at forhindre, at udenlandske investeringer og aftaler udgør en trussel mod den nationale sikkerhed og offentlige orden i Danmark.

Investeringer og aftaler som skal FDI-screenes

Screening af en udenlandsk investering eller aftale i Danmark kan ske efter to særskilte ordninger:

1. Den obligatoriske anmeldelse
2. Den frivillige anmeldelse

Derudover er det i visse tilfælde muligt at anmode om en bekræftelse på, at en investering ikke kræver tilladelse (kaldet præ-screening).

Uanset om en investering eller aftale skal præscreenes eller kræver tilladelse, så er det nødvendigt at overveje FDI-screening tidligt i planlægningen af transaktioner, så der afsættes den fornødne tid til FDI-screeningen mellem signing og closing.

Obligatorisk FDI-anmeldelse

En udenlandsk investering eller særlig økonomisk aftale, som falder inden for en af de fem særligt følsomme sektorer, kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen, inden investeringen eller aftalen gennemføres.

En udenlandsk investering eller særlig økonomisk aftale er omfattet af kravet om anmeldelse, hvis der erhverves kontrol eller opnås betydelig indflydelse af en dansk virksomhed. Det omfatter også såkaldte "Greenfield-investeringer", hvor en ny virksomhed etableres, samt visse joint venture-aftaler og drifts-, leverandør- og service-aftaler.

Efter reglerne opnås der kontrol eller betydelig indflydelse af en virksomhed, hvis den udenlandske investor erhverver mindst 10 % af ejerandelene, stemmerettighederne eller tilsvarende i en dansk virksomhed. Endvidere skal investeringen vedrøre en af følgende fem særligt følsomme sektorer:

  • Forsvar: Virksomheder der enten udvikler eller producerer våben, krigsmateriel mv., eller som leverer tjenester til Forsvaret, der i øvrigt har særlig betydning for forsvarets operative virke.
  • Dual-use: Produkter der både kan bruges til civile og militære formål og er oplistet i bilag I i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 med senere ændringer.
  • It-sikkerhed: Virksomheder der selv eller gennem underleverandører udvikler eller producerer it-produkter og komponenter eller leverer tjenester, der anvendes til sikring og behandling af klassificerede oplysninger.
  • Kritisk infrastruktur: Virksomheder der direkte eller indirekte ejer, driver (outsourcing), har myndighedsansvar for, udvikler eller fremstiller teknologi, der udgør kritisk infrastruktur.
  • Kritisk teknologi: Virksomheder der udvikler eller fremstiller kunstig intelligens, machine learning, robot-, rumfarts-, kvante-, nuklear-, nano- og bioteknologi. 3D-print til fremstilling af komponenter til industriel anvendelse er ligeledes omfattet.

Præ-screening ved tvivl om FDI-screening er påkrævet

I visse situationer kan det være vanskeligt at afkræfte om en investering skal screenes. Eksempelvis kan det i praksis være vanskeligt at vurdere, om en teknologivirksomhed er omfattet af reglerne for kritisk teknologi, da definitionen i loven dækker en lang række områder.

I tvivlstilfælde kan en udenlandsk investor ved en præscreening få en forhåndsvurdering af, om en påtænkt investering eller aftale er omfattet af reglerne for obligatorisk anmeldelse. Det er dog kun muligt, hvis tvivlen vedrører investeringer eller aftaler inden for sektorerne kritisk infrastruktur og kritisk teknologi.

Hvis en investering eller aftale gennemføres uden en påkrævet tilladelse, kan det blandt andet medføre påbud om, at investeringen eller aftalen skal afvikles. Erhvervsstyrelsen kan indlede en undersøgelse i op til 5 år fra gennemførelsen af transaktionen. Derfor er det nødvendigt at få afklaret, om en investering kræver tilladelse.

Præ-screening foretages ligesom den obligatoriske screening på baggrund af en anmodningsformular, som indsendes til Erhvervsstyrelsen. I anmeldelsen, er det ofte en fordel at inkludere konkrete oplysninger om det marked, som den danske virksomhed, der investeres i, er aktiv på. Det giver myndighederne en hurtig indføring i området, som kan være nyt for dem. Eksempelvis er oplysninger om markedsandele ofte relevante, da oplysningerne kan bruges til at fastslå, hvor væsentlig den virksomhed, der investeres i, er på det danske marked.

Erhvervsstyrelsen kan på baggrund af anmodningen give en bekræftelse på, at den påtænkte investering eller aftale ikke vedrører kritisk infrastruktur eller kritisk teknologi. Præ-screeningen anvendes typisk, hvis tvivlstilfældet hælder mod, at investeringen ikke kræver tilladelse. Processen tager 2-3 uger, som vil være spildt, hvis investeringen under alle omstændigheder skal anmeldes efter den obligatoriske ordning efterfølgende.

Frivillig anmeldelse

Frivillig anmeldelse kan kun anvendes, når:

1. En investering eller aftale foretages af en udenlandsk investor, som er bosiddende uden for EU og EFTA, og som opnår mindst 25 % af ejerandelene og stemmerettighederne i en dansk virksomhed.
2. Den danske virksomhed ikke er aktiv inden for de fem særligt følsomme sektorer, men hvor den alligevel kan have betydning for den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Det er relevant at overveje frivillig anmeldelse for disse transaktioner, da Erhvervsstyrelsen har mulighed for at indlede en undersøgelse af investeringen eller aftalen op til 5 år efter gennemførelsen. På baggrund af undersøgelsen har Erhvervsstyrelsen mulighed for at kræve investeringen eller aftalen afviklet, hvis Erhvervsstyrelsen finder, at den udgør en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Sådan forløber FDI-screening i Danmark

En ansøgning om tilladelse eller præ-screening sker via et ansøgnings- og anmeldelsesskema til Erhvervsstyrelsen.

I ansøgningen skal det angives, hvilken type ansøgning og transaktion der er tale om og overordnede detaljer om transaktionen. Derudover skal der i alle tilfælde gives oplysninger om en række konkrete markedsforhold for det marked, hvor den danske virksomhed er aktiv. Oplysningerne omfatter blandt andet en angivelse af den danske virksomheds største konkurrenter, samt oplysninger om de produkter og/eller services der tilbydes.

Er der tale om en ansøgning, der vedrører en udenlandsk investering, er den udenlandske investor forpligtet til at angive en række oplysninger om selve investeringen, samt den kontrol den medfører.

For ansøgninger vedrørende særlige økonomiske aftaler skal den udenlandske investor angive, hvilken type aftale som ansøgningen vedrører, herunder aftalens formål, det nærmere indhold af aftalen, og hvorledes der igennem aftalen opnås kontrol med målvirksomheden.

Se mere om anmeldelsesprocessen for FDI-screeninger i vores procesoversigt - klik her.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Vibeke Kristine Hammershøi

Erhvervsjuridisk fuldmægtig