Den 19. maj 2022 vedtog Folketinget ændringer til årsregnskabsloven, der indebærer en permanent ændring af indberetningsfristen for årsrapporter fra 5 til 6 måneder for virksomheder i regnskabsklasse B og C.

Hidtil har årsrapporten for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C skullet være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Dette er nu permanent ændret til 6 måneder med virkning for regnskabsår, der afsluttes den 31. december 2021 eller senere.

Den vedtagne ændring af fristen for indsendelse af årsrapporten bringer fristen på længde med sammenlignelige lande i EU, såsom Sverige, Holland og Tyskland.

For langt hovedparten af virksomheder i regnskabsklasse B og C betyder fristudskydelsen i lovforslaget desuden, at fristen for indberetning af årsrapporten ensrettes med fristen for indberetning af oplysningsskema til Skatteforvaltningen, hvilket vil muliggøre en enklere proces for regnskabsaflæggelse og skatteberegninger for især mindre virksomheder.

For regnskabsklasse D, herunder børsnoterede virksomheder, bibeholdes indsendelsesfristen på 4 måneder efter regnskabsårets udløb, idet fristen for offentliggørelse er krævet i henhold til artikel 4, stk. 1, i gennemsigtighedsdirektivet (2004/109/EF). Indsendelsesfristen for de statslige aktieselskaber bibeholdes ligeledes på 4 måneder efter regnskabsårets udløb, da statslige aktieselskaber generelt behandles på samme måde som børsnoterede virksomheder.

Som følge af den permanente fristudskydelse for indberetning af årsrapporten bør virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C kontrollere, om det vil være nødvendigt at konsekvensrette virksomhedens vedtægter og/eller forretningsorden, for at virksomheden kan gøre brug af fristudskydelsen.

Udvidelse af revisionspligt

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B har hidtil kunnet fravige revisionspligten, såfremt de i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overstiger to af følgende tre størrelsesgrænser:

1) En balancesum på 4 mio. kr.,
2) En nettoomsætning på 8 mio. kr. og
3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Dette udgangspunkt modificeres nu i tre tilfælde.

1) Virksomheder med stor balancesum

Virksomheder i regnskabsklasse B, der i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider en balancesum på 50 mio. kr., vil ikke længere kunne fravælge revisionspligt.

2) Virksomheder i risikobrancher

Virksomheder i regnskabsklasse B inden for risikobrancher, hvor der oftest forekommer fejl i skatte- og momsangivelser, skal lade virksomhedens årsregnskab forsyne med enten:

  • en erklæring fra en uafhængig revisor om assistance med opstilling af årsregnskabet, eller
  • revisorerklæring med sikkerhed for, at oplysningerne i regnskabet er retvisende.

Risikobrancherne fastsættes ved bekendtgørelse af Erhvervsministeren og forventes at omfatte følgende 11 brancher: 1) Vejgodstransport, 2) Flytteforretninger, 3) Restauranter, 4) Pizzarier, Grillbarer, Isbarer m.v., 5) Event catering, 6) Anden restaurationsvirksomhed, 7) Caféer, værtshuse, diskoteker m.v., 8) Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser, 9) Webportaler, 10) Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser og 11) Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

3) Virksomheder med forøget risiko for økonomisk svindel og misbrug

Virksomheder i regnskabsklasse B vil ikke længere kunne fravælge revision, hvis:

  • en tilknyttet virksomhed eller den, som har bestemmende indflydelse over virksomheden, inden for de seneste 2 regnskabsår har accepteret et bødeforlæg eller er dømt for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen, hvidvasklovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen,
  • en person, der indtræder som ledelsesmedlem i en virksomhed, inden for de seneste to år forud for sin indtræden har været pålagt konkurskarantæne efter konkurslovens regler, eller
  • Erhvervsstyrelsen konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs-, bogførings- eller regnskabslovgivning og træffer afgørelse om at fratage muligheden for fravalg af revision i indeværende og 2 følgende regnskabsår.

Virkningstidspunktet for begrænsningerne i mulighederne for fravalg af revision træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.

Se også Nyt lov­forslag om for­længelse af fristen for ind­beretning af års­rapporten

Kontakt

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Rune Koster

Advokat