Folketinget har 3. marts 2022 vedtaget ændringer af barselsloven, der skal styrke ligestillingen og fremme en mere ligelig fordeling af orlov mellem mænd og kvinder. Det sker bl.a. ved at øremærke en del af orloven til hver forælder og gennem nye regler om soloforældre og LGBT+-familier.

De nye regler gælder for forældre til børn, som er født eller modtaget 2. august 2022 eller senere. Dog gælder de nye regler om soloforældre og LGBT+ familier først for forældre til børn, som er født eller modtaget 1. januar 2024 eller senere.

De nugældende regler om ret til fravær og barselsdagpenge

De nugældende regler i barselsloven sondrer overordnet mellem retten til fravær og retten til barselsdagpenge.

Ret til fravær

 • Efter de nugældende regler har alle gravide ret til fire ugers graviditetsorlov inden fødslen.
 • Efter fødsel af barnet har moren pligt til at holde 2 ugers barselsorlov og en yderligere ret til at holde 12 ugers barselsorlov; i alt 14 ugers barselsorlov.
 • Som far/medmor har man ret til to ugers fædre-/medmor-orlov, der som udgangspunkt skal holdes i sammenhæng med barnets fødsel.
 • Begge forældre har desuden ret til 32 ugers forældreorlov.

Ret til barselsdagpenge

 • Efter de nugældende regler har moren ret til at modtage barselsdagpenge i 4 uger før fødsel og i 14 uger efter fødsel.
 • Faren/medmoren har ret til at modtage barselsdagpenge i to uger efter barnets fødsel.
 • Herudover har forældrene tilsammen ret til at modtage barselsdagpenge i 32 ugers forældreorlov, som de selv kan fordele mellem sig.
 • Det vil sige at forældrene i alt har ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

Nugældende-barselsregler-Illustration-af-fordelingen-af-ret-til-barsel
Illustration af fordelingen af ret til fravær med barselsdagpenge efter de nugældende regler.

Fordelingen af orlov og barselsdagpenge efter de nye regler

De nye regler sondrer fortsat mellem retten til fravær og retten til barselsdagpenge.

Ret til fravær

 • Efter de nye regler vil alle gravide stadig have ret til fire ugers graviditetsorlov inden fødslen.
 • Efter barnets fødsel har moren stadig pligt til at holde 2 ugers barselsorlov i forbindelse med fødslen. Moren har herefter ret til at holde 8 ugers barselsorlov; i alt 10 ugers barselsorlov. Dette er en ændring fra de tidligere regler, hvor moren havde 14 ugers barselsorlov. Længden på morens barselsorlov er således reduceret med 4 uger.
 • Faren/medmoren har stadig ret til at holde to ugers fædre-/medmor-orlov i sammenhæng med barnets fødsel.
 • Hver forælder har desuden fortsat ret til 32 ugers yderligere fravær.

Ret til barselsdagpenge

 • Med de nye regler i barselsloven er tilsigtet en mere ligelig fordeling af retten til fravær med barselsdagpenge end efter de nugældende regler.
 • De nye regler i barselsloven ændrer ikke på omfanget af den samlede ret til fravær med barselsdagpenge. Forældrene har derfor stadig ret til i alt 48 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. De nye regler ændrer dog på selve fordelingen af orlovsugerne med dagpenge mellem forældrene.
 • Ændringerne i barselsloven implementerer en såkaldt 24/24 model, hvor begge forældre får ret til 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge.
 • Efter de nye regler vil moren fortsat have ret til barselsdagpenge i fire uger før fødslen.
 • Moren vil herefter have ret til at modtage barselsdagpenge i 10 ugers barselsorlov efter fødslen og i 14 ugers yderligere fravær.
 • Faren/medmoren vil også stadig have ret til at modtage barselsdagpenge i de 2 ugers fædre-/medmor-orlov. Herudover vil faren/medmoren have ret til at modtage barselsdagpenge i 22 ugers yderligere fravær.
 • Begge forældre vil således have ret til at modtage barselsdagpenge i 24 uger efter barnets fødsel.
 • Som noget nyt vil 11 uger (2 uger i forbindelse med fødsel af barnet og 9 ugers yderligere orlov) ud af de i alt 24 ugers orlov med barselsdagpenge være øremærket til moren henholdsvis faren/medmoren og kan ikke overdrages mellem forældrene. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan frit overdrages mellem forældrene.
 • Hvis en af forældrene ikke afholder sine ni ugers øremærkede orlov, bortfalder retten til barselsdagpenge for disse uger.
 • Da de nye regler om øremærket barsel kun omfatter lønmodtagere, gælder de ikke for selvstændige, ledige og studerende.

Nye-barselsregler-Illustration-af-fordelingen-af-ret-til-barsel
Illustration af fordelingen af ret til fravær med barselsdagpenge efter de nye regler.

Mulighed for at udskyde en del af forældreorloven

Det er fortsat muligt at udskyde en del af forældreorloven til afholdelse, inden barnet fylder ni år.

Efter de nye regler får hver forælder ret til at udskyde op til 5 uger, dvs. i alt 10 uger af deres orlov. Efter de nugældende regler er det kun den ene forælder, der havde ret til at udskyde mellem 8 og 13 ugers orlov.

Mulighed for at overdrage barselsorlov fra moren til faren

Som noget nyt kan moren – hvis hun er lønmodtager – vælge at overdrage otte af de ti ugers barselsorlov til faren/medmoren.

Hvis orloven overdrages, fordi moren genoptager arbejde på fuld tid, skal den overdragne barselsorlov afholdes med det samme. Hvis moren overdrager en del af barselsorloven, men påbegynder orlov på fuld tid efter reglerne om yderligere fravær (tidligere kaldet forældreorlov), skal den overdragne barselsorlov ikke afholdes med det samme, men skal dog afholdes inden et år efter barnets fødsel.

Regler om varsling af fravær til arbejdsgiveren

Ved fravær i forbindelse med graviditet og fødsel skal medarbejdere give arbejdsgiveren besked om den forventede fravær inden for visse fastsatte frister i henhold til barselslovens §§ 15-17.

Medarbejderens frist for varsling af fravær til arbejdsgiveren ændres med de nye regler.

Varselsfrister-nugældende-og-nye-barselsregler


Soloforældre og LGBT+-familier

Med de nye regler indføres der desuden særlige regler om soloforældre og LGBT+-familier.

Efter de nye regler har soloforældre ret til 22 ugers yderligere orlov med barselsdagpenge i tillæg til den pågældendes øvrige orlovsret. En del af orloven kan overdrages til et nærtstående familiemedlem, der hjælper med at tage sig af barnet.

Med de nye regler vil det også være muligt for barnets retlige forældre at overdrage en del af orloven til barnets sociale forældre. Det kan særligt være relevant for LGBT+-familier. Sociale forældre er fx den retlige forælders samlevende eller ægtefælle, der er tiltænkt en forældrelignende rolle til barnet.

De nye regler for soloforældre og LGBT+-familier gælder for forældre til børn, som er født eller modtaget 1. januar 2024 eller senere.

Løn under orlov relateret til graviditet eller fødsel

Barselsloven regulerer ikke medarbejderes ret til løn under fravær relateret til graviditet og fødsel. Det vil være reguleret overenskomstmæssigt, individuelt eller i generelle barselsordninger hos den enkelte arbejdsgiver samt i funktionærloven.

Funktionærloven tildeler moren ret til halv løn under graviditetsorlov og barselsorlov i indtil 14 uger efter fødslen. Det svarer til den periode, som en kvinde har ret til barselsorlov efter den nugældende barselslov.

Efter de nye regler i barselsloven har moren – som nævnt ovenfor – kun ret til 10 ugers barselsorlov. Det vedtagne lovforslag indeholder ikke en ændring af funktionærloven, og kvindelige funktionærer vil derfor fortsat have ret til halv løn i 14 uger efter fødslen, uanset at længden af barselsorloven er reduceret til 10 uger i den nye barselslov.

Horten inviterer til go'morgenmøde om de nye regler

På go'morgenmødet 22. marts 2022 gennemgår vi barselsreglerne set i lyset af den nye lovgivning. Vi vil give et overblik over rammerne for fravær, ret til dagpenge, muligheden for at fordele orloven, ændringerne i varslingsregler mv. og gå mere i dybden med nogle af de ændringer og opmærksomhedspunkter, der følger af at der sker ændringer i barselslovgivningen.

Tilmeld dig go'morgenmødet på linket herunder.