Det seneste skridt på vejen mod vedtagelse af Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet ("Due Diligence-direktivet") blev taget for nylig, da Europa-Parlamentets Retsudvalg ("JURI") stemte om sine ændringsforslag til EU-Kommissionens direktivforslag og vedtog sit forhandlingsmandat, som forventes at blive sat til afstemning på et kommende plenarmøde i Europa-Parlamentet. 

I denne nyhed stiller vi skarpt på de væsentligste ændringer, som JURI ønsker skal medtages i Due Diligence-direktivet, og som således vil være en del af Europa-Parlamentets udspil i de forestående trepartsforhandlinger mellem EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union ("Rådet"), hvis det vedtages på det kommende plenarmøde.

EU-Kommissionen fremsatte i februar 2022 forslaget til Due Diligence-direktivet. I december 2022 vedtog Rådet en kompromistekst i forbindelse med sin generelle indstilling, som du kan læse mere om i artiklen her: Due Diligence-direktivet - Virksomheders due diligence for bæredygtighed.

Udvidelse af anvendelsesområdet

Due Diligence-direktivets anvendelsesområde er ét blandt flere væsentlige punkter, JURI foreslår ændret i forhold til EU-Kommissionens oprindelige forslag og dermed også Rådets kompromistekst.

Konkret indebærer JURI's forslag en betydelig udvidelse af Due Diligence-direktivets anvendelsesområde, således at flere virksomheder omfattes. Følgende virksomheder foreslås omfattet:

  • EU-virksomheder, der har mere end 250 ansatte og en global nettoomsætning på over 40 mio. euro, samt moderselskaber i en koncern med mere end 500 ansatte og en global nettoomsætning på 150 mio. euro.
  • Tredjelandsvirksomheder med en global nettoomsætning på over 150 mio. euro, hvis mindst 40 mio. euro er blevet genereret i EU, samt tredjelandsmoderselskaber i en koncern, der har mere end 500 ansatte og en global nettoomsætning på over 150 mio. euro, hvis mindst 40 mio. euro er blevet genereret i EU.

JURI foreslår en indfasningsmodel over samme læst som præsenteret i Rådets kompromistekst.

Due diligence EU

Risikobaseret due diligence, men fastholdelse af "værdikæde"-begrebet

JURI introducerer samme risikobaserede tilgang til due diligence, som Rådet foreslog i sin kompromistekst, og styrker samtidig reglerne om prioritering af de negative indvirkninger for at sikre, at virksomhederne kan opfylde due diligence-forpligtelserne.

I det oprindelige direktivforslag gjaldt due diligence-forpligtelsen hele virksomhedens værdikæde, dvs. både leverandørleddet og aftagerleddet. Udtrykket værdikæde blev i Rådets kompromistekst erstattet af "aktivitetskæde", som omfattede forretningspartnere i forudgående led og i begrænset omfang også i efterfølgende led. JURI fastholder med enkelte modifikationer det – i forhold til Rådets kompromistekst – mere omfattende værdikædebegreb.

Selskabsledelse – pligter og ansvar

På linje med Rådets kompromistekst har JURI valgt at lade reglerne om variabelt vederlag til ledelsesmedlemmerne for varetagelse af deres due diligence-forpligtelse udgå.

I forhold til det oprindelige direktivforslag fra EU-Kommissionen har JURI – modsat Rådet – besluttet at bibeholde reglerne om ledelsesmedlemmers pligt til bl.a. at oprette og føre tilsyn med due diligence-foranstaltningerne og til ved varetagelsen af deres pligt at handle i selskabets bedste interesse og tage hensyn til konsekvenserne af deres beslutninger for bæredygtighedsforhold på kort, mellem og lang sigt.

Skærpet bødeniveau og 10 års forældelsesfrist

Endeligt lægger JURI op til at skærpe sanktionerne for overtrædelse af direktivets bestemmelser. JURI foreslår bl.a., at den maksimale bøde virksomheden kan ifalde, hvis due diligence-forpligtelsen ikke overholdes, skal udgøre mindst 5 % af virksomhedens nettoomsætning.

Derudover foreslås det, at forældelsesfristen for krav på erstatning efter reglerne i direktivet skal fastsættes til mindst 10 år, samt at der skal være foranstaltninger, der sikrer, at omkostninger til procesførelse ikke bliver prohibitive for skadelidte.

Næste skridt

Når Europa-Parlamentet vedtager sit mandat på et kommende plenarmøde, kan forhandlinger med Rådet om den endelige direktivtekst begynde. Hortens specialister inden for ESG følger udviklingen på området og lovgivningsprocessen tæt.

Vi rådgiver om alt fra reguleringens omfang, hvordan de forventede krav kan implementeres og generelt om, hvordan virksomhederne kan omstille sig til den nye bæredygtighedsagenda.

Kontakt

Hans Christian Pape

Partner (L)

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Christian Vesterling

Advokat