Rådet og EU Parlamentet har i torsdags indgået en foreløbig aftale om direktivet om virksomheders bæredygtige due diligence (CSDDD), der sigter mod at styrke beskyttelsen af miljøet og menneskerettighederne i EU og globalt.

Due Diligence Direktivet vil pålægge store virksomheder at udføre due diligence-processer for at identificere, forebygge, afslutte, afbøde og tage ansvar for faktiske og potentielle negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø, med hensyn til deres egne og datterselskabers aktiviteter, og de aktiviteter, der udføres af deres forretningspartnere.

Direktivforslaget fastsætter også regler om sanktioner og ansvar for at overtræde forpligtelserne. De største virksomheder forpligtes desuden til at vedtage en plan, der sikrer, at deres forretningsmodel og -strategi er forenelige med Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Forhandlingsresultatet har været imødeset med stor spænding, da Rådet og EU Parlamentet på flere centrale punkter har været uenige i indholdet af direktivet. Vi har tidligere omtalt detaljerne i det foreliggende direktivudkast og de punkter, hvor Rådet og EU Parlamentet har været uenige, se tidligere artikel. Det fælles direktivudkast foreligger endnu ikke, men baseret på parternes udtalelser synes følgende blandt andet at kunne lægges til grund.

Aftalen om Due Diligence Direktivet

Omfattede virksomheder

Rådets ønske om først at indføre due diligence-pligten for virksomheder med over 1.000 ansatte og en global omsætning på mindst EUR 300m gennemføres ikke. Medlemsstater vil derfor være forpligtede til at gennemføre direktivet i deres lovgivning, således at de træder i kraft 2 år efter direktivets endelige vedtagelse for virksomheder hjemhørende i EU med mere end 500 ansatte og en global omsætning på mindst EUR 150 mio. og 4 år efter direktivets endelige vedtagelse for virksomheder hjemhørende i EU med 250 ansatte og en global omsætning på mindst EUR 40 mio. forudsat at mindst 50% af omsætningen er genereret i følgende højrisikosektorer :

  • Beklædning og fodtøj mv.
  • Landbrug, fødevarer, skovbrug, fiskeri mv.
  • Mineralressourcer, herunder olie, gas og metal

Reglerne vil desuden gælde for virksomheder hjemhørende i tredjelande med tilsvarende omsætning i EU.

Finansielle sektor

Den finansielle sektor vil midlertidigt blive undtaget fra direktivets anvendelsesområde, men sektoren kan efter en påvirkningsvurdering gennemført af EU Kommissionen bliver omfattet.

Ansvar

Det aftalte udkast indeholder ikke et personligt ansvar for at bestyrelsesmedlemmer til i udøvelsen af deres bestyrelseshverv i selskabets interesse at tage et tilsvarende hensyn til konsekvenserne af deres beslutninger for bæredygtighedsspørgsmål eller et individuelt ansvar for virksomhedernes due diligence aktiviteter. Selvom et sådant ansvar nu ikke fremgår direkte af direktivteksten, bør bestyrelsesmedlemmer være opmærksomme på deres generelle bestyrelsesansvar for virksomhedens overordnede ledelse af selskabet herunder, at der er truffet foranstaltninger for virksomhedens overholdelse af gældende lovgivning, og at virksomheden udvikles i overensstemmelse med dets stakeholders forventninger.

Virksomheder, som ikke overholder deres forpligtelser, vil kunne straffes med bøder, som maksimalt kan andrage et beløb svarende til mindst 5% af deres omsætning. Derudover vil ofre for virksomhedernes manglende overholdelse af direktivets bestemmelser herunder medarbejdere hos underleverandører, hvis forhold ikke er forsøgt forbedret via due diligence processen, kunne kræve erstatning af virksomheden.

Den aftalte tekst skal godkendes endeligt af Rådet og EU-Parlamentet, før den kan træde i kraft. Vi følger udvikling og vil redegøre nærmere for det aftalte direktiv udkast når teksten foreligger.

Kontakt

Hans Christian Pape

Partner (L)

Christian Vesterling

Advokat