Den nye SVM-regering har lagt op til en reduktion af bo- og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte af erhvervsvirksomheder.

Regeringen fremlagde 14. december 2022 sit regeringsgrundlag "Ansvar for Danmark". Regeringsgrundlaget sætter retningen for den kommende regeringsperiode. Et gennemgående tema i regeringsgrundlaget er reformer, som skal bidrage til at styrke dansk økonomi med konkrete vækstinitiativer i en svær tid, hvor både inflation, stigende renter og Ukrainekrigen skaber økonomisk usikkerhed.

Fra 5 % til 15 % til 10 %

Folketinget hævede i 2020 bo- og gaveafgiften fra 5 % til 15 %. Som følge af den væsentlige forhøjelse af afgiften fravalgte mange at gennemføre et generationsskifte.

Den nye SVM-regering har under punktet "Vækst" i regeringsgrundlaget lagt op til, at bo- og gaveafgiften skal reduceres fra 15 % til 10 %, hvilket er en halvering af den forhøjelse, som blev vedtaget i 2020.

Generationsskifte

Et generationsskifte er, når en virksomhed overdrages til en eller flere personer, som skal drive virksomheden videre. Ved generationsskifte i familieejede virksomheder overdrages ejerandelene normalt til familiemedlemmer, men et generationsskifte kan også indebære overdragelse til andre, herunder medarbejdere eller fonde.

Da virksomhedsoverdragelse som led i et generationsskifte almindeligvis indeholder et gaveelement, skal der betales bo- og gaveafgift. Det er den afgift, som SVM-regeringen ønsker at reducere.


Ny model for værdiansættelse

Regeringen lægger desuden op til at skabe en ny model for værdiansættelse af virksomhederne. Virksomheder har i dag mulighed for at anvende to cirkulærer (Aktie- og goodwillcirkulæret), som tilsammen givet et vejledende udgangspunkt for værdiansættelse af virksomheden forud for et generationsskifte. I 2021 fremlagde en ekspertgruppe nedsat af partierne bag 2020-finansloven en rapport om værdiansættelse ved generationsskifter. Ekspertgruppen kom med anbefalinger, som skulle give et mere retvisende billede af virksomhedens faktiske handelsværdi. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om den nye model for værdiansættelse vil tage udgangspunkt i ekspertgruppens anbefalinger, eller om Skatteministeriet vil udarbejde en egentlig ny model for værdiansættelse.

Hvornår vedtages reglerne?

Da regeringsgrundlaget alene sætter retningen for den kommende regeringsperiode, er det på nuværende tidspunkt uvist, hvornår regeringen vil fremsætte et lovforslag om reduktion af bo- og gaveafgiften til 10 %. Da SVM-regeringen de facto er en flertalsregering, og da reduktion af skatten på generationsskifter var en mærkesag for Venstre, er det Hortens forventning, at reduktionen vil blive gennemført i indeværende regeringsperiode. Det er ligeledes uvist, hvornår regeringen vil fremlægge den kommende model for værdiansættelse ved generationsskifte. Horten følger udviklingen på området tæt.

Horten anser det for positivt, at regeringen ønsker at skabe bedre vilkår for generationsskifte af erhvervsvirksomheder, da det som udgangspunkt bidrager til øget vækst og beskæftigelse. Den nye model for værdiansættelser er i sig en vigtig del af ligningen, da en retvisende model for at fastsætte værdiansættelser, der er nem og forudsigelig at anvende, er en afgørende forudsætning for, at det er attraktivt at gennemføre et generationsskifte.

Kontakt

Christian Gregersen

Managing Partner