Erhvervsstyrelsen har 3. december 2022 udgivet en opdateret vejledning om de nye skærpede krav om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og rapportering herom, der trådte i kraft 1. januar 2023, og som vil gælde for børsnoterede og store selskaber.

Børsnoterede og store selskaber skal, efter reglerne trådte i kraft 1. januar 2023, opstille måltal, udarbejde en politik og rapportere om det. Formålet med reglerne er at give selskaberne et redskab til at øge andelen af det underrepræsenterede køn i de største danske selskabers øverste ledelsesorganer og øvrige ledelsesniveauer samt til at rapportere om det.

Efter de nye regler er trådt i kraft, har Erhvervsstyrelsen udgivet en opdateret vejledning om de skærpede krav. Vejledningen afspejler de lovændringer, der er indført i en række love på Erhvervsministeriets område.

Omfattede selskaber

Kravene i selskabslovens § 139 c om at opstille måltal og udarbejde politik og rapportere om det gælder for alle statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber, der er omfattet af regnskabsklasse D samt de store danske selskaber, der er omfattet af regnskabsklasse C. Store danske selskaber, der er omfattet af regnskabsklasse C, er selskaber, der i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende kriterier:

  • En balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250.

Selskaber, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende selskaber og lov om erhvervsdrivende fonde, samt selskaber, som er omfattet af en række finansielle love, er underlagt lignende krav.

Ligelig fordeling af kvinder og mænd

Måltal og politik for kønssammensætningen i ledelsen skal sikre, at man søger at opnå en ligelig kønsfordeling i ledelsen i de omfattede selskaber. Ved en ligelig kønsfordeling forstås en fordeling, hvor mænd og kvinder er repræsenteret med mindst 40 % eller det antal, som kommer tættest på 40 % uden at overstige 40 %, hvilket fx vil være tilfældet, hvis 2 ud af 6 medlemmer af bestyrelsen er mænd, og de resterende medlemmer er kvinder.

Ledelsesniveauer

Alle selskaber, der er omfattet af selskabslovens nye skærpede krav, skal opstille ét måltal for selskabets øverste ledelsesorgan og ét måltal for selskabets øvrige ledelsesniveauer. I selskaber, der er omfattet af selskabsloven, er det øverste ledelsesorgan bestyrelsen, og hvis selskabet ikke har en bestyrelse, er det direktionen. De øvrige ledelsesniveauer er opdelt i første og andet ledelsesniveau. Første ledelsesniveau er direktionen og de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen, hvis selskabet har en bestyrelse. Hvis selskabet ikke har en bestyrelse, er det første ledelsesniveau personer med personaleansvar, som refererer direkte til direktionen. Det andet ledelsesniveau omfatter personer med personaleansvar, som refererer direkte til første ledelsesniveau.

Måltal og politik

Senest på det førstkommende møde i det øverste ledelsesorgan i 2023 skal det øverste ledelsesorgan opstille et måltal for andelen af generalforsamlingsvalgte medlemmer af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan. Ydermere skal det øverste ledelsesorgan opstille et samlet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på selskabets øvrige ledelsesniveauer samt udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på selskabets øvrige ledelsesniveauer.

Når et omfattet selskab har opnået en kønsfordeling, hvor begge køn er ligeligt repræsenteret, har selskabet ikke pligt til at opstille måltal eller udarbejde politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn. Derudover, er et omfattet selskab undtaget fra kravene, hvis der kun er to eller færre personer på det relevante ledelsesniveau. Hvis et omfattet selskab har beskæftiget færre end 50 personer i det seneste regnskabsår, kan det øverste ledelsesorgan undlade at opstille måltal og udarbejde politik for de øvrige ledelsesniveauer (første og andet ledelsesniveau), men de er stadig forpligtet til at opstille måltal for det øverste ledelsesorgan.

Rapportering

Omfattede selskaber skal i ledelsesberetningen i årsrapporten redegøre for deres måltal for den kønsmæssige sammensætning af det øverste ledelsesorgan og deres måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning på de øvrige ledelsesniveauer. Selvom et omfattet selskab er undtaget fra at opstille måltal og udarbejde politik, skal selskabet stadig rapportere om det i årsrapportens ledelsesberetning.

Vil du vide mere?

Kontakt

Frans Rossen

Partner (L)