Miljøministeriet udsendte 24. januar 2024 en notits om, at initiativet om genbrugsområder fra Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi annulleres. Vi giver her et kort overblik over notitsen og seneste nyt om genbrugsområderne. 

Folketinget vedtog 9. juni 2022 lov nr. 898 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet. Denne lovændring indførte en ny § 50 f i miljøbeskyttelsesloven.

Formålet med bestemmelsen var, at kommunerne skulle etablere et genbrugsområde på genbrugspladser i kommunen. Derudover var formålet, at kommunerne skulle forsøge at afsætte genstandene vederlagsfrit til private aktører, før kommunen eller kommunale institutioner og virksomheder genbruger eller istandsætter genstandene eller afsætter genstandene i en kommunalt ejet genbrugsbutik.

Kritiske høringssvar ved bekendtgørelser
Miljøbeskyttelseslovens § 50 f har baggrund i aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020 og er en bemyndigelsesbestemmelse. Det betyder, at bestemmelsen skulle implementeres på bekendtgørelsesniveau. På den baggrund har udkast til bekendtgørelse om kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på kommunale genbrugspladser og udkast til bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser været i høring.

I forbindelse med høringen har aktørerne på affaldsområdet tilkendegivet en række bekymringer, som hovedsageligt går på, at reglerne hæmmer den frivillige indsats, der præger de kommunale genbrugsstationer. Reglerne vil således skabe en øget bureaukratisering, der forhindrer den lokale fleksibilitet – herunder for borgere, der er ansat i en social beskæftigelsesordning.

Initiativet annulleres
På den baggrund har Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet afsøgt mulighederne for en mere fleksibel gennemførelse af initiativet. Dette fremgår af Miljøministeriets notits af 24. januar 2024 om annullering af initiativ om genbrugsområder fra Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Heri oplyses det desuden, at en mere fleksibel gennemførelse af initiativet ikke har været mulig.

Derfor bliver de to bekendtgørelser, der tidligere har været i høring, ikke udstedt. Desuden vil de relevante bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven blive ophævet med et kommende lovforslag.

Status quo opretholdes på genbrugspladserne
For kommunerne betyder det helt konkret, at genbrugsområderne på de kommunale genbrugspladser kan drives videre som hidtil. Det betyder, at lokale fleksible løsninger fortsat kan opretholdes.

Kommunernes adgang til at sælge genbrugsgenstande er behandlet i Miljøstyrelsens vejledende udtalelse af 21. oktober 2016 om lovligheden af kommuners salg af genstande, som kommunerne modtager på genbrugspladser, og Ankestyrelsens udtalelse af 28. juni 2017 om kommuners aktiviteter på genbrugsområdet.

De udestående spørgsmål om genbrugspladser og genbrugsområder må forventes at blive adresseret i det kommende lovforslag om ophævelse af miljøbeskyttelseslovens § 50 f og de øvrige relevante bestemmelser samt i forbindelse med den forestående selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser.

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)