Nye regler på beredskabsområdet trådte i kraft 1. juli 2016. Ændringerne omhandler bl.a. overdragelse af myndighedsopgaver til beredskaberne. I forbindelse med beredskabsreformen i 2015 viste det sig, at lovgivningen på en række områder ikke var hensigtsmæssig i forhold til de nye, større enheder. Folketinget har nu vedtaget en række ændringer, der skal bidrage til bedre retlige rammer for de nye fælleskommunale beredskaber.

Beredskabskommissionens sammensætning

Da politidirektøren ikke er undergivet ejernes instruktion i forbindelse med stemmeafgivning, er det nu fastsat i beredskabslovens §§ 9 og 10, at politidirektøren ikke har stemmeret i økonomiske spørgsmål, der har direkte betydning for kommunernes bevillinger.

Herudover kan kommunerne fremover udpege medarbejderrepræsentanter til beredskabskommissionen. Det antages, at et medlem, der er udpeget af en kommune, er underlagt instruktion fra kommunalbestyrelsen i denne kommune. I de nye beredskaber vil repræsentanten dog blive udpeget af kommunerne i fællesskab, hvilket giver en udfordring i forhold til at afgive instruktion. Der er dog ikke indsat en begrænsning af stemmeret på samme måde som i forhold til politidirektørerne, jf. ovenfor.

Overdragelse af myndighedskompetence

Det kræver hjemmel, hvis en kommune ønsker at overdrage myndighedskompetence til en ekstern aktør, herunder til et § 60-fællesskab, jf. Social- og Indenrigsministeriets vejledning om § 60-fællesskaber (2016), side 23.

"Myndighedskompetence" omfatter de tilfælde, hvor forvaltningen træffer afgørelser, f.eks. udsteder et påbud. "Faktisk forvaltningsvirksomhed" vedrører derimod de tilfælde, hvor kommunerne stiller forskellige ydelser til rådighed for borgerne, f.eks. slukker brand.

Der er nu indført bestemmelser i beskyttelsesrumsloven, havmiljøloven og fyrværkeriloven, som giver kommunalbestyrelserne hjemmel til at overdrage visse myndighedsopgaver i disse love til § 60-fællesskaberne.

Reglerne om automatiske brandalarmer (ABA)

Beredskabslovens § 23 a har hidtil fastslået, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved beredskabets udrykning til blinde alarmer fra brandtekniske installationer skal opkræves et gebyr til at dække udgifterne ved udrykningen. Med den nye § 23 a er denne kompetence udvidet. Kommunalbestyrelsen kan nu beslutte, at der også opkræves gebyr ved tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer.

Kompetencen til at fastsætte gebyrer til dækning af udgifterne ved tilslutning og overvågning samt ved udrykning til blinde alarmer tilkommer i henhold til bestemmelsen kommunalbestyrelsen. Gebyrerne skal fastsættes ud fra de faktiske omkostninger.

Det er traditionelt antaget, at fastsættelse af gebyrer er en myndighedsopgave, hvorimod selve opkrævningen er faktisk forvaltningsvirksomhed.

Der er ikke indsat en hjemmel i beredskabslovens § 23 a om, at kommunerne kan overdrage kompetence til § 60-fællesskaber. Beredskabslovens § 23 a må derfor forstås sådan, at kommunerne i et fælles beredskab kan overlade det til § 60-fællesskabet at opkræve gebyret. Kommunerne kan derimod ikke overlade det til beredskabet at fastsætte gebyrets størrelse. Det må antages, at gebyret skal vedtages i hver enkelt kommune.


Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner