Som nytiltrådt sekretariatschef for kursusvirksomheden VEJ-EU i foråret 2020 måtte Eva Kartholm fra begyndelsen forholde sig til covid-19-nedlukningen. Der var brug for at tænke i alternative undervisningsformater og måder at facilitere faglig vidensdeling på. Det har ført til mange nye ideer om, hvad VEJ-EU i fremtiden skal tilbyde vejsektorens aktører.

Da Danmark lukkede ned i foråret 2020 på grund af covid-19, måtte VEJ-EU (Vejsektorens Efteruddannelse) standse de fleste af sine undervisningsforløb, da kurserne hovedsageligt var planlagt til at foregå som fysiske kurser. Så da Eva Kartholm overtog rollen som sekretariatschef i maj 2020, var hun godt klar over, at det ville komme til at kræve en del krisestyring og forandringer at kunne fortsætte arbejdet med at udvikle og afholde kurser til videre- og efteruddannelse af de ansatte i vej­sektoren.

“Det var vigtigt for mig, at vi ikke bare ændrede vores undervisningsformat fra fysisk til virtuelt. Selvom behovet for kompetenceudvikling fortsat var der, ville jeg ikke risikere, at ændringerne gik ud over kvaliteten af vores kurser”, fortæller Eva Kartholm og uddyber: “Dels vil det kræve en masse ressourcer, som vi ikke har til rådighed, at konvertere kurserne til et virtuelt format, og dels indeholder mange af dem praktiske elementer, der kræver, at man er fysisk til stede, fx besigtigelser eller større gruppearbejder. Og så har vi selvfølgelig også hele tiden håbet på, at restriktionerne snart vil blive løftet, så vi kunne samle vores kursusdeltagere igen.”

Det er faktisk kun certifikatkurset i arbejdsmiljø ‘Vejen som arbejdsplads (VSA)’, som VEJ-EU har fået tilladelse til at fortsætte covid-19-restriktionerne, da kurset har en særlig samfunds­mæssig betydning. Flere kommuner og Vej­direktoratet kræver nemlig, at deres med­arbejdere og leverandører/entreprenører har bestået kurset, før de får lov til at udføre arbejde på vejnettet. Halvdelen af kurset foregår som e-learning og den anden halvdel som fysisk undervisning. Det har gjort det lettere at gennemføre, da det har været muligt at begrænse varigheden af fremmødet.

Eva Kartholm

Fokus på nye undervisningsformater

Det er netop denne type blended learning, som VEJ-EU vil fokusere mere på fremadrettet, og de arbejder allerede på at ændre flere af deres kurser, så kompetenceudviklingen kan blive optimeret. “Før corona ville vi formentlig ikke have ændret på vores kursus­formater, så dér har vi lært noget meget interessant. Men vi har også lært, at hvis vi skal ændre undervisnings­formatet med succes, skal vi forberede os ordentligt på mediet, emnet og mål­gruppen”, siger Eva Kartholm.

Hun fremhæver en række eksempler på nye undervisningsformater: “Vi behøver ikke altid at sende en underviser fra København til Aarhus for en times undervisning, så når og hvis formatet tillader det, kan vi sagtens lave noget af undervisningen i virtuel form. I andre forløb vil vi så vidt muligt kombinere fysisk fremmøde og fjernundervisning. Et kursus kan fx starte med et virtuelt kickoff, så deltagerne bl.a. kan møde underviserne og få tips til relevant læsemateriale, inden det fysiske kursus starter. Og selvfølgelig vil der fortsat også være kurser, der udelukkende foregår som fysisk undervisning, dels fordi det passer bedst til indholdet og målgruppen, men også fordi vi som en branchespecifik kursusvirksomhed har et ansvar for at sikre, at deltagerne får de relevante værktøjer til fx at kunne bestå en eksamen.”

De omkring 130 undervisere, som er tilknyttet VEJ-EU, spiller også en stor rolle i at sikre den fremtidige vidensdeling og kompetenceudvikling af branchen. Eva Kartholm nævner, at ingen undervisere er fastansatte, hvilket hun opfatter som en stor styrke, da de på den måde sikrer sig at have de undervisere, som ved mest om et specifikt emne. Underviserne kommer, ligesom deres kursusdeltagere, fra en lang række brancher, og det giver deltagerne mulighed for at få direkte svar fra eksperter, der brænder for emnet.

Kompetenceudvikling og vidensdeling

Så selvom covid-19 de seneste mange måneder har begrænset antallet af udbudte kurser, har det ikke forhindret VEJ-EU i at forberede sig på en gen­åbning. En opgave, som Eva Kartholm og VEJ-EU’s sekretariat har prioriteret, har været at gennemgå det eksisterende kursusudbud og udvikle nye kurser, så porteføljen matcher kundernes mange­artede og skiftende kompetencebehov.

“Undervisningsbehovene ændrer sig hele tiden, og som kursusvirksomhed skal vi for at forblive attraktive være på forkant. Vi arbejder på de tre traditionelle organisatoriske niveauer. Det operationelle, som især henvender sig til de udførende, som skal have klædt deres medarbejdere på til det praktiske arbejde på vejene. Det taktiske, hvor vi er med til at sikre, at vores kunder kan håndtere udbuds­processer og andre juridiske elementer i kommunerne og forstår den tekniske vejbygning, klimahensyn mv., og så er der det strategiske niveau, hvor et godt eksempel er et helt nyt initiativ; et Vejnetværk målrettet mod kommunerne, hvor formålet er faglig sparring inden for veje, vejlovene og retslige og juridiske forhold på og omkring vejene”, forklarer sekretariatschefen.

Videndeling er et område, som Eva Kartholm med en forhåbentlig snarlig genåbning vil fastholde og videreudvikle, og hun understreger, at det fortsat i kompetenceudviklingssammenhænge vil være vigtigt at få samlet de mange forskellige faggrupper i kommunerne, som de har ansvar for at videreuddanne.

Fokus på differentiering af undervisning

“Vi har en stærk målgruppe, som lærer meget af hinanden, og de får belyst mange forskellige vinkler af det samme emne, når de er samlet. Vi har også meget fokus på at undervisnings­differentiere, så vi sikrer, at alle kommer på netop dét kursus, som dækker deres behov. Men vi bliver også selv overraskede over, hvem der kan være interesseret i et kursus. Fx har politiet vist interesse for ‘Vejnetværk for kommunerne’, da de også rådgiver om vejlovgivningen fra tid til anden, og det er spændende og brugbart, hvis sådan en relation kan underbygge et solidt samarbejde imellem kommuner og politi. Og netop derfor skal vi huske på, at det ikke er alt, der kan oversættes til nye formater, især når det drejer sig om kompetence­udvikling og fastholdelse af viden – så når der bliver åbnet op igen, får vi rigtigt travlt, og vi glæder os meget til at komme i gang igen”, slutter Eva Kartholm.

Om VEJ-EU

VEJ-EU er en selvstændig non-profit forening dannet af vej­sektoren. Foreningens medlemmer er Vejdirektoratet, Kommunernes Lands­forening, DI Dansk Byggeri, Asfaltindustrien, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Ingeniør­skolernes Lærerforening for Vej- og Trafikteknik (ILVT).

Formålet er gennem uddannelses­tilbud, seminarer og andre faglige aktiviteter at fremme den vej- og trafikfaglige viden og udvikling i Danmark.

VEJ-EU ledes af en bestyrelse med en formand og otte bestyrelses­medlemmer, der er ud­peget af foreningens medlemmer.

Vejnetværk for kommuner

Det nye 'Vejnetværk for Kommuner' er et samarbejde mellem kommunerne, Vej­direktoratet og Horten og bliver faciliteret af VEJ-EU. Formålet med netværket er erfaringsudvikling, sparring og inspiration fra et netværk, som arbejder med veje, vej­­lovene og retslige og juridiske forhold på og omkring vejene

Forfattere

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Tue Trier

Director, advokat (L)