Affaldsbekendtgørelsen har fastsat krav om, at kommunerne senest 1. juli 2021 skulle etablere indsamlingsordninger i form af henteordninger for visse affalds­fraktioner fra husholdninger. Horten har bistået en række kommuner med at søge om dispensation fra fristen og giver her en status på den kommunale implementering på området.

Miljøministeriet udstedte i december 2020 en ny affaldsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020), som trådte i kraft 1. januar 2021.

Det følger af affaldsbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal etablere ind­samlingsordninger som hente­ordninger for særskilt indsamling af en række affaldsfraktioner fra husholdninger. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal etablere en affaldsordning, hvor de enkelte affaldsfraktioner som udgangs­punkt ikke må kombineres i indsamlingen, og hvor kommunen afhenter de sær­skilte affaldsfraktioner ved husstandene.

De affaldsfraktioner, der skal indsamles i form af henteordninger, er mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast- og tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

Implementeringsfrist og dispensationsmulighed

Kommunalbestyrelserne skulle senest 1. juli 2021 have etableret indsamlings­ordningerne som henteordninger for indsamling af de førnævnte affalds­fraktioner. Dog er fristen for tekstilaffald fastsat til 1. januar 2022.

Affaldsbekendtgørelsen indeholder imidlertid mulighed for, at Miljøstyrelsen i særlige tilfælde og efter anmodning kan dispensere fra implementerings­fristen. Dispensation skulle være sendt til Miljøstyrelsen senest 1. marts 2021, og dispensation kan maksimalt gives frem til 31. december 2022. Der er ikke hjemmel i affaldsbekendtgørelsen til at dispensere fra implementeringsfristen for tekstilaffald.

74 kommuner har søgt om og modtaget dispensation

En gennemgang af Miljøstyrelsens afgørelser om dispensation viser, at 74 ud af landets 98 kommuner har søgt om dispensation fra implementerings­fristen for så vidt angår en eller flere affaldsfraktioner. Materialet viser desuden, at Miljøstyrelsen har meddelt dispensation til samtlige 74 kommuner, der har ansøgt rettidigt. Størstedelen (ca. 78 %) af de meddelte dispensationer er givet i længst mulig tid, det vil sige indtil 31. december 2022.

Dertil kommer, at 23 kommuner har søgt om dispensation fra fristen for etablering af henteordninger for tekstilaffald. Miljøstyrelsen har i alle tilfælde givet afslag på dispensation, idet affalds­bekendt­gørelsen ikke indeholder hjemmel til at dispensere fra implementeringsfristen for tekstil­affald.

Dispensationer fordelt på affaldsfraktioner

Flest kommuner har søgt om – og fået – dispensation fra implementerings­fristen til at etablere en henteordning for affaldsfraktionen mad- og drikke­kartonaffald.

Miljøstyrelsen meddeler derudover om et stort antal dispensationer fra implementeringsfristen for affalds­fraktionerne farligt affald samt mad-, pap- og plastaffald.

Der er meddelt færrest dispensationer i forhold til affaldsfraktionerne papir-, metal- og glasaffald, som kommunerne i højere grad synes at være klar til at indsamle i overensstemmelse med kravene i affaldsbekendtgørelsen.

De dispensationer, som Miljøstyrelsen har meddelt, fordeler sig på de enkelte affaldsfraktioner, som det fremgår af figuren herunder.

Affaldsfraktioner

Begrundelse for dispensation

En gennemgang af Miljøstyrelsens afgørelser om dispensation fra implementeringsfristen viser, at dispensationerne især begrundes med:

  • Udfordringer forbundet med udarbejdelse af nye udbud.
  • Udfordringer forbundet med at tilvejebringe det nødvendige materiel inden implementeringsfristen.
  • Udarbejdelse af nye affalds­regulativer, herunder inddragelse af offentligheden.

Disse hensyn stemmer overens med de bemærkninger, Miljøstyrelsen anførte i en vejledende udtalelse af 24. november 2020 om dispensation fra implementeringsfristen for hente­ordninger, selvom den nye affaldsbekendtgørelse endnu ikke var trådt i kraft på det tidspunkt.

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)