I samarbejde med Horten har Lyngby-Taarbæk Kommune udbudt Lyngby Stadion med muligheden for at opføre op til 13.500 etagemeter til erhverv, offentlige formål og boliger i henhold til bekendtgørelsen om offentligt udbud af kommuners og henholdsvis regioners faste ejendom.

Lyngby Stadion er en del af Lyngby Idrætsby. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at salget af Lyngby Stadion skal understøtte en realisering af kommunens vision for den fremtidige udvikling af Lyngby Idrætsby. Visionen er at skabe et sammenhængende område, hvor boliger til unge og seniorer indgår som en naturlig del af livet i Idrætsbyen.

Det er samtidig en del af visionen, at Lyngby Stadion fortsat skal kunne anvendes til fodbold på højt niveau til glæde for borgerne og dermed bidrage som en sammenhængende kraft i Lyngby Idrætspark.

Visionens sammenspil med udbudsbekendtgørelsen

I henhold til udbudsbekendtgørelsen og de forvaltningsretlige retsgrund­sætninger om saglig og økonomisk forsvarlig forvaltning er en kommune som udgangs­punkt forpligtet til at sælge en kommunal ejendom til markedsværdien og der­med sikre, at der ikke sker en begunstigelse af tredjemand på kommunens bekostning.

Derudover er kommunen underlagt de almindelige forvaltningsretlige grund­sætninger og kommunal­fuldmagts­reglerne.

Lyngby-Taarbæk Kommune har haft grundige overvejelser om, hvordan visionen med salget af Lyngby Stadion kan spille sammen med kravene i udbuds­bekendtgørelsen.

Udbudsbekendtgørelsen indeholder ikke bestemmelser om, hvilke vilkår en kommunal ejendom kan udbydes til salg på. Men i vejledningen til udbuds­bekendtgørelsen er det dog nævnt, at en kommune kan udbyde en kommunal ejendom til salg på en sådan måde, at kommunen ved udbuddet kan modtage forslag til den kommunale ejendoms anvendelse. Derudover kan kommunen betinge udbuddet af, at der indleveres et skitseprojekt for et eventuelt nybyggeri.

Ifølge vejledningen kan en kommune også fastsætte begrænsninger for den kommunale ejendoms anvendelse – fx at den kommunale ejendom fortsat skal anvendes til et bestemt kommunalt formål, eller at der skal opføres et byggeri med et bestemt indhold og udseende.

Når kommunen fastsætter sine vilkår, skal den overholde de forvaltningsretlige rets­grundsætninger og kommunal­fuld­magtsreglerne og dermed varetage en saglig kommunal interesse. Vilkår, her­under om rådighedsindskrænkninger, vil ofte påvirke markedsprisen negativt. Kommunen skal derfor sikre, at køber overholder vilkårene.

Udbudsvilkårene for udbuddet af Lyngby Stadion

Lyngby-Taarbæk Kommune har blandt andet udbudt Lyngby Stadion med vilkår om:

  • At der skal vedtages en ny lokalplan for Lyngby Stadion.
  • At køber skal ombygge Lyngby Stadion og opføre 13.500 etagemeter inden for en frist aftalt med Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen har en tilbage­købsret, hvis fristen ikke overholdes.
  • At køber skal anvende Lyngby Stadion til fodbold på højt niveau. Lyngby-Taarbæk Kommune har en anvisnings­ret og en tilbagekøbsret, hvis pligten ikke overholdes.
  • At køber skal udleje dele af Lyngby Stadion til Lyngby-Taarbæk Kommune.
  • At køber efter den delegerede byg­herre­model skal opføre 1.500 etage­meter bebyggelse på Lyngby Stadion, som skal udlejes til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lyngby-Taarbæk Kommune har anmodet Ankestyrelsen om en vejledende udtalelse om udbudsvilkårenes overens­stemmelse med udbudsbekendt­gørelsen.

I den forbindelse har Ankestyrelsen udtalt, at udbudsvilkårene er i overens­stemmelse med udbudsbekendt­gørelsen, kommunalfuldmagtsreglerne og de forvaltningsretlige regler om saglighed og økonomisk forsvarlig forvaltning.

Lyngby-Taarbæk Kommune afventer dog Ankestyrelsens udtalelse om opførelsen af 1.500 etagemeter bebyggelse efter den delegerede bygherremodel.

Tilbudsfristen var 12. november 2021, og Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at kunne indgå købsaftale med den valgte køber i februar 2022.

Forfattere

Thomas Krucov Jensen

Partner

Frederikke Kjeldskov Simonsen

Advokatfuldmægtig