Den tredje generation af vandområdeplanerne løber fra 2021-2027. Arbejdet med de nye planer har dog været sat i bero under de politiske drøftelser på landbrugs­området. Men med den politiske aftale af 4. oktober 2021 om grøn omstilling af dansk landbrug er man kommet et skridt nærmere færdiggørelsen af den næste generation af vandområdeplaner.

Miljøministeren skal for hvert vand­område­distrikt udarbejde en vandområdeplan. Danmark er inddelt i fire vandområde­distrikter:

  • Vanddistrikt Jylland og Fyn
  • Vanddistrikt Sjælland
  • Vanddistrikt Bornholm
  • Internationalt vanddistrikt

Vandområdeplanerne udgør en samlet plan for forbedringen af det danske vandmiljø og skal informere myndigheder og offentligheden om bl.a.:

  • Planer for forbedring af miljø­tilstanden i vandforekomster.
  • Midler til at nå den ønskede miljø­til­stand.
  • En tidsplan for at nå den ønskede miljøtilstand.

Et kommunikationsværktøj

Vandområdeplanerne er ikke bindende, men udgør et kommunikationsværktøj. Den bindende vandplanlægning fremgår i dag af bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grund­vandsforekomster samt af bekendt­gørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Vandområdeplanerne omfatter en periode på seks år og skal derfor revideres og ajourføres hvert sjette år.

  • Første planperiode: 2009-2016
  • Anden planperiode: 2015-2021
  • Tredje planperiode: 2021-2027.

Vandområdeplanerne for tredje plan­periode (2021-2027) baserer sig på en opdatering af vandområdeplanerne fra de to tidligere planperioder.

Politiske forhandlinger forsinker processen

Miljøministeren skal senest et år før hver planperiode offentliggøre et udkast til vandområdeplaner for planperioden. Ifølge arbejdsprogrammet for vand­områdeplanerne 2021-2027 skulle forslag til vandområdeplaner derfor offentlig­gøres senest 22. december 2020, mens de endelige vandområdeplaner skulle offentliggøres senest 22. december 2021.

I februar 2021 orienterede miljø­ministeren imidlertid Folketingets Miljø- og Føde­vareudvalg om, at offentliggørelsen af udkast til vandområdeplaner 2021-2027 var forsinket, og at det først ville være muligt at færdiggøre udkast til vand­områdeplaner, når de politiske drøftelser på landbrugsområdet var afsluttet.

Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug – et skridt nærmere

Sammen med et bredt flertal af Folketingets partier indgik regeringen 4. oktober 2021 en aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. Det betyder, at det nu er muligt at færdig­gøre et udkast til vandområdeplanerne for 2021-2027.

I miljøministerens orientering fra februar 2021 oplyste ministeren, at færdiggørelsen af udkast til vand­område­planerne forventes at tage ca. tre måneder, efter at de politiske drøftelser på landbrugsområdet er afsluttet. Når udkastet til vandområdeplanerne er færdiggjort, skal det sendes i høring i seks måneder.

De endelige vandområdeplaner for 2021-2027 er derfor væsentligt forsinkede, hvorfor de gældende vand­områdeplaner for 2015-2021 fortsat gælder, indtil de afløses af de nye vand­områdeplaner.

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)